Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2022

V listopadu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,7 %

09.01.2023
Kód: 250146-22
 

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v listopadu 75,1 %. Oproti listopadu 2021 se snížil o 0,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,5 %, u žen 68,5 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 39,8 %, u 30–49 let 87,6 %, u 50–64letých 81,5 %.

Zaměstnanost se v posledních dvaceti letech výrazně přesouvá do vyššího věku. Zatímco u věkové skupiny 15–29 let byla před 5 lety míra zaměstnanosti 49,6 %, tedy takřka o deset procentních bodů vyšší než aktuálních 39,8 %, u skupiny 50–64letých byla naopak jen 72,8 %, tedy o devět procentních bodů nižší než aktuálních 81,5 %. Starší skupina je početně významnější, takže celkově míra zaměstnanosti roste,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
 

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v listopadu letošního roku 2,7 %. Meziročně se zvýšil o 0,6 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,2 %.
 

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,2 %. Oproti listopadu 2021 se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (70,8%) o 12,6 procentního bodu.
 

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v listopadu za Českou republiku na úrovni 2,7 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Drobilíková, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274052972, e-mail:
petra.drobilikova@czso.cz

Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2022 a predikce vývoje v dalších osmi měsících.

Metodické poznámky VŠPS:
https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps

Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 21. 12. 2022 / 27. 12. 2022
Termín zveřejnění další RI: 31. 1. 2023

 

  • cnez010923.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
  • Graf 1 Obecná míra nezaměstnanosti (očištěné od sezónních vlivů)
  • Vyjádření Dalibora Holého, ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz