Naděje dožití ve Středočeském kraji 2020

 

28. 5. 2021

V období let 2019–2020 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 76,16 let, což bylo o 4,13 roků více než v letech 2001-2002 (72,03 let). V případě žen byl její nárůst nižší, během tohoto období se zvýšila ze 78,40 let na 81,62 roků (tj. o 3,23 roků). Z mezikrajského pohledu byla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů pátá nejvyšší, u žen zaujímal kraj desáté místo. Od roku 2002 byl nárůst naděje dožití mužů ve Středočeském kraji mezi všemi kraji republiky třetí nejvyšší, u žen pak šestý nejvyšší.

 

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví.

Zatímco v období let 2001–2002 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 72,03 let, v období 2019–2020 byla o 4,13 roků vyšší a činila 76,16 let. U žen byl její nárůst nižší, naděje dožití žen se během tohoto období zvýšila o 3,23 roků, a to ze 78,40 na 81,62 let. Ve sledovaném období se tak snížil rozdíl mezi nadějí dožití při narození mužů a žen z 6,37 na 5,47 roků.

 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2001 a 2020

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2001 a 2020

 

Zatímco pro celou Českou republiku jsou tabulky publikovány za každý rok zvlášť (nejaktuálněji za rok 2020), v případě menších územních celků jsou z důvodu vyloučení nahodilých vlivů zpracovány za delší časové období. V případě krajů se jedná o dvouleté období (nejnověji 2019–2020).

Dynamičtější vývoj naděje dožití ve srovnání  s celou republikou byl zaznamenán ve Středočeském kraji u mužů, u nichž docházelo také k rychlejšímu stírání rozdílu mezi krajskou a celorepublikovou hodnotou než v případě žen. Od roku 2010 dokonce krajská hodnota naděje dožití mužů převyšuje hodnotu za celou Českou republiku. Ženy ve Středočeském kraji však stále měly i v období let 2019–2020 nepatrně nižší naději dožití při narození, než kolik činil celorepublikový průměr.

V následující tabulce je možné nalézt hodnoty naděje dožití ve Středočeském kraji pro jednotky věku. V tabulce je uveden počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá při zachování úmrtnostních poměrů z let 2019–2020.

 

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2019–2020

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2019–2020

 

mezikrajském srovnání hodnot naděje dožití při narození si stojí středočeští muži lépe než ženy. Na žebříčku krajů zaujímali muži v období let 2019–2020 páté místo a naděje dožití byla mírně vyšší než celorepublikový průměr. V případě naděje dožití žen se jednalo o hodnotu mírně pod republikovým průměrem, v období let 2019–2020 se Středočeský kraj zařadil na desáté místo.

Nejvyššího věku se mají šanci dožít muži v hlavním městě Praze (78,16 let) a v Královéhradeckém kraji (76,84 roků), nejméně pak v Moravskoslezském (73,85 let) a Ústeckém (73,93 roků) kraji. Nejdelší střední délka života žen byla zaznamenána také v hl. m. Praze (82,86 let) a Královéhradeckém kraji (82,42 roků), na opačné straně se umístily kraje Ústecký (79,88 let) a Karlovarský (79,97 roků).

 

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 2001–2020

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 2001–2020

 

Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2019–2020
Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2019–2020

 

Další informace obsahuje publikace:
Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje – 2019–2020

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulky