Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme opravdu vážně. Na těchto stránkách naleznete podstatné informace, které se týkají zpracování a ochrany osobních údajů v rámci sčítání. Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, a s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a samozřejmě se zákonem o Sčítání lidu, domů a bytů.
Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Níže uvádíme podrobný popis základních principů a zákonitostí zpracování osobních údajů, způsobů zajištění jejich ochrany a práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Důvody zpracování
 
Sčítání je realizováno na základě zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sčítání“). Provádí se proto, aby byly dostupné anonymizované údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu, a to i v nejmenším územním detailu. Tyto údaje jsou zatím jiným způsobem nezjistitelné. Sčítání je celosvětová akce koordinovaná OSN. Osobní údaje jsou nezbytné ke správnému propojení zpracovávaných dat, ke kontrole úplnosti sčítání a k vyloučení duplicitně sečtených osob.
Správce osobních údajů
 

Správcem osobních údajů je Český statistický úřad, který organizuje, řídí, koordinuje a zabezpečuje přípravu sčítání lidu, domů a bytů, jeho provedení, zpracování a zveřejnění jeho výsledků.

Smluvní zpracovatelé osobních údajů
 
Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění dále popsaných účelů zpracovávány také některými dalšími společnostmi jako zpracovateli vašich údajů. Osobní údaje Český statistický úřad těmto společnostem předává jen v tom případě, že splňují definované organizační, bezpečnostní a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. Dále jsou zpracovatelé písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany s tím, že zpracovatelé údaje zpracovávají pouze na základě pokynů Českého statistického úřadu a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění svých smluvních povinností v projektu sčítání.

V rámci horizontální spolupráce při sčítání jsou našimi hlavními zpracovateli Česká pošta, s.p. a Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou společnosti ICZ a.s., OKsystem a.s., Konsorcium Komix s.r.o. a Good at IT s.r.o.. V průběhu sčítání byli dalšími zpracovateli také společnosti Conectart s.r.o., Autocont a.s. a scanservice a.s.

Důvodem pro zpracování údajů těmito zpracovateli je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý z účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.
Způsoby zpracování údajů
 
ČSÚ zjišťuje údaje pro účely sčítání třemi způsoby:
 • sběrem údajů z informačních systémů veřejné správy (tzv. administrativních zdrojů dat),
 • sběrem údajů prostřednictvím elektronických sčítacích formulářů při online sčítání a
 • sběrem údajů prostřednictvím listinných sčítacích formulářů při terénním došetření.

Přebírání administrativních dat z informačních systémů veřejné správy a jiných zdrojů administrativních záznamů je možné uskutečnit pouze na základě a v mezích zákona o sčítání.
Primárním a preferovaným způsobem sběru dat od respondentů bylo online sčítání, při kterém mohli respondenti (povinné osoby) splnit svou zákonnou povinnost sečíst se vyplněním zpřístupněného elektronického sčítacího formuláře.
Osobám, které se nesečetli online, byla poskytnuta doplňková možnost sečíst se prostřednictvím listinných sčítacích formulářů při terénním došetření.
Data získaná ze sčítání, tj. data z informačních systémů veřejné správy, online sčítání a terénního došetření budou zpracovávána v cenzovém informačním systému jako informačním systému veřejné správy.
Účely zpracování
 
Účelem zpracování osobních údajů v rámci projektu Sčítání 2021 je v souladu se zákonem o sčítání vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu, a to k rozhodnému okamžiku Sčítání 2021.
Za tímto účelem pro potřeby evropské statistiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sčítání lidu, domů a bytů nebo pro potřeby národní statistiky Český statistický úřad vytváří statistické informace.
Osobní údaje získané během sčítání mohou být zpracovávány pouze pro účely definované zákonem a způsobem, jaký stanoví zákon o sčítání. Český statistický úřad tyto údaje současně chrání jako důvěrné statistické údaje podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zásady zpracování osobních údajů
 
Český statistický úřad uplatňuje veškeré zásady ochrany osobních údajů týkající se zejména zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti a v neposlední řadě odpovědnosti.

Český statistický úřad jako správce osobních údajů je povinen zejména:
 • zpracovávat osobní údaje zákonným způsobem a pro zákonem stanovené účely,
 • zpracovávat osobní údaje v přiměřeném rozsahu nepřesahující potřebnou míru s ohledem na statistické účely, pro které jsou shromažďovány anebo dále zpracovávány,
 • v souladu se zásadou minimalizace uchovávat osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Jakmile tato doba uplyne, budou osobní údaje anonymizovány nebo vymazány,
 • dbát důsledně při zpracování osobních údajů na ochranu soukromého a osobního života subjektů údajů a dodržovat další povinnosti stanovené platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů; informovat subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů pro účely sčítání a zajišťovat plnění dalších práv subjektů údajů; v souladu se zákonnými požadavky zajišťovat zabezpečení veškerých osobních údajů prostředky, postupy a technologiemi, které je možné s ohledem na aktuální stav technologií a prostředků po správci rozumně vyžadovat (např. využití pseudonymizace údajů či slib mlčenlivosti pro všechny osoby, které budou s osobními údaji ze sčítání pracovat).
Kategorie subjektů údajů
 
Český statistický úřad pro výše uvedený konkrétní účel provedení sčítání zpracovává primárně osobní údaje fyzických osob podléhajících sčítání v rozsahu daném zákonem o sčítání.
Rozsah zpracovávaných údajů a jejich zdroje
 
Přebírání administrativních dat z informačních systémů veřejné správy je realizováno za účelem snížení administrativní zátěže obyvatel a umožnění širšího využívání administrativních zdrojů dat ve statistice, a to jednak v souladu s ustanovením § 7 zákona o sčítání, dále v souladu s ustanovením  § 9a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále pak v souladu s článkem 17a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009, o evropské statistice. Prostřednictvím sčítacích formulářů se zjišťují převážně údaje, které nelze pro účely sčítání převzít z administrativních zdrojů dat. Rozsah osobních údajů zjišťovaných prostřednictvím sčítacích formulářů je stanoven v ustanovení § 8 zákona o sčítání.
V rámci provozu internetových stránek sčítání jsou využívány soubory Cookies.
Používání cookies
 
Základní přehled, co to jsou soubory cookies a jak jsou využívány, najdete v části Ochrana dat pod odkazem Používání cookies.
 
Právní důvod zpracování
 
Základ pro zpracování je zároveň stanoven i příslušnými předpisy Evropské unie, zejména pak nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů.
Český statistický úřad provádí sčítání na základě čl. 6 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 písm. j) Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, za účelem splnění zákonných povinností spočívajících v získávání údajů a jejich zpracování za účelem následného vytvoření a zpřístupnění statistických informací za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu, a naplnění veřejného zájmu na splnění tohoto úkolu mimo jiné tím, že realizuje zpracování poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021.
Doba, po níž budou údaje zpracovávány
 
Český statistický úřad zajistí výmaz nebo zničení osobních údajů podle zákona o sčítání průběžně, a to vždy bezprostředně poté, kdy již nebudou pro další zpracování nezbytné, nejpozději však do 2 let od rozhodného okamžiku.
Zabezpečení osobních údajů
 
Ochranu a bezpečnost při zpracování osobních údajů zaručuje technické řešení, které respektuje přísné bezpečnostní standardy a související zákonné normy.
Pro ukládání a přenos dat Český statistický úřad používá zabezpečené hardwarová i softwarová řešení a informační systémy umístěné v zabezpečeném prostředí. Vámi poskytnuté údaje jsou uloženy šifrovaně, a to ve vysoce zabezpečeném prostředí Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p., na území České republiky.
Ochrana důvěrnosti a bezpečnost údajů při sčítání je zajištěna ve všech etapách sčítání, a to jak na vstupu dat do systému, tak při vlastním zpracování a uložení, a následně i na výstupu při publikaci výsledků.
Příjemci osobních údajů
 
Osobní údaje získané ze sčítání nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou výše uvedených smluvních zpracovatelů.
Vaše práva
 
Kromě práva být plně informován o zpracování vašich osobních údajů v rámci procesu sčítání, máte jako subjekt údajů také následující práva:
 • Právo na přístup k vašim osobním údajům - informace o tom, které vaše osobní údaje a jakým způsobem Český statistický úřad zpracovává, komu je předává atd.
 • Právo na opravu – pokud zjistíte, že o vás Český statistický úřad zpracovává nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.
 • Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že vaše osobní údaje Český statistický úřad zpracovává neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme pro plnění naší právní povinnosti, nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.
 • Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna), internetové stránky: www.uoou.cz.
Svá práva můžete uplatnit:
 
Uplatněním práv subjektů údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu Český statistický úřad dbá na dostatečnou identifikaci a zjištění totožnosti subjektu údajů, který právo uplatňuje. Za tímto účelem je Český statistický úřad připraven převzít od vás dodatečné informace s cílem podpořit výkon vašich práv.
Se svými podněty či dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit:
 
 • písemně: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10
 • e-mailem: poverenec@czso.cz - pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • telefonicky: 274 052 199 (pověřenec pro ochranu osobních údajů, Mgr. Jaroslav Hora)
 • osobně: v ústředí Českého statistického úřadu na adrese Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10