Projekce obyvatelstva: Vysočina se bude vylidňovat a stárnout

 

V roce 2070 bude žít na Vysočině pouze asi 426 tisíc obyvatel, což proti současnému stavu představuje úbytek o 16 %. Pokles počtu obyvatel na Vysočině bude patřit k nejvyšším v mezikrajském srovnání (podobný úbytek se očekává v Karlovarském a Ústeckém kraji i většině moravských krajů). Počet obyvatel by měl ve většině krajů výrazně klesnout, výjimkou by měl být zejména Středočeský kraj a Praha, do jisté míry též Plzeňský a Jihomoravský kraj. Úbytek populace může přesáhnout až 20 % (Karlovarský a Moravskoslezský kraj).

Aktuální projekce obyvatelstva v krajích navazuje na střední variantu projekce obyvatelstva celé České republiky vydanou ČSÚ v listopadu 2018. Prahem projekce je stav obyvatelstva a jeho demografická struktura k 1. lednu 2019, prvním projektovaným rokem je rok 2019 s tím, že projekce obyvatelstva je ukončena až rokem 2070, aby pokrývala období potenciálně největších změn věkového složení populace. Stejně jako v předchozí krajské projekci byla do zpracování stávající projekce zahrnuta také migrace, poprvé ale pracovala odděleně se složkou zahraniční a složkou vnitřní migrace. Základem scénáře projekce byly projektované míry plodnosti podle jednotek věku žen, pravděpodobnosti úmrtí podle jednotek věku a pohlaví, struktura a objem zahraniční imigrace a emigrace a míry vnitřní imigrace a emigrace.

Podle projekce bude v Kraji Vysočina přirozený přírůstek v celém sledovaném období dosahovat záporných hodnot, přičemž u výše úbytku by se měla projevovat rostoucí tendence – podle projekce bude po roce 2060 na Vysočině přirozenou měnou ubývat více než 2 600 osob ročně. Více než o čtvrtinu by měl poklesnout počet narozených, naopak počet zemřelých má podle projekce vzrůst více než o pětinu. Saldo migrace by díky imigraci ze zahraničí mělo v průběhu dvacátých let přejít do kladných hodnot, ve kterých by podle projekce zůstalo až do konce období. Přesto migrace dokáže celkový úbytek obyvatel kraje pouze zmírnit.

Pohyb obyvatelstva v Kraji Vysočina podle projekce

Věkové složení obyvatelstva Kraje Vysočina podle věkových skupin, obě pohlaví (k 1.1.)

Projekce ukazuje též pokračující proměnu věkové struktury obyvatelstva a další stárnutí populace Vysočiny. Podíl dětí mladších 15 let by měl klesnout na minimum kolem roku 2040 (13,4 % z celkového počtu obyvatel kraje), v následujících dekádách by pak kolísal kolem 14,0 %. Ještě hlubší bude podle prognózy úbytek obyvatel v produktivním věku (15 až 64 let), jehož podíl na populaci kraje by měl v roce 2070 činit 55,6 % (o 8,8 procentního bodu méně než v roce 2019). Naproti tomu dále poroste podíl obyvatelstva ve věku 65 a více let, které by se v roce 2070 mělo na populaci Vysočiny podílet více než třiceti procenty – podíl o polovinu vyšší než v roce 2019. Podíl nejstarších obyvatel tak bude na Vysočině mezi regiony České republiky po Zlínském kraji druhý nejvyšší.

Na základě vývoje věkového složení populace se bude index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí do 15 let) prudce zvyšovat. V horizontu projekce by se index stáří na Vysočině měl ze 130 seniorů na 100 dětí v roce 2019 zvýšit až na hodnotu 230 v roce 2060. V následujících letech by měl o něco klesnout, přesto by však v mezikrajském srovnání patřil k nejvyšším.

Průměrný věk v Kraji Vysočina se v horizontu projekce zvýší o více než pět let a od poloviny padesátých let by se měl pohybovat kolem 48 let. Na konci horizontu bude podle projekce po Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji v regionálním srovnání čtvrtý nejvyšší. Růst bude také index ekonomického zatížení, který porovnává počet osob ve věku 65 + a 0 - 19 let s počtem osob ve věku 20 - 64 let. Index bude směřovat k početnímu vyrovnání (100) těchto dvou složek populace. Hodnota indexu v kraji by měla z 67,1 v roce 2019 vzrůst až na 109,4 v roce 2059. Na počátku roku 2071 by měla hodnota tohoto indexu na Vysočině činit 97,8, v obou případech by šlo v mezikrajském srovnání o nejvyšší hodnoty.

Naděje dožití při narození vzroste podle projekce v Kraji Vysočina u mužů ze 77,3 v roce 2019 na 85,3 roku v roce 2070 a u žen z 83,0 na 89,4 roku. Rozdíl v naději dožití při narození u mužů a žen by se tedy měl snížit z 8 let v roce 2019 na 6,4 roku v roce 2070. Naděje dožití při narození mužů a žen zůstává v rámci ČR na Vysočině stabilně nadprůměrná.

Naděje dožití při narození v Kraji Vysočina dle projekce obyvatelstva
Základní parametry projekce, kraje ČR

Zastoupení hlavních věkových skupin (stav k 1. 1. v %)

Ukazatele očekávaného věkového složení (stav k 1. 1.)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062