Vodovody a kanalizace na Vysočině v roce 2019

 

Postupný růst spotřeby vody se v roce 2019 zastavil, trvale však stoupá cena vodného i stočného. V Kraji Vysočina bylo v roce 2019 vyfakturováno domácnostem 81,4 litrů vody na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší množství vody.

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2019 pitnou vodou z vodovodů zásobováno téměř 483 tisíc osob, což představuje 94,8 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezském (99,9 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (85,9 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 965 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno téměř 139 tisíc.

Vybrané ukazatele o vodovodech v roce 2019 podle krajů
 

V roce 2019 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno 24,1 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 52,2 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (91,6 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (18,4 %). Množství vyrobené vody se meziročně snížilo o 1,2 %. Potvrzuje se tak kolísavý trend spotřeby vody, kdy meziroční nárůst specifického množství vody fakturované celkem činil v Kraji Vysočina 1,7 l/osobu/den a u domácností je zaznamenán pokles 0,7 l/osobu/den. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2018 pokles ve výši 1,7 %, zatímco v roce 2018 bylo celkem fakturováno 21,842 mil. m3 vody, v roce 2019 to bylo 21,471 mil. m3. Na domácnosti připadá 66,8 % z celkového množství fakturované vody.

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2019 vykázáno v Hlavním městě Praha (172,8 l/osobu/den, resp. 113,1 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (116,7 l/osobu/den, resp. 78,7 l/osobu/den). V Kraji Vysočina bylo v roce 2019 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den 121,8 litrů vody a domácnostem bylo fakturováno 81,4 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší množství vody.

Vybrané ukazatele o vodovodech v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2019
Tržby za vodné dosáhly 827 mil. Kč, což je o 2,1 % více než v roce 2018. Průměrná cena pitné vody na Vysočině vzrostla z 37,10 Kč/m3 v roce 2018 na 38,50 Kč/m3 v roce 2019, to je zvýšení o 3,8 %. V roce 2019 nejvyšší vodné platili obyvatele Libereckého kraje (44,80 Kč/m3) a nejnižší v kraji Olomouckém (34,10 Kč/m3).

Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů v roce 2011 až 2019
 

V roce 2019 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci více než 448 tisíc osob, což je 88 % z celkového počtu obyvatel. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nepatrný nárůst, a to o 0,5 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 77,5 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl vykázán v Karlovarském kraji (100 %), nejnižší pak v Libereckém kraji (69,5 %).

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v roce 2019 podle krajů
 

Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2019 činila 3 376 km a počet kanalizačních přípojek přesáhl 108,5 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 2 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 657 mil. Kč a meziročně vzrostly o 4,1 %. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 28,80 Kč/m3, což je nejnižší cena v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 42,90 Kč za jeden m3. V provozu bylo na území kraje celkem 216 ČOV (všechny pracují na mechanicko-biologickém principu) s celkovou kapacitou 169,4 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 90,2 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2018 byl zaznamenán nárůst o 0,1 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 6 764 tun, což bylo o 5,5 % méně než v roce 2018. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a dále kompostování.

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2019
Výroba a ceny pitné vody v Kraji Vysočina


 

Cena vodného a stočného (bez DPH) podle krajů v roce 2019

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081