Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2021

 

2. 2. 2022

Na území Středočeského kraje mělo ke konci roku 2021 své sídlo zaevidováno přes 358 tisíc ekonomických subjektů. Během roku přibylo téměř 7 tis. subjektů, což představovalo meziroční nárůst 2,0 %. Vyšší meziroční růst zaznamenala mezi kraji pouze Praha. Středočeský kraj se v organizační statistice vyznačuje vysokým podílem fyzických osob, převážně živnostníků, a nižším zastoupením právnických osob. Nejvyšší počet a intenzitu ekonomických subjektů (v přepočtu na počet obyvatel) v kraji dosahovala centrální oblast tvořená okresy Praha-západ a Praha-východ, která se od okrajových částí kraje odlišovala také v zastoupení subjektů podle právní formy a z hlediska zaměření ekonomické činnosti. Každý jedenáctý podnik v ČR s počtem zaměstnanců nad 250 měl své sídlo ve Středočeském kraji. Největším zaměstnavatelem v kraji byla ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

V registru ekonomických subjektů1 (dále jen RES) bylo k 31. 12. 2021 evidováno 358,1 tis. ekonomických subjektů se sídlem ve Středočeském kraji, z nichž 198,0 tis. subjektů vykazovalo aktivitu v rámci statistických zjišťování (tj. 55,3 %). V průběhu roku 2021 přibylo v evidenci RES celkem 6,9 tis. subjektů, což představovalo v porovnání se stavem na konci předchozího roku meziroční nárůst o 2,0 %. Na území České republiky přibylo v databázi RES během stejného období 1,5 % subjektů, přičemž nejvyšší nárůst mezi kraji byl zaznamenán na území hlavního města Prahy (o 2,1 %).

Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2021
(ekonomické subjekty se sídlem na daném území)

 

Na území Středočeského kraje je v organizační statistice, stejně jako v dalších oblastech statistiky, patrná značná teritoriální rozdílnost. Subjekty volí sídlo zpravidla v návaznosti na tranzitní tepny nejčastěji v centrální oblasti kraje v blízkosti hlavního města v okresech Praha-východ a Praha-západ. Zde sídlí téměř 29 % subjektů kraje a v přepočtu na obyvatele patří počty subjektů k nejvyšším nejen v kraji, ale i v rámci České republiky. Vyšší intenzitu podnikatelské aktivity než okres Praha-západ (307 subjektů na tisíc obyvatel2) dosahovaly z meziokresního pohledu celé republiky už jen Praha (491) a Brno-město (380), intenzita dosahovaná v okrese Praha-východ (295) byla 5. v pořadí za okresem Karlovy Vary (297). Nejnižší intenzitu v kraji zaznamenal okres Mladá Boleslav (219), v meziokresním srovnání ČR tomu odpovídala 65. pozice ze 77. Nejnižší intenzitu v rámci ČR dosahoval okres Karviná (176). Z mezikrajského pohledu byla intenzita podnikatelské aktivity Středočeského kraje (255) až na 6. nejvyšší pozici.

 

Ekonomické subjekty se sídlem v krajích ČR a okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2021

Nejčastější formou podnikání ve Středočeském kraji bylo na konci roku 2021 soukromé podnikání fyzických osob (80,5 %, což bylo o 7,5 procentních bodů více než průměr ČR). Většina fyzických osob podnikala na základě živnostenského oprávnění (93,2 % fyzických osob), podíl živnostníků na celkovém počtu ekonomických subjektů (75,0 %) byl z mezikrajského pohledu nejvyšší. Z meziokresního srovnání v kraji dosahoval nejvyššího podílu živnostníků okres Nymburk (77,4 %), vyššího podílu v rámci celé republiky zaznamenaly pouze okresy Česká Lípa (78,6 %) a Děčín (77,6 %).

 

Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2021
(ekonomické subjekty se sídlem na daném území)

Nadprůměrný podíl soukromého podnikání se promítl mezi kraji naopak do nejnižšího podílu právnických osob (19,5 %), z nichž více než polovina byla vedena jako obchodní společnost (58,9 %). Nejběžnější formou obchodní společnosti byla společnost s ručením omezeným. Na základě této formy podnikalo 95,0 % všech obchodních společností, což bylo o 1,6 procentního bodu více než celorepublikový průměr.

 

Ekonomické subjekty podle právní formy k 31. 12. 2021
(subjekty se sídlem na daném území)
Ekonomické subjekty podle právní formy k 31. 12. 2021

Ekonomické subjekty v centrální oblasti kraje (okresy Praha-východ a Praha-západ) se od zbytku kraje liší nejen počtem a intenzitou, ale také formou podnikání – především nižším podílem živnostníků na celkovém počtu subjektů (centrální okresy 73,4 %, ostatní okresy kraje 75,6 %) a vyšším podílem obchodních společností z celkového počtu subjektů (centrální okresy 15,0 %, ostatní 10,1 %). Podíl obchodních společností v okrese Praha-západ (16,9 %) byl 6. nejvyšší v celorepublikovém meziokresním srovnání, vyššího podílu dosahovaly zpravidla jen okresy největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). Na území centrálních okresů Praha-východ a Praha-západ mělo sídlo 37,7 % obchodních společností se sídlem ve Středočeském kraji, zatímco v případě živnostníků to bylo jen 28,3 %.

 

Ekonomické subjekty podle právní formy a převažující ekonomické činnosti v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2021
(subjekty se sídlem na daném území)
Ekonomické subjekty podle právní formy a převažující ekonomické činnosti v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2021

 

Z hlediska uvedené převažující ekonomické činnosti působilo koncem roku 2021 nejvíce subjektů ve Středočeském kraji v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových vozidel (21,1 %). Druhým nejčastějším zaměřením bylo stavebnictví (13,2 %), třetím profesní, vědecké a technické činnosti (12,8 %) a čtvrtým průmysl (12,6 %).

Územní rozdíly v podílech subjektů podle zaměření ekonomické činnosti jsou dány jak atraktivitou lokality (tj. vyšším podílem subjektů podnikajících v profesní, vědecké a technické činnosti v centrální oblasti kraje), tak tradičními zvyklostmi a přírodními podmínkami (vyšší podíl subjektů podnikajících v zemědělství a lesnictví se nacházel v okrajových okresech kraje na Rakovnicku a Benešovsku).

 

Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti (CZ-NACE) k 31. 12. 2021
(subjekty se sídlem na daném území)
Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti (CZ-NACE) k 31. 12. 2021

 

Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji k 31. 12. 2021
(ekonomické subjekty s uvedeným počtem zaměstnanců 1 000 a více, řazeno abecedně podle okresů a obcí)
Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji k 31. 12. 2021

 

Velikost byla u kategorie počtu zaměstnanců uvedena pouze u necelé poloviny (46,1 %) ekonomických subjektů se sídlem v kraji. Převážná část subjektů se zjištěným údajem byla díky povaze (fyzické osoby, zpravidla živnostníci) bez zaměstnanců (83,3 %). Mezi subjekty se zaměstnanci (27,6 tis.) pak převládaly ze 79,5 % mikropodniky do 9 zaměstnanců. Sídlo na území kraje mělo 217 podniků s uvedeným počtem 250 a více zaměstnanců, což představovalo 9% podíl kraje na celorepublikové hodnotě (2 400). Vyššího podílu dosahovaly už jen kraje s největšími městy – hlavní město Praha (29,7 %) a kraje Moravskoslezský a Jihomoravský (oba po 9,9 %). V rámci Středočeského kraje měly podniky s 250 a více zaměstnanci nejčastěji sídlo v okrese Praha-východ, v tomto okrese měl sídlo každý pátý podnik o této velikosti (celkem 46). Velkých podniků s počtem vyšším než 1 tisíc zaměstnanců bylo v kraji evidováno celkem 30. Největším zaměstnavatelem byl podnik ŠKODA AUTO a.s. s počtem zaměstnanců vyšším než 10 tisíc.

 

Další údaje z organizační statistiky naleznete v publikaci Organizační statistika za 4. čtvrtletí 2021 a na regionálních stránkách v odkaze Organizační statistika.

Více informací o RES naleznete na: https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu.

 

Kontakt:
Bc. Ondřej Junášek
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
oddělení informačních služeb
Tel: 274 054 175
Email: infoservisstc@czso.cz


1 Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, který je veden ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb. Má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Od roku 2013 došlo ke změně v evidenci ekonomických subjektů vedených v RES. Základním zdrojem dat pro RES se stal registr osob (ROS), který je součástí systému základních registrů.

2  ze středního stavu obyvatel (k 30. 6. 2021)

 

  •   Celý text v pdf
  •   Ekonomické subjekty se sídlem v krajích ČR a okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2021
  •   Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji k 31. 12. 2021