Výběrové šetření o zdraví (EHIS)

 


Od 8. 7. 2019 do 16. 1. 2020 probíhá po celé České republice pod zkratkou EHIS 2019 (European Health Interview Survey) výběrové šetření o zdraví. Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel se v České republice provádí již od roku 1993. Dosud se jich uskutečnilo celkem šest, to poslední v roce 2014 (výsledky jsou dostupné zde).

Hlavním koordinátorem šetření je Ústav Zdravotnických Informací a Statistiky České republiky, který poskytuje více informací o šetření https://ehis.uzis.cz/ a dalším partnerem je Statní zdravotní ústav http://www.szu.cz .

Přínos šetření spočívá v tom, že údaje jsou srovnatelné napříč zeměmi EU a získané informace je možné navzájem provázat a sledovat např. zdraví podle socio-ekonomických charakteristik, využívání zdravotní péče s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo zdraví ve vztahu k charakteristikám životního stylu.

V rámci České republiky zkušení tazatelé ČSÚ osloví přes 9000 domácností zapojených do Výběrového šetření pracovních sil a v každé požádají o spolupráci jednoho či dva vylosované respondenty starší 15 let.

Údaje zjištěné v šetření slouží jako podklad tvorby národních i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění. Také napomáhají odhadnout současné a budoucí zátěže sociálního a zdravotního systému.