Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech - ENERGO 2021

 

Nejvíce energie spotřebovaly v roce 2015 české domácnosti na vytápění – celkem 196 585 TJ, což představovalo dvě třetiny celkové spotřeby domácností. Na druhém místě byl ohřev teplé užitkové vody s 17,4% podílem, na třetím osvětlení a spotřeba elektřiny dalšími spotřebiči. Na vaření se vydalo 6,7 % celkové spotřeby energií. V předchozích letech se na celkové spotřebě, a to nejen v domácnostech, prosazovaly na úkor uhlí obnovitelné zdroje energie. U domácností se jednalo především o palivové dřevo, dřevěné pelety a brikety, jejichž celková spotřeba se od počátku devadesátých let téměř zdvojnásobila. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli!
 

O šetření

Výběrová šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO) se v Česku provádí v nepravidelných intervalech již od roku 1997. Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle konkrétního účelu použití (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití) a dále pak údaje o energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby obnovitelných druhů energie.

Energetická spotřeba domácností nejen v Česku a její struktura se v čase mění. V současnosti jsou z důvodů trvale udržitelného rozvoje celosvětově kladeny požadavky na snižování energetické náročnosti (např. formou zateplování budov), zvyšování energetické účinnosti (využívání nových modernějších technologií a zařízení s nižší spotřebou a vyšší účinností) či snižování emisí. Dalším nezanedbatelným faktorem jsou ekonomické důvody. Cena paliv a energií se postupně zvyšuje, a tak domácnosti hledají ekonomicky výhodnější zdroje energie formou záměny používaného paliva nebo využitím alternativních (obnovitelných) zdrojů energie (tepelná čerpadla, využití sluneční energie), jejichž význam neustále roste. Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech proto představuje významný zdroj informací o těchto právě probíhajících strukturálních změnách.

Údaje ze šetření ENERGO nelze získat z jiných dostupných zdrojů než přímo od domácností. Zatím poslední se uskutečnilo v roce 2021. Šetření ENERGO se provádí na základě plnění požadavků nařízení EU. Podobná zjišťování probíhají i v dalších zemích Evropské unie, a výsledky jsou proto celoevropsky srovnatelné.
 

K čemu slouží výsledky?

Spotřeba paliv a energií v domácnostech je jednou z významných oblastí energetické spotřeby, a to jak z pohledu národního hospodářství, tak i z pohledu běžného života jednotlivých občanů. Výsledky ze šetření ENERGO nacházejí uplatnění při tvorbě energetické politiky státu, včetně oblasti dotací a energetických úspor, či při srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie. V rámci Česka je využívá státní správa (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a další instituce). Údaje o konečné spotřebě domácností vstupují například do energetické bilance Česka a využívají se v řadě dalších statistik ČSÚ. Výsledky ze šetření nacházejí široké uplatnění i na mezinárodní úrovni. Na základě legislativy EU jsou údaje odesílány do Eurostatu (statistický úřad EU) a dalších mezinárodních institucí. Domácnosti v Česku mají možnost si porovnat svoji spotřebu paliv a energií s průměrnou spotřebou v bytech s podobnými charakteristikami.
 

Jak šetření probíhá?

Šetření ENERGO 2021 se konalo v období od 12. července 2021 do 14. ledna 2022 a bylo prováděno ve vybraných domácnostech, které byly zvoleny zcela náhodně z registru sčítacích obvodů a budov, z něhož byly počítačem následně náhodně vybrány konkrétní byty. Jednotkou šetření byla bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Nebylo rozhodující, mají-li osoby v šetřeném bytě trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo nehlášený pobyt. Šetření proběhlo ve všech krajích Česka a celkem bylo osloveno přibližně 16 000 domácností.

Vybrané domácnosti osobně navštívili vyškolení tazatelé ČSÚ a s jejími členy vyplnili dotazníky. Ty byly rozděleny do několika tematických oblastí. Formou otázek byly zjišťovány základní sociálně-demografické charakteristiky vybrané domácnosti (např. počet členů domácnosti) a dále pak základní technické parametry daného obydlí (např. jestli je dům zateplen). Další část dotazníku tvořily otázky na spotřebu paliv a energií používaných v domácnostech a k jakému účelu jsou využívány (vytápění, ohřev vody atp.). Následující otázky se týkaly energetické účinnosti (např. zjištění energetické třídy a dalších technických parametrů u základních spotřebičů). Samostatnou část tvořily otázky týkající se využití osobních automobilů k soukromým cestám.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Sběr dat u domácností byl ukončen v lednu 2022, poté se data zpracovávala a analyzovala. Výsledky ze šetření budou publikovány v polovině roku 2022. Informace o ENERGO 2021 jsou dostupné na webu ČSÚ spolu s výsledky předchozích šetření.

https://www.czso.cz/csu/czso/energo-2021
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr