Ochrana dat

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které s daty přicházejí do styku při jejich sběru a zpracovávání, jsou vázány mlčenlivostí. To platí nejen o statisticích, ale také o sčítacích komisařích, kteří během sčítání přicházejí do osobního kontaktu se sčítanými osobami a jejich údaji. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.
Ochrana dat
Slib mlčenlivosti

Osoby, které se v souvislosti s přípravou a zpracováním Sčítání 2021 seznámí s individuálními údaji, jsou povinné zachovat o nich mlčenlivost za všech okolností. V souvislosti s tím skládají před zahájením prací na sčítání slib mlčenlivosti, který platí i po skončení sčítání. Za porušení slibu mlčenlivosti může být udělena pokuta až do výše 100 000 Kč

Správa osobních údajů

Správcem veškerých poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021 je výhradně Český statistický úřad. Údaje jsou spravovány na základě a v rozsahu zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými předpisy EU a národní právní úpravou na ochranu osobních údajů, a to jen po dobu nezbytně nutnou.

Zabezpečení


Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie nejen pro sběr, ale také pro ochranu dat. Jejich úroveň i nasazení odpovídá zákonům naší země i předpisům EU.
GDPR a Sčítání 2021

Zpracování osobních údajů pro statistické účely tedy není v žádném případě v rozporu s principy ochrany osobních údajů podle GDPR. Naopak, sčítání představuje zvláštní kategorii zpracování, jemuž je poskytována nejen základní ochrana podle obecného nařízení GDPR, ale také ochrana podle zvláštních právních předpisů.

Chraňte své údaje s námi!

V rámci opatření na ochranu vašich osobních údajů vás prosíme, abyste se ke sčítacímu formuláři na adrese https://onlinescitani.cz přihlašovali pouze opsáním adresy do webového prohlížeče nebo přes odkazy zveřejněné výhradně na stránkách scitani.cz.

Adresu sčítacího online formuláře přes odkazy, které vám kdokoli zašle mailem nebo které najdete na jiných stránkách, nikdy nepoužívejte.

Jediné místo, kde se při Sčítání 2021 vyplňují osobní údaje, je sčítací formulář dostupný na stránce https://onlinescitani.cz. Překontrolujte si, zda se skutečně nacházíte na adrese https://onlinescitani.cz, dřív než začnete zadávat jakákoli osobní data.

To, že jste na stránkách sčítání online, kde je bezpečné vyplňovat sčítací formulář, si ověřte kontrolou webové adresy v okně prohlížeče a kontrolou všech údajů v bezpečnostním certifikátu stránek.

Bezpečnostní certifikát stránek zobrazíte tak, že po zadání adresy https://onlinescitani.cz kliknete na ikonu zámku, která se objeví před adresou webu. Z nabídky, která se vám zobrazí, vyberte položku Certifikát. Údaje o certifikátu, které uvidíte, by měly být následující:

Sériové číslo: 0645215ea879da6c8e7421d3d3a0247d
Vystavitel: GeoTrust EV RSA CA 2018
Platnost od: ‎středa ‎13. ‎května 2020 2:00:00
Platnost do: ‎úterý ‎18. ‎května 2021 14:00:00
Subject: CN = onlinescitani.cz, O = Český statistický úřad, L = Praha, C = CZ
SERIALNUMBER = 00025593
Kryptografický otisk: 6ceadd4355124fdb092f33bf7376594890abb625
Používání cookies

V rámci provozu internetových stránek sloužících projektu Sčítání 2021 jsou používány soubory cookies ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Jedná se o malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete užívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové soubory, které se ukládají při navštívení příslušné internetové stránky. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory – tzv. cookies třetích stran (například při přihlašování v rámci aplikace Sčítání 2021).
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.
  • Cookies lze kromě podpory zajištění chodu internetových stránek a webové aplikace rovněž použít ke zpracování pro statistické účely při plnění úkolů ČSÚ v rámci jeho působnosti stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a zákonem č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále za účelem kontroly hospodárnosti a účelnosti vynaložení finančních prostředků při realizaci projektu Sčítání 2021 ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
     

Jak cookies používáme?

Internetové stránky Českého statistického úřadu v rámci projektu Sčítání 2021 většinou používají tzv. cookies první strany, tedy cookies řízené ČSÚ, nikoli externím subjektem. V rámci zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře je však nezbytné využít i cookies, které jsou nutné pro provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, a to včetně cookies třetích stran, kterými jsou, v závislosti na způsobu přihlášení, buď Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) nebo Informační systém datových schránek (ISDS). Cookies třetích stran využívá ČSÚ i pro analytické a statistické účely.
 

Jaké typy cookies používáme?

  • Cookies pro umožnění provozu stránky, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat, tzv. provozní cookies, přičemž u těchto typů cookies  není v souladu s ustanovením § 89 odst. 3) zákona elektronických komunikacích vyžadován váš souhlas;
  • Cookies pro uložení preferencí uživatele - pokud jste se rozhodli používat soubory cookies dané webové stránky a optimalizovat tak nastavení webové stránky pro vaši potřebu – tzv. preferenční cookies;
  • Cookies pro shromažďování statistických údajů (o chování uživatelů při prohlížení), které jsou následně anonymizovány a využity pro statistické účely. Tyto cookies používáme nejen pro interní potřebu a výzkum toho, jak službu, kterou poskytujeme všem našim uživatelům, dále zkvalitnit, ale pomocí těchto informací hodláme nabídnout veřejnosti statistiky týkající se průběhu on-line sčítání. Tyto cookies jednoduše zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou pracovali – jako anonymní uživatel (na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, nikoho nelze identifikovat). Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu. Anonymizované statistiky můžeme využívat i pro účely realizace našich komunikačních projektů v návaznosti na čerpání prostředků, které byly na tyto projekty vynaloženy;
  • Cookies pro přístup k elektronickému sčítacímu formuláři online Sčítání 2021 - v rámci zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře online Sčítání 2021 budou využity nezbytné cookies třetích stran, tedy výše zmíněné NIA (https://info.eidentita.cz/portal), případně ISDS (https://www.datoveschranky.info/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju). Bez využití těchto cookies není možné zabezpečit funkčnost elektronického sčítacího formuláře;
  • Analytické cookies - na našich stránkách také používáme službu Google Analytics, což je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. („Google“), přičemž však nedochází k vaší identifikaci. I vaše IP adresa je zpracována pouze ve zkrácené podobě, aby vás opravdu nebylo možné identifikovat.


Cookies používané ČSÚ:

Cookie

Význam

Platnost

idNavstevy

identifikace návštěvy pro statistiku a měření návštěvnosti

30 minut

volatileIdNavstevy

volatilní identifikace návštěvy pro statistiku a měření návštěvnosti

do konce relace

idNavstevnika

identifikace návštěvníka pro statistiku a měření návštěvnosti

12 měsíců

GUEST_LANGUAGE_ID

rozpoznání jazyka pro uložení jazykové preference uživatele

12 měsíců

LB_SUCR_PP_RSE

cookie používané  pro optimalizaci provozu vyvažováním zátěže

2 hodiny

COOKIE_SUPPORT

podpora cookie sloužící pro zajištění optimálního provozu aplikace

12 měsíců

JSESSIONID

registruje, zda je v prohlížeči aktivní JavaScript

do konce relace

 

Cookies třetí strany (Google Analytics):

Cookie

Význam

Platnost

__utma

sleduje počet návštěvníků stránek

2 měsíce

__utmb

zaznamenává přesný čas okamžiku vstupu na stránku

30 minut

__utmc

eviduje přesný čas opuštění stránky

do konce relace

__utmt

k hodnocení rychlosti požadavku

10 minut

__utmv

pro uživatelské proměnné

1 minuta

__utmz

zaznamenává, odkud návštěvník přišel (vyhledávač, použitý odkaz, zadaná klíčová slova)

6 měsíců

_ga

k odlišení unikátního uživatele

24 měsíců

_gid

k odlišení unikátního uživatele

24 hodin

_gat / _dc_gtm_

identifikuje jednotlivé návštěvy

1 minuta

PHPSESSID

bezpečnostní záležitosti

do konce relace

_hjIncludedInSample

statistiky návštěvnického používání stránek

do konce relace


Používání cookies máte pod kontrolou

Všechny standardní prohlížeče Vám umožňují nastavit, zda se budou cookies na vašem počítači ukládat, a umožňují Vám vymazat již uložené cookies. Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně dat v souvislosti se službou Google Analytics naleznete na adrese www.google.com/analytics nebo www.google.com. Tato webová stránka používá rozšíření „anonymizeIp“, takže jsou IP adresy zpracovávány pouze zkráceně, aby se vyloučila přímá osobní identifikovatelnost.
 

Zabezpečení údajů

Informace, které hodláme pro účely shora uváděné využívat, jsou zabezpečeny v souladu s právními předpisy, které tuto problematiku upravují, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákonem č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s čl. 28 GDPR jsme pro tyto účely uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů se subjektem Státní pokladna centrum sdílených služeb. Tento státní subjekt je poskytovatelem garantovaných služeb Národního dohledového centra, včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě, a ve spolupráci s ČSÚ zajišťuje správu a provoz platforem systémů pro realizaci online sběru dat a pro uložení a zpracování sebraných dat v rámci Sčítání 2021.
 

Cookies na www.onlinescitani.cz a v mobilní aplikaci Sčítání2021

Pro sledování využití internetových stránek www.onlinescitani.cz a při použití mobilní aplikace Sčítání2021 jsou získávány statistické údaje o přístupech na jednotlivé obrazovky.

Jde o následující údaje: Pageviews – zobrazení stránek (informace o celkovém počtu návštěv za dané období); Sessions – počet návštěv (počet návštěv v jednotlivých hodinách dne); Rychlost načtení aplikace; Zdroj návštěvy (ze scitani.cz, odjinud); Uživatelé / zařízení (verze OS nebo prohlížeče); Uživatelé / lokalita (informace o zemi a městu/obci); Návštěvy (doba strávená v aplikaci); Formulář (doba vyplnění a uložení); Selhání (údaje o problému v aplikaci).

Cookies třetích stran:
Výše uvedené údaje získáváme pomocí analytického nástroje Microsoftu Azure Application Insights.

Cookie

Význam

Platnost

ai_session

Azure insights – telemetrie sezení

20 minut

ai_user

Azure insights – telemetrie uživatele

323 dní

lang

Uživatelská volba jazykové mutace

14 dní

SLDB_WEBVIEW

Detekce zdrojové aplikace

28 dní

Pokud se rozhodnete využít ke zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře jiný způsob ověření Vaší identity než pomocí osobního dokladu, pak budou – kromě cookies nezbytných pro řádný provoz síťové komunikace – použity i cookies třetí strany, tedy NIA (Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci), případně ISDS (Informační systém datových schránek). Bez těchto cookies není možné zabezpečit funkčnost poskytovaných služeb.