Vodovody a kanalizace v roce 2017 - vodné a stočné opět na vzestupu

 

Kolísavý trend spotřeby vody se v roce 2017 potvrdil, trvale však stoupá cena vodného i stočného.

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2017 pitnou vodou z vodovodů zásobováno téměř 490 tisíc osob, což představuje 96,1 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezském (99,9 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (85 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 819 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno více než 136 tisíc.

Vybrané ukazatele o vodovodech v roce 2017 podle krajů
 

V roce 2017 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno 23,9 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 51 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (90,8 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (18,2 %). Množství vyrobené vody se meziročně zvýšilo o 0,3 %. Potvrzuje se tak kolísavý trend spotřeby vody, kdy meziroční nárůst specifického množství vody fakturované celkem činil v Kraji Vysočina 0,5 l/osobu/den a u domácností je zaznamenán nárůst 0,3 l/osobu/den. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2016 nárůst ve výši 0,2 %, zatímco v roce 2016 bylo celkem fakturováno 21,375 mil. m3 vody, v roce 2017 to bylo 21,422 mil. m3. Na domácnosti připadá 66 % z celkového množství fakturované vody.

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2017 vykázáno v Hlavním městě Praha (173,3 l/osobu/den, resp. 109,4 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (113,3 l/osobu/den, resp. 75,9 l/osobu/den). V Kraji Vysočina bylo v roce 2017 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den 120,1 litrů vody a domácnostem bylo fakturováno 79,1 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší množství vody.

Vybrané ukazatele o vodovodech v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2017
Tržby za vodné přesáhly 777 mil. Kč, což je o 2,8 % více než v roce 2016. Průměrná cena pitné vody na Vysočině vzrostla z 35,40 Kč/m3 v roce 2016 na 36,30 Kč/m3 v roce 2017, to je zvýšení o 2,6 %. V roce 2017 nejvyšší vodné platili obyvatele Ústeckého kraje (43,40 Kč/m3) a nejnižší v kraji Olomouckém (32,50 Kč/m3).

Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů v roce 2011 až 2017
 

V roce 2017 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci více než 443 tisíc osob, což je 87,2 % z celkového počtu obyvatel. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nepatrný pokles, a to 0,8 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 76,2 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl vykázán v Praze (99,2 %), nejnižší pak v Pardubickém kraji (71,2 %).

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v roce 2017 podle krajů
 

Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2017 činila 3 260 km a počet kanalizačních přípojek již přesáhl 111 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán mírný nárůst objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 0,8 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 622,3 mil. Kč a meziročně vzrostly o 5,7 %. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 27,60 Kč/m3, což je druhá nejnižší cena  v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 42,20 Kč za jeden m3, nejlevnější stočné je v Plzeňském kraji (27,0 Kč).

V provozu bylo na území kraje celkem 207 ČOV (jedna mechanická a 206 mechanicko-biologických) s celkovou kapacitou 169,5 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 90,7 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2016 byl zaznamenán nárůst o 2,6 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 6 951 tun sušiny, což bylo o 3,2 % méně  než v roce 2016. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a dále kompostování.

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2017
Výroba a ceny pitné vody v Kraji Vysočina

Vývoj množství vypouštěné odpadní vody v Kraji Vysočina

Vývoj počtu a denní kapacity ČOV v Kraji Vysočina

Cena vodného a stočného (bez DPH) podle krajů v roce 2017

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
tel.: 567 109 081