Archiv zemědělství 2013

 

Zemědělská statistika zabezpečuje základní informace z oblasti zemědělské výroby, posledních 11 let dochází k její srovnatelnosti dle mezinárodních požadavků Evropské Unie tak, aby šetření byla harmonizována i s její legislativou.

Statistická zjišťování z oblasti rostlinné i živočišné produkce získávají informace jak formou zasílání pravidelných výkazů zemědělským subjektům, tak pomocí tazatelů, kteří výkazy přímo vyplňují s respondenty.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním má oporu v zákoně č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

V roce 2013 se uskuteční (mimo zemědělských úloh s roční a kratší periodicitou) také výběrové šetření Strukturální šetření v zemědělství 2013 (FSS 2013), a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1166/2008. Zjišťování probíhá kombinací korespondenčního a tazatelského šetření. Uskuteční se na území celé České republiky téměř ve dvanácti tisících zemědělských subjektů, které byly do šetření zařazeny na základě prahových hodnot a náhodného výběru. Pracovníci Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj zajistí zjišťování u celkem 577 zemědělských subjektů, fyzických osob a menších zemědělských podniků. Tazatelským způsobem jich od 10. září do 15. listopadu bude navštíveno 264 a 313 jich bude obesláno poštou. Další vybrané velké zemědělské podniky budou osloveny centrálně prostřednictvím datové schránky či korespondenčně. Zjišťují se údaje o počtu a struktuře pracovníků, obhospodařované vlastní i pronajaté půdě, o stavech zvířat, ekologickém zemědělství, nezemědělských činnostech a další. Získané informace slouží také pro aktualizaci zemědělského registru, který je podkladem pro další zjišťování v zemědělství a je průběžně doplňován, dochází ke zpřesňování a zařazování nových subjektů, ale i zohlednění jejich zániku. Toto výběrové šetření navazuje na poslední celoplošné z roku 2010 – AGROCENZUS 2010. Kromě plánování zemědělské politiky umožňují získané údaje díky jednotné metodice také srovnání v rámci Evropské unie.

U výkazů standardních zjišťování rostlinné a živočišné produkce dochází v porovnání s rokem 2012 ke zrušení výkazu Zem V10 a ve shodě s MZe došlo u výkazu Ozim (Mze) 9 – 01 k začlenění do našeho statistického výkazu Zem 6 – 01 již od roku 2013. Ve stádiu jednání k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby jsou navrhovány převedení některých dalších rezortních statistických zjišťování Mze (nebo jejich částí) pod gesci ČSÚ

V důsledku nutnosti finančních úspor dochází počínaje rokem 2013 ke zrušení agendy sklizňových inspektorů – nezbytná data bude získávat ČSÚ na základě spolupráce a Agrární komorou, zemědělskými nákupními organizacemi a zahrádkářskými svazy.


Pro rok 2013 jsou v platnosti následující šetření:
Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1.4.
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31.5.
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin k 20.6.
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.7.
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.8.
Zem V 9 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15.9.
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30.6. a k 31.12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 1.8.,1.12.
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin


Zpravodajské jednotky jsou vybírány ze zemědělského registru, který je průběžně aktualizován.

Výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete zde.