Naděje dožití ve Středočeském kraji 2015

 

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví.

Zatímco pro celou Českou republiku jsou tabulky publikovány za každý rok zvlášť (nejaktuálněji za rok 2015), v případě menších územních celků jsou z důvodu vyloučení nahodilých vlivů zpracovány za delší časové období. V případě krajů se jedná o dvouleté období (nejnověji 2014–2015), u okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností o pětileté období (nejnověji 2011–2015).

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. Zatímco v období let 1991–1992 byla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 68,03 let, v období 2014–2015 byla o 8,22 roku vyšší - 76,25 let. U žen byl její nárůst nižší, naděje dožití žen se během tohoto období zvýšila ze 75,61 let na 81,42 roků (o 5,81 roků). Ve sledovaném období se tak snížil rozdíl mezi nadějí dožití při narození mužů a žen ze 7,59 na 5,17 roků.

 

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 1991–2015

 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 1991 a 2015

 

Dynamičtější vývoj naděje dožití ve srovnání s celou republikou zaznamenáváme ve Středočeském kraji u mužů, u nichž docházelo také k rychlejšímu stírání rozdílu mezi krajskou a republikovou hodnotou než v případě žen. V posledních šesti letech se dokonce krajská hodnota naděje dožití mužů dostala nad hodnotu za celou ČR. Ženy ve Středočeském kraji mají i nadále nižší naději dožití při narození, než je průměr za Českou republiku.

V následující tabulce je možné nalézt hodnoty naděje dožití ve Středočeském kraji pro jednotky věku. V tabulce je uveden počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá při zachování úmrtnostních poměrů z let 2014–2015.

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2014–2015

 

V mezikrajském srovnání hodnot naděje dožití při narození si stojí středočeští muži lépe než ženy. Na žebříčku krajů zaujímali muži v období 2014–2015 šesté místo (což byla o dvě příčky lepší pozice než v předchozím období 2013–2014) a naděje dožití byla vyšší než průměr republiky. V případě naděje dožití žen jde o hodnotu pod republikovým průměrem a v období let 2014–2015 se kraj řadil na desáté místo.

Nejvyššího věku se mají šanci dožít muži i ženy v hlavním městě Praze a v Kraji Vysočina, naopak nejnižší věk dožití je predikován u obyvatel Ústeckého kraje.

 

Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2014–2015

 

Naděje dožití v okresech a správních obvodech obcí s rozšířenou působností v období 20112015

Nejvyššího věku se mají ve Středočeském kraji šanci dožít obyvatelé okresu Praha-západ, zde dosahuje naděje dožití nejvyšších hodnot jak při narození, tak v dalších věkových kategoriích; jak u mužů, tak i u žen. Druhé místo zaujímá okres Mladá Boleslav. Na třetím místě se v hodnotách naděje dožití při narození umístil v případě mužů okres Praha-východ a v případě žen okres Beroun.

Na opačném konci žebříčku okresů ve Středočeském kraji stojí s nejnižší hodnotou naděje dožití u mužů okres Kutná Hora (při narození, u 45 i 65letých) a u žen okres Kladno (jen u 65letých dosáhl nejnižší hodnotu okres Rakovník).

Tab. 3: Naděje dožití podle věku a pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2011–2015

 

Nejnižší rozdíl naděje dožití při porovnání mužů a žen zaznamenaly okresy Mladá Boleslav (4,9 roků), Praha-východ a Příbram (oba 5,2 roků). Výrazně nejvyšší rozdíl byl v okresech Beroun a Kutná Hora, kde mají ženy šanci žít v průměru o 6,6 resp. 6,4 roku déle než muži.

 

Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2011–2015

Při meziokresním srovnání v rámci celé České republiky se mezi prvních 15 okresů s nejvyšší nadějí dožití v období 2011–2015 dostaly v případě mužů okresy Praha-západ (76,81 let, 3. místo), Mladá Boleslav (76,62 let, 6. místo) a Praha-východ (76,16 let, 14. místo), v případě žen se mezi prvními patnácti objevil pouze okres Praha-západ (81,21 let, 4. místo). První místo zaujímá u mužů hlavní město Praha (77,40 let), u žen okres Brno-město (82,54 let).

Mezi posledními 15 okresy republiky s nejnižšími hodnotami naděje dožití nebyl žádný středočeský okres. Okres Kutná Hora s nejnižší nadějí dožití u mužů ve Středočeském kraji (74,64) stojí na 25. místě od konce a Kladno s nejnižší nadějí dožití u žen (80,48) na 18. místě od konce republikového žebříčku. Na konci žebříčku se nacházejí okresy Ústeckého kraje. U mužů se jedná o okresy Chomutov (72,54 let) a Teplice (72,62 let), u žen Most (78,29) a Teplice (78,51).

 

Graf 4: Okresy České republiky s nejvyšší nadějí dožití při narození podle pohlaví v letech 2011–2015

 

V rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou na tom nejlépe obyvatelé Černošicka, kde mají ženy nejvyšší naději dožití při narození v rámci kraje (82,19 let) a muži mají šanci dožít se druhého nejvyššího věku (76,80 let), hned po mužích na Mladoboleslavsku (77,06). Na druhém místě u žen pak stojí správní obvod Říčany (82,16 let).

V rámci celé republiky si stojí v případě mužů nejlépe středočeské správní obvody Mladá Boleslav a Černošice na 10. a 12. místě; v případě žen zaujímají obvody Černošice a Říčany 23. a 24. místo.

Nejnižší naději dožití při narození vykázaly v případě mužů správní obvody Votice (73,90 let) a Slaný (74,17 let), které stály na 38. resp. 50. místě od konce republikového žebříčku. U žen se jednalo o obvody Neratovice (79,73 let) a Vlašim (80,03 let), kterým připadlo 29. resp. 42. místo od konce žebříčku republikových hodnot. 

 

Graf 5: Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Středočeského kraje v letech 2011–2015

Zdroje dat:

Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2014–2015

Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP - 2011-2015

 

  •  Naděje dožití 2015
  • Kartogramy:
  •  Naděje dožití mužů při narození v okresech v období 2011-2015
  •  Naděje dožití žen při narození v okresech v období 2011-2015
  •  Naděje dožití mužů při narození v SO ORP v období 2011-2015
  •  Naděje dožití žen při narození v SO ORP v období 2011-2015