Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT)

 

Česko se poprvé připojilo do světové počítačové sítě v únoru 1992. Stalo se tak na Českém vysokém učení technickém v Praze. Z akademického prostředí se využívání internetu velmi rychle rozšířilo do pracovní a soukromé sféry a stalo se jedinečným celospolečenským fenoménem.  V roce 2021 u nás používalo internet 83 % osob starších 16 let, což představovalo 7,3 milionů lidí. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli!
 

O šetření

Nezajímáme se jen o to, nakolik občané Česka využívají internet, ale i jak jsou mezi nimi například rozšířeny mobilní telefony, jaké mají digitální dovednosti, co vyhledávají na internetu, jak často kupují online a také, jestli nepodceňují internetovou bezpečnost.

Na tyto otázky se ptáme prostřednictvím každoročního výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Průzkum se neomezuje jen na Česko, ale statistici tyto údaje zjišťují ve všech zemích EU, čímž je zaručena srovnatelnost údajů napříč EU. Zatím poslední šetření proběhlo v Česku ve 2. čtvrtletí 2021, kdy na otázky v dotazníku zodpovědělo 7 058 osob ve věku 16 a více let ze 4 168 domácností.
 

K čemu slouží výsledky?

Údaje zjištěné v rámci šetření VŠIT slouží jako podklad k tvorbě národních i mezinárodních politických koncepcí, např. k vymezení hlavních bodů a cílů digitální agendy pro Evropu, a zejména pak k monitorování jejich plnění v EU. Protože se oblast informačních technologií neustále a dynamicky rozvíjí, je potřeba provádět šetření ve všech členských státech EU každoročně. Díky tomu je možné průběžně sledovat trendy v digitální gramotnosti obyvatelstva i obecně ve využívání informačních technologií. Každý rok se dotazník upravuje tak, aby podchycoval aktuální změny, jako je například příchod nových technologií. Zároveň je kladen důraz na získávání důležitých ukazatelů v časové řadě.
 

Jak šetření probíhá?

Sběr dat je koordinován v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS). Tazatel, se kterým již spolupracujete na šetření VŠPS, se s Vámi během schůzky či v následném období dohodne na termínu setkání za účelem vyplnění dotazníku VŠIT. Pro každého člena domácnosti ve věku 16 a více let je připraven jeden dotazník s jednoduchými otázkami.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Souhrnné údaje získané z VŠIT nejsou určené jen statistikům nebo politikům. Může se s nimi seznámit každý, a to na webových stránkách ČSÚ. Výsledky za rok 2021 naleznete pod tímto odkazem:
https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti_a_jednotlivci

Výsledky za rok 2022 budou k dispozici ke konci listopadu téhož roku.
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr