Pozemní komunikace a vodní cesty v Kraji Vysočina

 

Koncem roku 2015 byl změněn zákon o pozemních komunikacích, který změnil kategorizaci komunikací. Rychlostní silnice byly transformovány v dálnice a ty byly navíc rozděleny do dvou tříd, takže délka dálnic a silnic I. třídy není srovnatelná s předchozími roky.

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezinárodní dopravu, která má mimoúrovňová křížení a směrově oddělené jízdní pásy. Podle určení a dopravního významu se nově dělí na dálnice I. a II. třídy. V Kraji Vysočina byla k 1. 1. 2017 pouze dálnice I. třídy a to v délce 92,5 km. Z toho připadá 11,6 km na okres Havlíčkův Brod, 21,8 km na okres Jihlava, 20,1 km na okres Pelhřimov a 39 km na okres Žďár nad Sázavou.

Délka dálnic v km podle krajů k 1. 1. 2017
Zdroj dat: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Silnice jsou pozemní komunikace pro vozidla a chodce. Silniční síť se podle významu a dopravního určení dělí do těchto tříd:

Silnice I. třídy je určena pro dálkovou a mezinárodní dopravu

Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy

Silnice III. třídy je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní komunikace

 

Silniční síť v Kraji Vysočina představuje 4 982 km komunikací. Více než polovina je tvořena silnicemi III. třídy, třetina připadá na silnice II. třídy a do I. třídy je zařazeno pouze 9% silnic.


Zdroj dat: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zdroj dat: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Provozní délka železničních tratí je přebírána od Správy železniční dopravní cesty a data jsou k dispozici pouze k 31. 12. 2015. Na Vysočině existuje železniční síť o délce 624 km, což je asi jedna šestnáctina z celkové délky tratí v České republice.


Zdroj dat: Správa železniční dopravní cesty

Data o vodních cestách jsou přebírána od Státní plavební správy a jsou z konce roku 2015. V Kraji Vysočina je 16,1 km vodních cest, na kterých je provozována pravidelná doprava, jedná se o přepravu osob na vodní nádrži Dalešice.


Zdroj dat: Státní plavební správa

 

Další informace: Délky a další data komunikací