Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT)

 

Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat, provádět mezinárodní srovnání a poskytovat potřebné informace vládním orgánům, podnikatelským subjektům i široké veřejnosti.

Mobilní telefon, osobní počítač a internet významným způsobem změnil dnešní svět. Každým rokem dochází k dalšímu vylepšování možností, které nám tyto technologie nabízejí v oblasti komunikace, rychlosti a způsobu šíření informací. Ovšem ne každý z nás má stejnou možnost připojit se k internetu, ne každý jej umí používat, a tak vzniká nerovný přístup mezi lidmi ke statku s názvem „internet“, tzv. digital divide, který jeho uživatele různými způsoby zvýhodňuje, například při hledání zaměstnání, spolupráci s úřady, ale také celkově v přístupu k informacím jakéhokoliv typu, a to v závislosti na socio-demografickém a ekonomickém postavení jednotlivců.

Český statistický úřad proto sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních a komunikačních technologií v domácnostech a jejich využívání jednotlivci prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: „Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci - (VŠIT)“. Pilotní šetření proběhlo v roce 2002.

Od roku 2006 je toto šetření prováděno pravidelně ve 2. čtvrtletí sledovaného roku ve všech zemích EU, a to jako povinné roční zjišťování na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti.

Výběr zpravodajských domácností

Výběrové šetření o ICT v domácnostech a mezi jednotlivci je samostatnou přílohou Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Tento způsob šetření umožňuje propojení zjištěných ukazatelů o využívání ICT s demografickými a sociálními charakteristikami osob v jednotlivých domácnostech. Šetření probíhá na pátých návštěvách respondentů VŠPS, a to formou rozhovoru tazatele s respondentem s využitím osobního počítače (tzv. Computer Assisted Personal Interviewing). Cílovou populací jsou všechny domácnosti a jednotlivci ve věku 16 a více let. Šetření se každoročně účastní cca 4 500 domácností cca 8 100 jednotlivců. Jelikož toto šetření je samostatnou přílohou VŠPS, tak metodika výběru zpravodajských jednotek stejně jako dopočty jsou uvedeny u tohoto šetření.

Zjišťování údajů

Dotazník tvoří přes 50 otázek, z nichž je menší část určena domácnostem a zbytek pro jednotlivce. Východiskem je modelový dotazník Eurostatu určený pro členské země EU, díky čemuž umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU. Některé otázky v dotazníku jsou součástí každoročně, některé se objevují ob rok či s několikaletou periodicitou. Obsahem dotazníku jsou následující témata:

Přístup domácností k vybraným informačním a komunikačním technologiím
- počítač a internet
- technologie používaná k připojení k internetu
- bariéry používání internetu v domácnostech

Přístup jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím
- mobilní telefon a přenosný počítač
- osobní počítač (místo a frekvence jeho použití)
- internet (místo, frekvence a způsob připojení k internetu)
- počítačové dovednosti

Činnosti prováděné jednotlivci prostřednictvím internetu
- komunikace (posílání e-mailů, telefonování, chatování)
- účast v sociálních a profesních sítích
- vyhledávání informací (o zboží a službách, o cestování a ubytování, o zdraví atd.)
- v oblasti zábavy (čtení on-line zpráv a časopisů, přehrávání filmů, poslouchání rádia atd.)
- v oblasti vzdělávání (vyhledávání informací, účast na on-line vzdělávacím kurzu atd.)
- využívání vybraných služeb (internetové bankovnictví, stahování počítačových programů atd.)

Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
- typ činnosti prováděné na internetu ve vztahu k veřejné správě

Použití internetu k nakupování
- druh objednaného zboží/služby
- četnost nákupu a vynaložená částka
- země původu objednaného zboží/služby
- způsob platby za objednané zboží/službu
- problémy při nakupování

Internetová bezpečnost

Výsledky zpracování

Dostupné statistické informace, dokumenty a materiály o informační společnosti naleznete pod odkazem: http://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm, podrobné výstupy z tohoto šetření včetně mezinárodního srovnání pak v částí zaměřené na domácnosti a jednotlivce: http://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti_a_jednotlivci

Každý rok jsou údaje z tohoto šetření k dispozici nejen v roční publikaci Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, ale i ve speciálně zaměřených publikací jako je např. Zaostřeno na ženy a muže, kde v kapitole 9. naleznete podrobná data o využívání ICT jednotlivci v závislosti na jejich pohlaví nebo v Krajských ročenkách, kde v kapitole 18. naleznete dostupná data o využívání ICT v krajském členění.

Základní informace z tohoto šetření je možné nalézt i v publikaci Informační společnost v číslech, která poskytuje základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti, jak v České republice tak také v zemích Evropské unie.

Podrobná data jsou z tohoto šetření poskytovány v souladu s výše uvedeným nařízením do Eurostatu kde je možno je najít pod odkazem: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview