Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání 2016

 

Největším regionálním centrem v oblasti výzkumu a vývoje v České republice bylo hlavní město Praha, kde pracovala třetina zaměstnaných v ČR a kam byly vynakládány největší výdaje. Dalšími významnými regiony v této oblasti lidské činnosti byly Jihomoravský kraj a také Středočeský kraj, kde pracovala přibližně desetina celorepublikově zaměstnaných a u kterého byl mezi kraji zaznamenán oproti roku 2011 druhý nejvyšší nárůst výdajů. 

Internet zůstává fenoménem doby, podíl uživatelů a význam služeb na něm poskytovaných nadále roste ve všech krajích. Nejvyšší podíl připojených domácností dlouhodobě vykazují centrální regiony – hlavní město Praha a Středočeský kraj, kde v roce 2016 využívalo internet přibližně osm z deseti domácností. Výrazně roste počet jednotlivců užívajících internet v mobilních přístrojích; ve Středočeském kraji z desetiny uživatelů v roce 2011 na téměř polovinu uživatelů v roce 2016.

 

Připravili jsme podrobný pohled na oblast výzkumu, vývoje a informačních technologií prostřednictvím statistických ukazatelů, které je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2016 je také zobrazen vývoj v posledních letech tak, jak to umožňují disponibilní a dostatečně spolehlivé zdroje dat. Touto oblastí se budeme v letošním roce podrobněji zabývat, protože chápeme snahu našich uživatelů získat informace potřebné pro přípravu koncepčních a dalších materiálů. Začali jsme připravovat samostatnou publikaci Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání“, která bude obsahovat nejen data, ale také podrobnou metodiku a stručný komentář. Vzhledem k tomu, že chceme, aby tato publikace zahrnovala komplexní údaje za rok 2017, bude vydána v polovině března 2019.

 

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2016 zabývalo 65 783 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, ale v roce 2016 došlo k meziročnímu poklesu o 650 osob, přičemž pokles byl zaznamenán v polovině krajů. Třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, pětina v Jihomoravském kraji a desetina ve Středočeském kraji. V devíti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

 

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2016

V roce 2016 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 80,1 miliardy korun, proti roku 2011 vzrostly o více než jednu čtvrtinu. Nejvýraznější relativní nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina (80,5 %) a ve Středočeském kraji (76,0 %). V roce 2016 byl však proti roku 2015 zaznamenán pokles o 9,6 %. Ke snížení došlo ve většině krajů, nárůst byl zaznamenán pouze v krajích Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Zlínském.

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je Praha, v níž byla v roce 2016 realizována třetina celkových výdajů, konkrétně 27,6 mld. Kč. Za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, ve kterých díky evropské podpoře vyrostlo několik nových výzkumných center. Dohromady bylo v těchto dvou krajích v roce 2016 vydáno na výzkum a vývoj 26,1 mld. Kč.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru. Šlo o 49 mld. Kč, z toho téměř čtvrtina (23,4 %) v hl. m. Praze a zhruba stejný podíl – 18 % v Jihomoravském a Středočeském kraji.

 

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2016 zabývalo 185,3 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 47,8 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze, v Jihomoravském kraji a Středočeském kraji.

 

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu v krajích

 

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2016 dosáhl v republikovém průměru 75,4 %, nejvíce to bylo v Praze (80,8 %), nejméně v Olomouckém kraji (67,3 %). Roste také podíl osob, které užívají internet v mobilním telefonu. V roce 2016 jej používalo v hlavním městě Praze přes 54,6 % uživatelů (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let), zatímco v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobně velký vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (48,0 % uživatelů v roce 2016), Karlovarský (47,8 %) a Středočeský (47,7 %).

 

Graf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajích

 

 

Podrobné údaje:
Věda a výzkum v mezikrajském srovnání - tabulky
Kartogramy z oblasti vědy a výzkumu
Informační technologie v mezikrajském srovnání - tabulky

 

  •   Celý text v pdf