Výběrová šetření u domácností

 

Český statistický úřad shromažďuje, vytváří a zveřejňuje množství statistických údajů o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji v Česku. Jedním z mnoha zdrojů našich dat jsou i pravidelná zjišťování o domácnostech a jednotlivcích, která provádíme. Tato zjišťování nazýváme výběrová šetření u domácností.

V průběhu celého roku navštěvují tazatelé ČSÚ tisíce náhodně vybraných domácností po celé zemi, mluví s jejich členy, vyplňují s nimi dotazníky a získávají od nich důležité informace. Získáváme díky tomu souhrnná statistická data o životní situaci našich občanů v takovém rozsahu, kterého nelze dosáhnout jinak. Osobní účast respondentů ze všech skupin obyvatel je proto zcela nenahraditelná.

Nasbírané údaje například pomáhají měřit zaměstnanost a nezaměstnanost, poskytují odhad o pracovní síle a umožňují vznik řady klíčových ukazatelů, jako je „míra ohrožení příjmovou chudobou“ nebo „míra materiální a sociální deprivace“.  Díky nim známe výši příjmů a výdajů domácností a další údaje o životě jejich členů. Dalším důležitým cílem šetření ČSÚ je zjistit informace o zdraví našich spoluobčanů, jejich zdravotních omezeních a životním stylu, a dále o účasti dospělých na vzdělávání (dříve nazývané „celoživotní vzdělávání“) a o využívání digitálních technologií. Výsledkem jsou mimo jiné řady zjištěných ukazatelů o digitálních dovednostech, přístupu k internetu nebo podílu osob se zdravotním omezením.

Výběrová šetření domácností probíhají celoplošně nejen na celém území Česka, ale i ve všech zemích Evropské unie. Protože jsou v rámci těchto specifických statistických zjišťování všude získávána stejná data, můžeme snadno porovnat situaci obyvatel v jednotlivých zemích unie. 


Proč byste se měli zúčastnit výběrových šetření ČSÚ v domácnostech?

Některé údaje nelze zjistit z žádných jiných dostupných zdrojů. Tyto informace můžeme získat jen přímo od vás. Proto je vaše pomoc a spolupráce velmi důležitá.


Jak jsem byl do šetření v domácnostech vybrán?
Šetření probíhá v bytech, které jsou společně pro celou republiku vybrány dvoustupňovým náhodným výběrem. Pro první i druhý stupeň výběru se využívá Registr sčítacích obvodů a budov. Na prvním stupni se vybírají sčítací obvody. Pro každý kraj je zvoleno určité množství sčítacích obvodů podle velikosti výběrového souboru. Ve druhém stupni dochází k výběru jednotlivých bytů. V každém vybraném sčítacím obvodě se vybírá příslušný počet bytů dle metodiky jednotlivých šetření. Předmětem šetření jsou domácnosti a osoby, popř. osoba, obvykle bydlící v domácnostech zvolených bytů. Přitom není rozhodující, mají-li zde trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo nehlášený pobyt. Stejně tak se nezjišťuje vlastnické právo k bytu.


Jak šetření probíhá?
Tazatel, zaměstnanec ČSÚ, obdrží určitou část ze seznamu vybraných bytů. Jeho úkolem je tyto byty navštívit, kontaktovat v nich obvykle bydlící osoby a požádat je o spolupráci při vyplnění dotazníku. Tazatel ČSÚ musí dohledat všechny vybrané byty. Není přípustné, aby za vybraný byt byl šetřen jiný, neboť by se tím narušila stanovená pravidla náhodného výběru.


Jak si můžu ověřit, že tazatel je skutečně zaměstnanec ČSÚ?
Tazatelé se při oslovení vybrané domácnosti prokazují průkazem tazatele, který je ve spojení se služebním průkazem ČSÚ, nebo s občanským průkazem, opravňuje k práci pro ČSÚ. Platnost průkazu je možné ověřit na webu ČSÚ.


Kdo informace o domácnostech ze šetření ČSÚ používá?

Data z výběrových šetření u domácností využívají jak odborníci, tak laická veřejnost.
Poskytují užitečné informace pro směrování politiky státu v oblasti nezaměstnanosti, sociální péče nebo podpory rodin s dětmi. Používají se i pro hodnocení dopadů jednotlivých opatření. Jsou podkladem pro rozhodování týkající se důchodového, dávkového nebo daňového systému. Souhrnné údaje zveřejňuje ČSÚ na internetu.


Jsou mé osobní údaje v bezpečí?

Rozhodně.
ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR). Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona vázáni mlčenlivostí o veškerých zjištěných skutečnostech. Údaje lze využívat výhradně jen ke statistickým účelům. Státním úřadům, ani nikomu jinému, nejsou poskytnuty žádné informace, které by mohly identifikovat konkrétní osobu. Můžete si být jisti, že vše, co nám řeknete, je velmi důležité a zcela důvěrné.