Šetření o vzdělávání dospělých - AES

 

21 procent našich dospělých spoluobčanů neumělo v roce 2016 žádný cizí jazyk. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli! Od roku 2016 se jistě hodně věcí změnilo, chtěli bychom proto znát, jak jsou na tom obyvatelé Česka z hlediska jazykové vybavenosti dnes. Zhoršili jsme se nebo zlepšili?
 

O šetření

Nejen jaké máte znalosti jazyků, ale třeba i to, jaké kurzy navštěvujete, chce zjistit Šetření o vzdělávání dospělých, označované anglickým názvem Adult Education Survey (AES). Jedná se o celoevropské statistické šetření, které umožňuje srovnání údajů napříč všemi zeměmi Evropské unie i několika dalšími. Poprvé se uskutečnilo v roce 2007 a v současnosti se koná již počtvrté. V Česku je připravuje Český statistický úřad, jehož tazatelé Vás navštíví ve Vašich domácnostech. Hlavním cílem šetření AES 2022 je poznat, jakým způsobem se dospělá populace v Česku v posledním roce vzdělávala.

Zajímá nás Vaše případná účast v klasickém školním (tedy formálním) vzdělávání, v nejrůznějších kurzech, lekcích i školeních (v tzv. neformálním vzdělávání), ale i samostudium v domácím prostředí prostřednictvím internetu či četby naučné literatury. Zejména údaje o účasti v neformálním vzděláváním není možné získat jinou cestou než pomocí tohoto výběrového šetření.

Ptát se také budeme, zda Vám byly v posledním roce poskytnuty informace o možnostech vzdělávání nebo jestli mluvíte nějakými cizími jazyky. Rozhodně Vás však nebudeme z ničeho zkoušet!
 

K čemu slouží výsledky?

Výsledky z šetření jsou nezbytné pro odborníky, kteří tvoří národní i mezinárodní koncepce vzdělávacích politik a slouží rovněž ke kontrole plnění jejich hlavních cílů. Pomohou odhalit největší překážky, kterým naši spoluobčané čelí v přístupu k lepšímu vzdělání, jako je například u počítačových kurzů nedostatek času, příliš vysoká cena, nedostupnost v nejbližším okolí a nízká nabídka. Stejné otázky kladou statistici obyvatelům i v ostatních zemích EU, což dovoluje výsledky jednoduše porovnat, a získat tak přehled o účasti ve vzdělávání našich obyvatel v širším kontextu.
 

Jak šetření probíhá?

Sběr dat se koná v Česku ve 2. pololetí roku 2022 a je koordinován v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS). Tazatel, se kterým již spolupracujete na šetření VŠPS, se s Vámi během schůzky či v následném období dohodne na termínu setkání za účelem vyplnění dotazníku AES. Pro každého člena domácnosti ve věku 18–69 let je připraven jeden dotazník s otázkami.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Souhrnné údaje získané z AES nejsou určené jen statistikům nebo politikům. Může se s nimi seznámit každý, a to na webových stránkách ČSÚ. Pokud Vás zajímají výsledky minulého šetření AES, navštivte prosím odkaz: https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-2016

Výsledky AES 2022 budou k dispozici koncem roku 2023.
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr