Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2022

 

3. 3. 2023

Rok 2022 byl pro středočeské zemědělce v pěstování obilovin spíše rokem neutrálním, sklizený objem sice čtvrtým rokem po sobě vzrostl, zemědělci však hospodařili na větším území než v roce 2021, což vedlo k mírnému snížení hektarového výnosu. K meziročním nárůstům došlo u sklizně luskovin, okopanin, řepky i dalších olejnin kromě máku a vinné révy, naopak méně se sklidilo chmele a kukuřice na zeleno a siláž. Středočeský kraj byl z mezikrajského pohledu největším producentem většiny zemědělských plodin, výjimkou byly brambory a méně pěstované komodity (chmel, vinná réva), kde kraj zastoupením na celorepublikové produkci stál zpravidla na druhé pozici.

Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2022“1). Nejvýznamnější skupinou plodin pěstovaných na území Středočeského kraje jsou dlouhodobě obiloviny (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin). Během roku 2022 bylo na ploše 270,6 tis. hektarů sklizeno celkem 1,640 mil. tun obilovin a průměrný výnos činil 6,06 t/ha. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení osevní plochy o 10,3 tis. ha (tj. o 4,0 %) a sklizně o 15,1 tis. t (tj. o 0,9 %); díky nepoměru u nárůstu plochy a sklizně se mírně snížil průměrný hektarový výnos obilovin z 6,24 t/ha v roce 2021 na 6,06 t/ha v roce 2022. V celé republice se sklidilo nepatrně méně obilovin než v roce 2021, meziroční pokles představoval 0,1 %. Pokles zaznamenaly celkem čtyři kraje, naopak v deseti krajích proběhl nárůst sklizeného objemu obilovin, nejvýrazněji v Karlovarském kraji (o 17,4 %). Sklizeň obilovin ve Středočeském kraji vzrostla čtvrtým rokem po sobě a sklizený objem za rok 2022 byl nejvyšší za posledních šest let. Středočeský kraj je dlouhodobě největším producentem obilovin mezi kraji, na celorepublikové sklizni se v roce 2022 podílel přesně jednou pětinou.

 

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2022
Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2022

 

Sklizeň obilovin v krajích v letech 2017–2022
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2017–2022

 

Na meziročním zvýšení produkce obilovin se z pohledu jednotlivých komodit podílely hlavně ozimé druhy (pšenice ozimá o 4,1 %, ječmen ozimý o 13,2 %) a tritikále (o 6,8 %), ostatní plodiny (oves, žito a kukuřice na zrno) zaznamenaly v meziročním osevu i sklizni pokles, v případě kukuřice na zrno i výrazný propad hektarového výnosu z 9,66 v roce 2021 na 8,68 t/ha za rok 2022.

 

Sklizeň obilovin podle druhů v roce 2022
Sklizeň obilovin podle druhů v roce 2022

V pěstování luskovin na zrno docházelo v kraji v posledních třech letech k navyšování produkce; v roce 2020 to bylo o 40,2 %, v roce 2021 o 19,6 % a v roce 2022 o 12,9 % sklizeného objemu více než v předchozím roce. Sklizeň za rok 2022 byla nejvyšší za poslední tři desetiletí a Středočeský kraj byl zároveň devátým rokem v řadě největším producentem luskovin v ČR; podíl na republikové hodnotě (22,4 %) byl vyšší než u druhého kraje v pořadí – Jihomoravského kraje (18,9 %) a výraznější než v předchozích letech (v roce 2021 – 22,0 % resp. 21,6 %). Dominantní luskovinou pěstovanou v kraji na zrno byl hrách (90,3 % z osevu luskovin a 94,0 % ze sklizně luskovin).

Nepatrný růst v produkci byl ve Středočeském kraji zaznamenán u okopanin (meziroční nárůst sklizně o 1,2 %). Mezi nimi mělo dominantní postavení pěstování cukrovky technické, u které došlo k meziročnímu nárůstu sklizeného objemu o 0,9 %. Středočeský kraj je v pěstování cukrovky dlouhodobě největším tuzemským producentem, na celorepublikové sklizni se podílel z 28,5 %. O něco vyšší meziroční nárůst ve sklizni okopanin proběhl u brambor (o 1,6 %). Na republikové produkci brambor se kraj podílel z 25,0 %, vyšší sklizeň v rámci ČR dlouhodobě vykazuje pouze Kraj Vysočina (33,9 %), v tomto kraji ovšem produkce brambor v roce 2022 meziročně klesla (o 4,8 %).

 

Sklizeň řepky a cukrovky technické ve Středočeském kraji v letech 2013–2022
Sklizeň řepky a cukrovky technické ve Středočeském kraji v letech 2013–2022

V pěstování olejnatých plodin dominovala v kraji přibližně z 90 % řepka, u které došlo proti předchozímu roku k nárůstu sklizně o 8,1 %. V pěstování řepky dochází v posledních letech k pravidelnému střídání poklesů v lichých letech (2017 o 14,6 %, 2019 o 15,2 %, 2021 o 15,8 %) a růstů v sudých letech (2018 o 20,5 %, 2020 o 11,0 %, 2022 o 8,1 %). Poslední meziroční nárůst ve sklizni řepky zaznamenaly téměř všechny kraje kromě Karlovarského (pokles o 0,1 %). U ostatních olejnin došlo v roce 2022 ve srovnání s předchozím rokem ve většině případech také k růstu produkce (u slunečnice na semeno o 27,1 %, u sóji o 28,0 %), pokles nastal v pěstování máku (o 31,5 %).

Ve Středočeském kraji se pěstují i plodiny, které se pro klimatické a geografické podmínky nepěstují ve všech regionech. Chmel byl produkován v rámci republiky pouze ve čtyřech krajích. Sklizeň ve středních Čechách s podílem 27,6 % na celorepublikové produkci chmele byla druhá nejvyšší po Ústeckém kraji (55,6 %). V pěstování chmele byl rok 2022 výrazně slabší než předchozí rok; v celé republice bylo sklizeno o 46,4 % tun méně, pokles Středočeského kraje činil 43,1 %. Naopak v pěstování vinné révy byl rok 2022 o málo lepší než předchozí rok; v celé republice bylo sklizeno o 1,9 % více, nárůst Středočeského kraje představoval 2,0 %. Podíl kraje na celorepublikové sklizni vinné révy byl však zanedbatelný (1,6 %), dominantním regionem v pěstování révy byl Jihomoravský kraj (93,7 %). O něco více než ve Středočeském kraji se pěstovala réva ještě ve Zlínském (2,9 %) a Ústeckém kraji (1,7 %), kromě Jihočeského a Karlovarského kraje se pěstovala vinná réva i v ostatních krajích.

 

Podíl sklizní vybraných plodin a skupin plodin na celkové sklizni ČR v krajích v roce 2022
Podíl sklizní vybraných plodin a skupin plodin na celkové sklizni ČR v krajích v roce 2022

Více informací naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2022, ve Veřejné databázi a na regionálních stránkách.

 

Kontakt:
Bc. Ondřej Junášek
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 


1) Rozsah statistického šetření vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS3 – krajů. Výsledná produkce jednotlivých plodin odpovídá vegetačním podmínkám a vychází se z osevních ploch zjištěných při šetření v květnu 2022.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2022