Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2023

V květnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,5 %

30.06.2023
Kód: 250146-23
 

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v květnu 75,9 %. Oproti květnu 2022 se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,6 %, u žen 70,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 42,2 %, u 30–49 let 86,9 %, u 50–64letých 83,6 %.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v květnu 2,5 %. Meziročně zůstal na stejné hodnotě. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,1 %, u žen 3,0 %.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,9 %. Oproti květnu 2022 se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (72,1 %) o 11,2 procentního bodu.

Zatímco předchozí dva měsíce přinesly drobné zvyšování nezaměstnanosti, květnová čísla přinesla korekci zpět na únorové hodnoty. Výrazným trendem posledního období zůstává rychle rostoucí míra ekonomické aktivity žen, která historicky poprvé překročila hranici 72 procent,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v květnu 2023 za Českou republiku na úrovni 2,4 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projevil jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail:
dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Drobilíková, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274052972, e-mail:
petra.drobilikova@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2022 a predikce vývoje v dalších osmi měsících.
Metodické poznámky VŠPS:
https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 20. 6. 2023 / 27. 6. 2023
Termín zveřejnění další RI: 1. 8. 2023

  • cnez063023.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
  • Graf 1 Obecná míra nezaměstnanosti (očištěné od sezónních vlivů)
  • Vyjádření Dalibora Holého, ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz