Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - prosinec 2023

V prosinci byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,7 %

01.02.2024
Kód: 250146-23
 

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v prosinci 75,0 %. Oproti prosinci 2022 se snížil o 0,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,2 %, u žen 68,5 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 42,5 %, u 30–49 let 83,4 %, u 50–64letých 81,2%.

V posledním měsíci loňského roku měly zaměstnání tři čtvrtiny lidí v práceschopném věku 15–64 let. Česká míra zaměstnanosti se za posledních deset let zvýšila takřka o sedm procentních bodů, zejména ženy jsou na trhu práce značně aktivnější,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.


Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v prosinci 2,7 %. Meziročně se zvýšil o 0,5 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,3 %.


Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,1 %. Oproti prosinci 2022 se snížil o 0,1 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,1 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (70,8 %) o 12,3 procentního bodu.


Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v prosinci 2023 za Česko na úrovni 2,8 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

Pozn. Od 3. čtvrtletí 2023 došlo k avizované metodické změně v systému vážení a dopočtů VŠPS.

_________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Drobilíková, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274052972, e-mail:
petra.drobilikova@czso.cz

Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2023 a od populačních úhrnů demografické statistiky byly odečteny odhady počtu osob bydlících mimo soukromé domácnosti.

Metodické poznámky VŠPS:
https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps

Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 22. 1. 2024 / 26. 1. 2024
Termín zveřejnění další RI: 4. 3. 2024

 

  • cnez020124.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
  • Graf 1 Obecná míra nezaměstnanosti (očištěné od sezónních vlivů)
  • Vyjádření Dalibora Holého, ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz