Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2023

V dubnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,8 %

01.06.2023
Kód: 250146-23
 

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v dubnu 75,7%. Oproti dubnu 2022 se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,9 %, u žen 69,1 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 45,6 %, u 30–49 let 87,7 %, u 50–64letých 81,6 %.
 

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v dubnu 2,8 %. Meziročně se zvýšil o 0,3 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,5 %.
 

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,8 %. Oproti dubnu 2022 se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,8 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,6 %) o 12,2 procentního bodu.

Rostoucí ekonomická aktivita je dlouhodobý trend, který nás provází již od roku 2010, a v posledním období se obnovil po propadu v covidových letech. Míra ekonomické aktivity je aktuálně o osm procentních bodů vyšší, než byla v dubnu 2009,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
 

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v dubnu 2023 za Českou republiku na úrovni 2,7 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projevil jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.


_____________________


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Drobilíková, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274052972, e-mail:
petra.drobilikova@czso.cz

Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2022 a predikce vývoje v dalších osmi měsících.

Metodické poznámky VŠPS:
https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps

Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 23. 5. 2023 / 29. 5. 2023
Termín zveřejnění další RI: 30. 6. 2023

 

  • cnez060123.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
  • Graf 1 Obecná míra nezaměstnanosti (očištěné od sezónních vlivů)
  • Vyjádření Dalibora Holého, ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz