Šetření o vzdělávání dospělých - AES

 

Jedním z významných cílů Evropské unie je vytváření na znalostech založené konkurenceschopné ekonomiky, která vychází z principů trvale udržitelného rozvoje a dbá na rozvoj nabídky pracovních příležitostí při zachování sociální soudržnosti. Stále aktuálnější se stává strategie tzv. flexicurity, která odráží snahy současného posílení pružnosti a zároveň i jistoty na trhu práce. Pro její plné uplatnění je mimo dalších oblastí klíčový rozvoj celoživotního učení, které zahrnuje veškeré činnosti, uskutečněné v kterékoli životní fázi, jejichž cílem je rozšíření znalostí, osvojení dovedností či získání kompetencí a následný rozvoj osobního, občanského, sociálního či pracovního života.

Za účelem průběžného srovnávání a vyhodnocování úspěšnosti strategií v oblasti celoživotního učení na úrovni jednotlivých členských států, byly statistickým úřadem Evropské Unie Eurostatem připraveny nástroje umožňující systematický monitoring v oblasti vzdělávání a celoživotního učení. Součástí harmonizovaných metodik sběru dat týkajících se celoživotního učení je také výběrové šetření Adult Education Survey. Prvního pravidelného šetření AES 2011 se při použití jednotné metodologie, která zaručuje srovnatelnost výstupů, v letech 2011 – 2012 zúčastnily všechny členské státy Evropské Unie (k danému období), Norsko, Švýcarsko a Srbsko.

Sběr dat pro aktuální vlnu šetření, tedy AES 2016, probíhal v členských státech Evropské unie, na Islandu, v Norsku, Švýcarsku, Srbsku a Turecku v letech 2016 a 2017 na základě Nařízení Komise (EU) č. 1175/2018 ze dne 30. října 2014.

V České republice proběhl sběr dat prostřednictvím tazatelské sítě ČSÚ v druhém pololetí roku 2016 na výběrovém souboru 7 780 domácností, ve kterých byly finálně shromážděny údaje od 12 272 respondentů. Účastníci šetření byli dotazováni na vzdělávání, které absolvovali v posledních 12 měsících předcházejících datu šetření. Mimo socio-demografických charakteristik respondentů bylo zjišťováno zejména jejich zapojení do aktivit formálního či neformálního vzdělávání, které tvořilo převažující část dotazování. Doplňkově byly zjišťovány také informace o získávání znalostí a dovedností prostřednictvím informálního učení, zjišťovala se jazyková vybavenost respondentů či jejich zájem o četbu knih a novin. Účast v šetření byla pro respondenty dobrovolná.

Výsledky zpracování

Podrobné výstupy, tabulkové přehledy a analýzy z šetření AES 2016 v České republice lze nalézt v publikaci Vzdělávání dospělých v České republice:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-2016

Mezinárodní srovnání základních indikátorů všech zúčastněných zemí pro věkovou skupinu 25–64 let je dostupné v on-line databázi na webových stránkách Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/databaseParticipation in education and trainingAdult learning.