Naděje dožití ve Středočeském kraji 2021

 

1. června 2022

V období let 2020–2021 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 75,13 let, což bylo o 3,09 roků více než v letech 2001-2002 (72,03 let). V případě žen byl její nárůst nižší, během tohoto období se zvýšila ze 78,40 let na 80,86 roků (tj. o 2,46 roků). Z mezikrajského pohledu byla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů šestá nejvyšší, u žen zaujímal kraj desáté místo. V porovnání s rokem 2002 byl nárůst naděje dožití mužů ve Středočeském kraji mezi všemi kraji republiky třetí nejvyšší, u žen pak pátý nejvyšší.

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví. 

Zatímco v období let 2001–2002 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 72,03 let, v období 2020–2021 byla o 3,09 roků vyšší a činila 75,13 let. U žen byl její nárůst nižší, naděje dožití žen se během tohoto období zvýšila o 2,46 roků, a to ze 78,40 na 80,86 let. Ve sledovaném období se tak snížil rozdíl mezi nadějí dožití při narození mužů a žen z 6,37 na 5,73 roků.

 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2001 a 2021
Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2001 a 2021

 

Zatímco pro celou Českou republiku jsou tabulky publikovány za každý rok zvlášť (nejaktuálněji za rok 2021), v případě menších územních celků jsou z důvodu vyloučení nahodilých vlivů zpracovány za delší časové období. V případě krajů se jedná o dvouleté období (nejnověji 2020–2021).

Dynamičtější vývoj naděje dožití ve srovnání s celou republikou byl zaznamenán ve Středočeském kraji u mužů, u nichž docházelo také k rychlejšímu stírání rozdílu mezi krajskou a celorepublikovou hodnotou než v případě žen. Od roku 2010 dokonce krajská hodnota naděje dožití mužů převyšuje hodnotu za celou Českou republiku. Ženy ve Středočeském kraji však stále měly i v období let 2020–2021 nepatrně nižší naději dožití při narození, než kolik činil celorepublikový průměr.

V následující tabulce je možné nalézt hodnoty naděje dožití ve Středočeském kraji pro jednotky věku. V tabulce je uveden počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá při zachování úmrtnostních poměrů z let 2020–2021.

 

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2020–2021
Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2020–2021

 

mezikrajském srovnání hodnot naděje dožití při narození si stojí středočeští muži lépe než ženy. Na žebříčku krajů zaujímali muži v období let 2020–2021 šesté místo a naděje dožití byla mírně vyšší než celorepublikový průměr. V případě naděje dožití žen se jednalo o hodnotu mírně pod republikovým průměrem, v období let 2020–2021 se Středočeský kraj zařadil na desáté místo.

Nejvyššího věku se mají šanci dožít muži v hlavním městě Praze (77,09 let) a v Kraji Vysočina (75,56 roků), nejméně pak v Ústeckém (72,70 let) a Moravskoslezském (72,76 roků) kraji. Nejdelší střední délka života žen byla zaznamenána také v hl. m. Praze (82,35 let) a na Vysočině (81,68 roků), na opačné straně se umístily kraje Karlovarský (78,83 let) a Ústecký (78,98 roků).

 

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji
a České republice v letech 2001–2021

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 2001–2021

 

Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2020–2021
Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2020–2021

 

 

Další informace obsahuje publikace:
Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje – 2020–2021

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulky