Ochrana dat

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Ochrana dat
Správa osobních údajů

Správcem veškerých poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021 je výhradně Český statistický úřad. Údaje jsou spravovány na základě a v rozsahu zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými předpisy EU a národní právní úpravou na ochranu osobních údajů, a to jen po dobu nezbytně nutnou. Podrobnosti najdete na stránce Ochrana osobních údajů.

Zabezpečení


Sčítání 2021 využívá moderní osvědčené technologie nejen pro sběr, ale také pro ochranu dat. Jejich úroveň odpovídá platným zákonům.
GDPR a Sčítání 2021

Zpracování osobních údajů pro statistické účely odpovídá všem principům ochrany osobních údajů podle GDPR. Sčítání představuje specifickou kategorii zpracování, jíž je poskytována nejen základní ochrana podle GDPR, ale také ochrana podle zvláštních právních předpisů.

Na jakých zásadách stavíme?
Při ochraně dat jsou uplatňovány veškeré zásady ochrany osobních údajů týkající se zejména zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti a v neposlední řadě odpovědnosti. Jednou z hlavních zásad je také minimalizace možnosti přístupu k informacím.
Zpracovávané údaje se ukládají do zabezpečeného úložiště. Tím je zákonem zřízený Cenzový informační systém, který je zároveň informačním systémem veřejné správy a ze zákona se na něj vztahují přísná pravidla.
Povinnost mlčenlivosti

Osoby, které se v souvislosti s přípravou a zpracováním Sčítání 2021 seznámí s individuálními údaji, jsou povinné zachovat o nich mlčenlivost za všech okolností. V souvislosti s tím skládají osoby zajišťující sběr nebo zpracování údajů před zahájením prací na sčítání slib mlčenlivosti, který platí i po skončení sčítání.

Informace o používání cookies a měření provozu internetových stránek
  • Cookies na informačním webu scitani.cz používáme s vaším souhlasem k pořizování anonymizovaných statistik o počtech návštěv a chování uživatelů při prohlížení těchto stránek. Ukládání těchto cookies můžete kdykoli odmítnout nastavením prohlížeče.
  • Používání cookies na informačním webu scitani.cz je v  souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem o elektronických komunikacích a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

V rámci provozu internetových stránek sloužících projektu Sčítání 2021 jsou používány soubory cookies ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Jedná se o malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete užívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové soubory, které se ukládají při navštívení příslušné internetové stránky. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.
  • Cookies lze kromě podpory zajištění chodu internetových stránek a webové aplikace rovněž použít ke zpracování pro statistické účely při plnění úkolů ČSÚ v rámci jeho působnosti stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a zákonem č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále za účelem kontroly hospodárnosti a účelnosti vynaložení finančních prostředků při realizaci projektu Sčítání 2021 ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích


Jak cookies používáme?

Internetové stránky v rámci projektu Sčítání 2021 používají tzv. cookies první strany, tedy cookies řízené Českým statistickým úřadem, nikoli externím subjektem.


Jaké typy cookies používáme?

  • Cookies pro umožnění provozu stránky, tzv. provozní cookies, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat, přičemž u těchto typů cookies  není v souladu s ustanovením § 89 odst. 3) zákona elektronických komunikacích vyžadován váš souhlas;

Cookie

Poskytovatel

Popis

Platnost

cookieControl

czso.cz

informace, zda byla cookie lišta zobrazena a zda byl udělen souhlas

dle volby*)

cookieControlPrefs

czso.cz

informace o kategorii povolených cookies; ukládá se pouze při udělení souhlasu

dle volby*)

COOKIE_SUPPORT

czso.cz

podpora cookie sloužící pro zajištění optimálního provozu aplikace

1 rok

JSESSIONID

czso.cz

registruje, zda je v prohlížeči aktivní JavaScript

do konce relace

LB_SUCR_PP_RSE

czso.cz

cookie používané pro optimalizaci provozu vyvažováním zátěže

2 hodiny

GUEST_LANGUAGE_ID

czso.cz

rozpoznání jazyka pro uložení jazykové preference uživatele

do konce relace

*) v případě souhlasu 12 měsíců; v případě nesouhlasu 6 měsíců.

 

  • Statistické cookies - funkce a technologie pro statistiku návštěvnosti nám pomáhají sledovat funkčnost portálu, míru využití jednotlivých stránek, a vylepšovat tak hlavně to, co vás nejvíc zajímá. Všechny informace, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Cookie

Poskytovatel

Popis

Platnost

idNavstevnika

czso.cz

identifikace návštěvníka pro statistiku a měření návštěvnosti

1 rok

idNavstevy

czso.cz

identifikace návštěvy pro statistiku a měření návštěvnosti

30 min

volatilIdNavstevy

czso.cz

volatilní identifikace návštěvy pro statistiku a měření návštěvnosti

do konce relace


Používání cookies máte pod kontrolou

Všechny standardní prohlížeče umožňují nastavit, zda se budou cookies na počítači uživatele ukládat, a umožňují vymazat již uložené cookies. Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

Souhlas s použitím cookies

Kromě uvedených statistických informací, získávaných s Vaším souhlasem prostřednictvím souborů Cookies, používá ČSÚ platformu s otevřeným zdrojovým kódem Matomo, která je nainstalována na webovém serveru ČSÚ PHP, MySQL. Využívání open-source analytické platformy Matomo, infrastruktury i souvisejícího software je zcela pod kontrolou ČSÚ a je v souladu se stávajícími právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů. Tato platforma umožňuje ochranu údajů koncových uživatelů díky funkcím, jako je anonymizace IP adresy. Veškerá komunikace přenosu analytických dat je šifrována pomocí protokolu HTTPS. Zdrojové informace a analytické zprávy generované službou Matomo jsou přístupné pouze prostřednictvím interního autentizačního systému oprávněným zaměstnancům ČSÚ, kteří pracují s Matomo nebo řádně zmocněným externím smluvním poddodavatelům, kteří zajišťují analýzu provozu, vývoj nebo pravidelnou údržbu stránek.__________________________________________________

 

Zabezpečení údajů

Informace, které budou pro shora uvedené účely využity, jsou zabezpečeny v souladu s právními předpisy, které tuto problematiku upravují, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s čl. 28 GDPR uzavřel Český statistický úřad pro tyto účely smlouvu o zpracování osobních údajů se subjektem Státní pokladna centrum sdílených služeb. Tento státní subjekt je poskytovatelem garantovaných služeb Národního dohledového centra, včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě, a ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje správu a provoz platforem systémů pro realizaci online sběru dat a pro uložení a zpracování sebraných dat v rámci Sčítání 2021.