Výběrové šetření o finanční situaci domácností (FSD)

 

Jak velký je v Česku podíl domácností zatížených hypotečním nebo jiným úvěrem na bydlení, či jinou půjčkou? Kolik procent úplných a neúplných rodin s dětmi splácí nějaký druh půjčky či úvěru?  A jak jsou na tom finančně domácnosti našich seniorů? Na tyto otázky a mnohé jiné poskytne odpovědi speciální výběrové šetření ČSÚ.
 

O šetření

Český statistický úřad (ČSÚ) provádí ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) tříletý cyklus šetření Finanční situace domácností (FSD). Šetření se pod názvem Household Finance and Consumption Survey (HFCS) koná současně i v zemích používajících měnu Euro, kde ho koordinuje Evropská centrální banka (ECB). Probíhá i v řadě dalších evropských států, které Euro nepoužívají. Výsledkem šetření jsou jedinečné údaje, které nelze zjistit jiným způsobem než dotazováním ve vybraných domácnostech.
 

K čemu slouží výsledky?

FSD si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Získané informace pomáhají odhalit riziko chudoby a sociálního vyloučení domácností, což dokresluje mimo jiné i ukazatel tzv. čistého bohatství. K němu je vedle zjištěných příjmů a výdajů domácností potřeba znát také odhad majetku. Výsledky šetření dále poskytují podklady pro posouzení chování českých domácností v souvislosti s tím, jaké používají nástroje finančního trhu, jaká je celková míra jejich zadlužení, jaká rizika na sebe berou v souvislosti s čerpáním nejrůznějších úvěrů a jak je jejich majetek zatížen případnými půjčkami a úvěry. Získané údaje jsou využívány jak na národní úrovni pro potřeby ČNB a ČSÚ, tak i na mezinárodní úrovni pro ECB.
 

Jak šetření probíhá?

Podobně jako šetření Statistika rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD navázáno na šetření Životní podmínky (SILC). Tazatelé primárně oslovují ty domácnosti, které znají z předchozích návštěv v rámci jiných šetření. Šetření probíhá od roku 2020 po dobu 3 let kontinuálně po celém Česku a každým rokem je v jeho rámci osloveno přibližně 2 tisíce domácností. Domácnosti zapojené do šetření dostávají od ČNB jako dárek sadu šesti pamětních dvacetikorunových mincí s portréty významných osobností československého státu.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Výsledky FSD budou po skončení tříletého cyklu šetření dostupné na webových stránkách ČSÚ v sekci Statistiky a v podskupině Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností.
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr