Školství ve Středočeském kraji ve školním roce 2020/2021

 

27. 7. 2021

Podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy fungovalo ve školním roce 2020/2021 ve Středočeském kraji celkem 803 mateřských škol, 567 základních škol, 149 středních škol, 17 vyšších odborných škol a 2 vysoké školy. Mateřských a základních škol oproti předchozímu školnímu roku přibylo, středních a vyšších odborných škol naopak ubylo. Počet vysokých škol zůstal stejný. Mírně se snížil počet dětí v mateřských školách a studentů na vyšších odborných školách. Zvýšil se naopak počet žáků na základních a středních školách. Více bylo také vysokoškolských studentů, a to jak těch, kteří v kraji studují, tak těch, kteří v něm bydlí.

Ve Středočeském kraji fungovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 803 mateřských škol s 2 364 třídami, poprvé byla překročena hranice 800 zařízení. Počet mateřských škol již 13. rokem trvale roste, za tuto dobu přibylo v kraji 174 školek, přičemž v posledním roce to bylo 6 zařízení. Počet dětí ve středočeských mateřských školách rovněž postupně narůstal a maxima (51 347 dětí) dosáhl ve školním roce 2019/2020. V posledním školním roce 2020/2021 však došlo k mírnému poklesu počtu dětí v mateřských školkách na 51 197.

Dětem se ve středočeských mateřských školkách ve školním roce 2020/2021 věnovalo 4 767 učitelů (vyjádřeno v přepočteném počtu na plně zaměstnané), což bylo meziročně o 4,0 % více. Ženy tvořily 99,4 % všech učitelů. Na jednoho učitele připadalo 10,7 dětí, což bylo o 2,3 dětí méně než před deseti lety.

Ve školním roce 2020/2021 bylo podáno 24 798 žádostí o přijetí do mateřských škol v kraji. Nebylo vyhověno 6 545 žádostem, nebylo tak přijato 35,9 % dětí, které chtěly do mateřské školy nastoupit. Situace byla podobná jako v posledních pěti letech, kdy nebylo vyhověno zhruba každé třetí žádosti. Horší situace byla před 6 lety, kdy nemohlo nastoupit do mateřské školy každé druhé dítě (51,8 %).    

 

Mateřské školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mateřské školy ve Středočeském kraji

 

Ve Středočeském kraji bylo ve školním roce 2020/2021 celkem 567 základních škol s 6 685 třídami. Počet základních škol rostl osm let v řadě, za tuto dobu se zvýšil o 43 zařízení, z toho v posledním roce o 8. Počet dětí ve středočeských základních školách dosáhl v roce 2020/2021 historického maxima 136 710, meziročně vzrostl o 2,7 %. Děti vyučovalo 9 261 učitelů (vyjádřeno v přepočteném počtu na plně zaměstnané), což bylo meziročně o 4,8 % více. Ženy tvořily mezi učiteli 86,0 %. Počet dětí připadajících na jednu třídu a učitele narůstal od školního roku 2011/2012 až do školního roku 2018/2019, rostoucí trend byl přerušen dvěma poklesy v následujících letech. Ve školním roce 2020/2021 připadalo na jednoho učitele 14,8 žáka a na jednu třídu 20,5 žáků, což bylo o 0,3 resp. o 0,1 žáka méně než v předchozím roce.

 

Základní školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Základní školy ve Středočeském kraji

 

Ve Středočeském kraji bylo ve školním roce 2020/2021 celkem 149 středních škol, přičemž v denní formě v nich studovalo 38 773 žáků. Trendy ve vývoji počtu škol a žáků jsou protichůdné. Zatímco počet škol vykazuje klesající trend, před 10 lety bylo v kraji o 6 středních škol více; počet žáků denního studia čtyřikrát po sobě v posledních letech vzrostl, ve školním roce 2020/2021 meziročně o 2,2 %. Předchozí trend trvalého poklesu počtu žáků ve středních školách se v kraji zastavil ve školním roce 2016/2017.

 

Děti, žáci a studenti škol ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Děti, žáci a studenti škol ve Středočeském kraji

 

Nejvíce středoškolských žáků dlouhodobě studuje střední odbornou školu s maturitou (16 877, tj. 41,6 % všech středoškoláků), druhý nejvyšší podíl zaujímá střední všeobecné vzdělávání s maturitou (12 943 žáků, tj. 31,9 %) a třetí místo patří střednímu vzdělávání s výučním listem (8 986 žáků, tj. 22,1 %). Nástavbové studium navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 1 383 žáků, tj. 3,4 %. Při pohledu na trendy posledních deseti let je patrné snižování podílu nástavbového studia a naopak nárůst všeobecného vzdělávání s maturitní zkouškou.

Na středních školách ve Středočeském kraji učilo ve školním roce 2020/2021 celkem 3 774 učitelů (vyjádřeno v přepočteném počtu na plně zaměstnané), což bylo o 3,4 % více než v předchozím roce. Ženy tvořily 61,3 % učitelského sboru. Jedna třída měla v průměru 21,4 žáků a na jednoho středoškolského učitele připadalo 10,8 žáků. 

 

Střední školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Střední školy ve Středočeském kraji

 

Trendem ve Středočeském kraji je snižování počtu vyšších odborných škol a studentů, kteří tyto školy navštěvují. Ve školním roce 2020/2021 fungovalo ve Středočeském kraji 17 vyšších odborných škol, což bylo o tři méně než před deseti lety. Tyto školy navštěvovalo 1 225 studentů, přičemž během posledního desetiletí došlo k 59% poklesu. U studentů denního studia byl tento pokles ještě výraznější – 71procentní. Ve školním roce 2020/2021 se účastnilo denní formy vzdělávání na vyšších odborných školách v kraji pouze 449 studentů. Většinu studentů z celku tvořily ženy (81,8 %).

 

Vyšší odborné školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vyšší odborné školy ve Středočeském kraji

 

Na území Středočeského kraje nemá v současné době sídlo žádná státní vysoká škola, pouze dvě soukromé, a to Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. v Kolíně a ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. v Mladé Boleslavi. Veřejné vysoké školství je zastoupeno jednou fakultou pražské vysoké školy (ČVUT) – Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně. Na všech těchto školách studovalo v roce 2020 celkem 2 391 studentů se státním občanstvím ČR. Během posledních deseti let má počet studentů na středočeských vysokých školách klesající tendenci, výjimkou byl pouze poslední rok 2020, kdy došlo k nárůstu o 2 %.  

 

Vysoké školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vysoké školy ve Středočeském kraji

 

Počet studentů státního občanství ČR s bydlištěm v kraji rovněž meziročně vzrostl (o 5,5 %) a po třech letech znovu překročil 30tisícovou hranici. V roce 2020 bydlelo ve Středočeském kraji 30 842 vysokoškolských studentů se státním občanstvím ČR, z nichž téměř dvě třetiny navštěvovaly bakalářský program a téměř jedna třetina nějakou formu magisterského programu. Doktorandi s bydlištěm ve Středočeském kraji tvořili mezi všemi vysokoškoláky Středočechy zhruba 5 %.

 

Zdroj dat: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statistická ročenka školství

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulky