Věkové složení obyvatelstva na Vysočině v roce 2013

 

Na konci roku 2013 žilo v Kraji Vysočina 510 209 obyvatel, přičemž 57 % obyvatel žilo v 34 městech, 9,4 % v 41 městysech a 33,6 % ve zbývajících 629 obcích. Co do počtu obyvatel je největší krajské město Jihlava, kde žilo k uvedenému datu 50 510 osob. Naopak obcí s nejmenším počtem obyvatel je Vysoká Lhota (okres Pelhřimov), kde je evidováno pouze 17 osob.

Z celkového počtu obyvatel Vysočiny představovaly ženy 50,4 %. Nejvyšší podíl žen byl zaznamenán v obci Zvěstovice (okres Havlíčkův Brod), kde přesáhl 60 %, opakem je obec Těchobuz (okres Pelhřimov), kde zastoupení žen nedosahuje ani jedné třetiny.

Průměrný věk obyvatel na území Kraje Vysočina dosáhl výše 41,6 let, což je o 0,1 roku více než činí průměr České republiky. Vyšší průměrný věk je patrný u žen, kde představuje rovných 43 let, u mužů 40,2 let. Průměrný věk mužů se za 20 let zvýšil o 5,7 roku a průměrný věk žen vzrostl o 5,4 roku. Nejnižší průměrný věk obyvatel mezi okresy Vysočiny byl zaznamenán v okrese Žďár nad Sázavou (41,1 let), naopak nejvyšší v okrese Pelhřimov (42,5 let). Nejmladšími obyvateli na území Vysočiny byli v roce 2013 obyvatelé obce Zbinohy (okres Jihlava), jejichž průměrný věk dosáhl 33,5 roku. Protipólem je obec Vysoká Lhota (okres Pelhřimov), ve které byl průměrný věk 61,6 let, což je v rámci všech obcí v České republice vůbec nejvyšší hodnota. Z pohledu tohoto ukazatele v rámci mezikrajského srovnání vykazuje nejnižší průměrný věk Středočeský kraj (40,6 let), naopak nejvyšší průměrný věk obyvatel 42 let eviduje Praha, Královéhradecký a Zlínský kraj.

Podle věkové struktury obyvatelstva Kraje Vysočina největší část tvoří osoby ve věku 15 až 64 let (67,5 %), následuje skupina obyvatel ve věku 65 a více let (17,7 %), nejnižší podíl, a to 14,8 % pak připadá na tzv. dětskou složku, tedy děti ve věku 0 až 14 let.

Kromě výše uvedených zajímavostí je dále možno uvést, že ve 142 obcích v Kraji Vysočina se v roce 2013 nikdo nenarodil, ve 103 obcích nikdo nezemřel, z 87 obcí se nikdo nevystěhoval a do 88 obcí v kraji se nikdo nepřistěhoval.

Jednou z dalších charakteristik popisující demografický vývoj na určitém území je index stáří, tj počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0 až 14 let. Zlomem ve vývoji tohoto ukazatele se stal na Vysočině již rok 2007, ve kterém hodnota překročila pomyslnou hranici 100 a v dalších letech se nadále zvyšovala. V roce 2013 tak na 100 dětí připadalo na Vysočině 119,6 seniorů, v případě mužů dosahuje index stáří nižších hodnot – na 100 chlapců připadá 97,0 mužů starších 65 let, u žen je situace opačná na 100 děvčat připadá již 143,5 žen starších 65 let.

Z pohledu jednotlivých okresů Vysočiny dlouhodobě nejvyšší hodnotu indexu stáří vykazuje okres Pelhřimov – ke konci roku 2013 zde na 100 dětí připadalo 135,9 seniorů, naopak nejnižší hodnota indexu byla zaznamenána v okrese Jihlava (111,9).

Z porovnání krajů České republiky vyplývá, že nejvyšší hodnota indexu stáří byla ke konci roku 2013 zaznamenána v Hl. m. Praha (128,3), hodnota indexu stáří pod hranicí 100 byla zjištěna pouze ve Středočeském kraji (98,8).Tabulky za obce Kraje Vysočina:Další informace najdete v publikaci Věkové složení obyvatelstva

  • bilance_obce_2013.xls
  • vek_obce_VYS_2013.xls
  • obce_VYS_2014.xls