Výběrové šetření osob se zdravotním omezením - VŠPO

 

Mezi obyvateli Česka ve věku 15 a více let bylo v roce 2018 přibližně 13 % osob, které se kvůli svým zdravotním problémům dlouhodobě potýkají s určitými omezeními v běžném životě. Absolutně se jednalo zhruba o 1 152 tisíc osob. Více než polovinu z nich tvořili senioři ve věku nad 65 let a častěji se jednalo o ženy. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli!

Informace o tom, jak různorodá tato skupina obyvatel je a s jakými potížemi se v každodenním životě setkává, ale není možné zjistit z žádných dostupných dat. Obracíme se proto jednou za pět až šest let na naše spoluobčany a ptáme se jich v rámci výběrového šetření u domácností na jejich zdravotní problémy a důsledky, ke kterým vedou. Získané odpovědi mají pro nás mimořádný význam a za vaši ochotu odpovídat vám velmi děkujeme.
 

O šetření

Ze stávajících zdravotních registrů, databází a evidencí jsou v současnosti dostupné pouze údaje o „oficiálně“ inva­lidních nebo zdravotně znevýhodněných lidech. Úplně ale chybí informace o tom, jak se těmto našim spoluobčanům skutečně žije, co a kdo jim v jejich každodennosti pomáhá a co naopak schází. Zcela také postrádáme informace o osobách, kterým nebyl přiznán invalidní důchod či status osoby se zdravotním znevýhodněním a nepobírají příspěvek na péči, přestože jim jejich zdravotní problémy působí v běžném životě různé potíže a omezení.

Hlavním účelem šetření VŠPO 2018 bylo získat informace o počtu osob s dlouhodobými zdravotními potížemi v Česku a o jejich struktuře z hlediska věku, pohlaví, ekonomické aktivity a vzdělání. Dále pak zjistit, v jakých oblastech se zdravotní postižení projevuje a co ho zapříčinilo, jaké konkrétní činnosti dělají lidem s dlouhodobými zdravotními problémy potíže nebo je bez pomoci vůbec nezvládají, zda trpí bolestmi nebo únavou a vyčerpáním, zda používají kompenzační pomůcky nebo zda využívají pomoc pečující osoby.
 

K čemu slouží výsledky?

Informace získané ze šetření VŠPO 2018 pomohly zmapovat aktuální situaci a potřeby lidí žijících se zdravotním omezením. Výsledky šetření slouží také pro monitorování plnění úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jako podklad a argument pro prosazování legislativních změn směřujících k odstraňování bariér a zlepšení stávající situace osob se zdravotním postižením v Česku.
 

Jak šetření probíhá?

Školený tazatel nebo tazatelka ČSÚ procházel s členy vybrané domácnosti jednotlivé otázky z dotazníku a zaznamenával odpovědi do jeho papírové nebo elek­tronické verze. Sběr dat v rámci VŠPO byl prováděn v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ a probíhal od července 2018 až do konce ledna 2019. Po jeho ukončení pak příslušné oddělení ČSÚ hromadně zpracovalo odpovědi všech účastníků šetření a vypracovalo z nich souhrnné statistické úda­je, které publikovalo v tabulkách a grafech. Šetření se v roce 2018 zúčastnilo 6 791 respondentů ve věku 15 a více let. Další šetření právě probíhá v letech 2023 a 2024.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

S výsledky šetření VŠPO se může seznámit každý zájemce na internetových stránkách ČSÚ v publikaci: Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018 | ČSÚ (czso.cz) nebo také v článcích v časopise Statistika&My: Lidé se zdravotním postižením jsou často senioři, Pomoc rodiny je rozhodující
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které se tazatelé při výběrových šetřeních u domácností dozví, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr