Typ hospodařící domácnosti

Ve sčítání 2021 bylo sečteno 4,8 mil. hospodařících domácností, z nichž téměř 60 % představovaly rodinné domácnosti. Převážná většina rodinných domácností byla tvořena úplnou rodinou, tj. osobami žijícími v partnerství, nejčastěji v manželství. Neúplné rodiny (tj. rodič žijící s dítětem) tvořily necelou pětinu rodinných domácností.

Nerodinné domácnosti představují především domácnosti jednotlivců. Jejich podíl na celkovém počtu hospodařících domácností dlouhodobě narůstá, z 26 % v roce 1991 na 39 %. Vícečlenné nerodinné domácnosti pak tvoří pouze necelé 2 % všech domácností.
Výsledky

Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

 

Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti v letech 1991 až 2021

 
 
v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Hospodařící
domácnosti
celkem

v tom domácnosti

rodinné

nerodinné

celkem

v tom tvořené

celkem

v tom

1 rodinou

2 a více rodinami

domácnosti
jednotlivců

vícečlenné
domácnosti

1991

3 983 858 2 922 173 2 856 608 65 565 1 061 685 1 047 221 14 464

2001

4 216 085 2 856 630 2 803 340 53 290 1 359 455 1 276 176 83 279

2011

4 375 122 2 737 561 2 667 867 69 694 1 637 561 1 422 147 215 414

2021

4 813 103 2 844 045 2 773 930 70 115 1 969 058 1 880 336 88 722

 

Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti a podle krajů

Výrazně nejnižší podíl rodinných domácností (49,9 %) a zároveň nejvyšší podíl domácností jednotlivců (39,1 %) na celkovém počtu domácností byl zaznamenán v Hlavním městě Praze. Nižší podíl rodinných domácností, než je celorepubliková hodnota (59,1 %), vykazují také kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský. Na opačné straně stojí kraje Vysočina, Zlínský a Středočeský s nejvyšším podílem rodinných domácností, nad 63 %. Nejnižší podíl domácností jednotlivců byl zaznamenán v kraji Vysočina, a to 33,5 %.

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Hospodařící
domácnosti
celkem

v tom domácnosti

rodinné

nerodinné

celkem

v tom tvořené

celkem

v tom

1 rodinou

2 a více rodinami

domácnosti
jednotlivců

vícečlenné
domácnosti

Česká republika

4 813 103 2 844 045 2 773 930 70 115 1 969 058 1 880 336 88 722

Hlavní město Praha

658 001 328 604 323 764 4 840 329 397 308 279 21 118

Středočeský kraj

612 940 387 087 376 494 10 593 225 853 216 053 9 800

Jihočeský kraj

284 812 173 495 169 007 4 488 111 317 107 171 4 146

Plzeňský kraj

267 112 159 327 155 522 3 805 107 785 103 126 4 659

Karlovarský kraj

135 416 74 081 72 498 1 583 61 335 59 185 2 150

Ústecký kraj

377 305 211 945 207 583 4 362 165 360 159 495 5 865

Liberecký kraj

201 102 117 614 115 005 2 609 83 488 80 228 3 260

Královéhradecký kraj

244 683 147 973 144 387 3 586 96 710 92 925 3 785

Pardubický kraj

224 265 140 228 136 628 3 600 84 037 80 577 3 460

Kraj Vysočina

210 806 137 474 132 891 4 583 73 332 70 547 2 785

Jihomoravský kraj

529 939 323 350 313 064 10 286 206 589 195 401 11 188

Olomoucký kraj

280 121 170 521 166 342 4 179 109 600 105 060 4 540

Zlínský kraj

245 325 155 266 150 510 4 756 90 059 86 562 3 497

Moravskoslezský kraj

541 276 317 080 310 235 6 845 224 196 215 727 8 469

 

Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou podle typu domácnosti v letech 1991 až 2021

 
 
v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Rodinné
domácnosti
celkem

úplné rodiny

neúplné rodiny

celkem

v tom

celkem

v tom

manželské páry

faktická manželství

registrovaná
partnerství
faktická partnerství

osamělý otec

osamělá matka

1991

2 856 608 2 440 492 2 356 647 83 845 x . 416 116 71 051 345 065

2001

2 803 340 2 260 497 2 138 836 121 661 x . 542 843 85 437 457 406

2011

2 667 867 2 097 031 1 857 997 234 346 632 4 056 570 836 107 084 463 752

2021

2 773 930 2 265 340 1 748 068 509 535 1 964 5 773 508 590 77 060 431 530

 

Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou podle typu domácnosti a podle krajů

Bližší pohled na strukturu rodinných domácností ukazuje, že nejnižší podíl úplných rodin měly kraje Ústecký a Karlovarský, zhruba 79 %.  Naopak nejvyšší zastoupení úplných rodinných domácností měly kraje Vysočina (84,1 %) a Pardubický (83,3 %). V Hlavním městě Praze můžeme pozorovat, s velkým odstupem od ostatních krajů, nejnižší podíl manželských párů na hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou (68,7 %) a nejvyšší podíl faktických manželství (24,4 %). Na opačném konci je kraj Vysočina s téměř 84 % manželských párů a necelými 14 % faktických manželství.

V kraji Ústeckém a Karlovarském představovaly neúplné rodiny více než pětinu rodinných domácností, naopak pouze v kraji Vysočina klesl podíl neúplných rodin pod 16 % rodinných domácností. Mezi neúplnými rodinami ve všech krajích výrazně převažovaly osamělé matky s dětmi, osamělí otcové tvořili celorepublikově 15% těchto domácností.

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Rok sčítání

Rodinné
domácnosti
celkem

úplné rodiny

neúplné rodiny

celkem

v tom

celkem

v tom

manželské páry

faktická manželství

registrovaná
partnerství
faktická partnerství

osamělý otec

osamělá matka

Česká republika

2 773 930 2 265 340 1 748 068 509 535 1 964 5 773 508 590 77 060 431 530

Hlavní město Praha

323 764 260 252 178 820 78 896 542 1 994 63 512 8 940 54 572

Středočeský kraj

376 494 310 388 238 118 71 248 321 701 66 106 10 919 55 187

Jihočeský kraj

169 007 138 597 110 200 28 123 78 196 30 410 4 730 25 680

Plzeňský kraj

155 522 128 573 98 421 29 805 102 245 26 949 4 340 22 609

Karlovarský kraj

72 498 57 199 41 944 15 094 46 115 15 299 2 163 13 136

Ústecký kraj

207 583 163 922 121 069 42 303 143 407 43 661 6 138 37 523

Liberecký kraj

115 005 93 141 70 194 22 690 68 189 21 864 3 323 18 541

Královéhradecký kraj

144 387 119 158 93 795 25 142 61 160 25 229 4 025 21 204

Pardubický kraj

136 628 113 778 90 797 22 782 58 141 22 850 3 693 19 157

Kraj Vysočina

132 891 111 762 93 427 18 208 40 87 21 129 3 566 17 563

Jihomoravský kraj

313 064 256 692 201 523 54 274 217 678 56 372 8 348 48 024

Olomoucký kraj

166 342 136 049 108 066 27 645 91 247 30 293 4 546 25 747

Zlínský kraj

150 510 124 044 102 769 21 093 42 140 26 466 4 024 22 442

Moravskoslezský kraj

310 235 251 785 198 925 52 232 155 473 58 450 8 305 50 145

 

Domácnosti podle typu hospodařící domácnosti

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.