Technické charakteristiky domů

Nejrozšířenějšími materiály nosných zdí domů v České republice byly podle výsledků Sčítání 2021 kámen, cihly, tvárnice a jejich vzájemné kombinace, které se vyskytovaly u 87,7 % domů se zjištěným materiálem. Dalším nejčastěji používaným materiálem byly stěnové panely (4,5 % domů), které byly rozšířené zejména u bytových domů. Přípojku na kanalizační síť mělo podle Sčítání 2021 již 62,3 % všech domů se zjištěným způsobem odvádění odpadních vod. Žumpu, jímku či septik využívala pro odvádění odpadních vod zhruba třetina domů. Vlastní čističku odpadních vod mělo téměř 80 tisíc domů v Česku. Výtahem bylo vybaveno více než 61 tisíc domů, což odpovídalo jen 2,7 % domovního fondu se zjištěnou vybaveností výtahem.

Výsledky

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Domy podle materiálu nosných zdí a krajů

Krajské srovnání podle materiálu nosných zdí je značně ovlivněno druhovou skladbou domovního fondu (rodinné versus bytové domy) i obdobím jeho hlavní výstavby. Zcela specifické postavení zaujímá Hlavní město Praha, v němž se k 26. 3. 2021 nacházel nejvyšší podíl domů ze stěnových panelů (11,1 %) mezi kraji a naopak relativně nejméně domů z kamene, cihel a tvárnic (81,6 %), ze dřeva (0,9 %) i z nepálených cihel (0,1 %). Kámen, cihly a tvárnice byly nejrozšířenějším materiálem v kraji Vysočina (93,4 %), dřevostavby se relativně nejvíce vyskytovaly v Libereckém kraji (4,6 %) a domy z nepálených cihel v Olomouckém kraji (6,1 %).

SLDB 2021

Území

Domy celkem

v tom materiál nosných zdí domu

kámen,
cihly,
tvárnice
stěnové
panely
dřevo nepálené
cihly
ostatní
materiály
a kombinace
nezjištěno

Česká republika

2 352 055 1 773 666 91 019 48 455 30 878 78 514 329 523

Hlavní město Praha

108 146 82 413 11 234 902 114 6 342 7 141

Středočeský kraj

403 581 304 737 11 066 10 037 2 042 12 310 63 389

Jihočeský kraj

177 903 129 688 5 026 1 983 254 2 815 38 137

Plzeňský kraj

143 971 106 046 5 426 2 205 1 348 4 449 24 497

Karlovarský kraj

49 279 37 784 4 215 983 133 1 414 4 750

Ústecký kraj

146 008 107 100 10 164 2 871 476 5 754 19 643

Liberecký kraj

100 636 67 466 4 970 3 810 326 5 756 18 308

Královéhradecký kraj

147 236 108 414 3 962 3 507 846 5 020 25 487

Pardubický kraj

138 937 107 555 3 158 2 495 643 3 911 21 175

Kraj Vysočina

146 174 111 858 3 297 1 935 456 2 242 26 386

Jihomoravský kraj

279 424 220 015 7 458 3 487 9 571 10 186 28 707

Olomoucký kraj

147 306 109 255 4 636 2 589 7 986 6 984 15 856

Zlínský kraj

149 516 111 820 4 052 4 282 5 423 6 148 17 791

Moravskoslezský kraj

213 938 169 515 12 355 7 369 1 260 5 183 18 256

Domy podle způsobu odvádění odpadních vod a podle krajů

S velkým odstupem nejvyšší podíl domů s připojením na kanalizační síť byl v Hlavním městě Praze (93,0 %). Na opačném konci žebříčku byly Moravskoslezský a Liberecký kraj, v nichž měla přípoj na kanalizaci méně než polovina tamních domů, u nichž se podařilo způsob odvádění odpadních vod zjistit. Moravskoslezský kraj byl jediným krajem v Česku, kde se při Sčítání 2021 nacházelo více domů vybavených žumpou či jímkou (48,7 %) než připojených na veřejnou kanalizaci (45,5 %). Vlastní čističkou odpadních vod disponovaly relativně nejčastěji domy v Libereckém (8,7 %) a Královéhradeckém kraji (6,9 %). Pozitivním zjištěním je fakt, že podíl domů bez kanalizace a jímky tvořil ve všech krajích méně než 1 % všech domů se zjištěným způsobem odvádění odpadních vod.

SLDB 2021

Území

Domy celkem

v tom způsob odvádění odpadních vod

přípoj na
kanalizační
síť
vlastní
čistička
odpadních
vod
žumpa,
jímka
bez
kanalizace
a jímky
nezjištěno

Česká republika

2 352 055 1 323 681 79 154 708 661 12 444 228 115

Hlavní město Praha

108 146 97 201 382 6 871 68 3 624

Středočeský kraj

403 581 215 418 13 660 127 425 2 929 44 149

Jihočeský kraj

177 903 99 695 4 772 45 161 904 27 371

Plzeňský kraj

143 971 74 252 5 766 45 526 1 143 17 284

Karlovarský kraj

49 279 33 471 1 423 11 456 157 2 772

Ústecký kraj

146 008 85 917 4 141 40 909 769 14 272

Liberecký kraj

100 636 40 380 7 453 37 815 321 14 667

Královéhradecký kraj

147 236 71 235 8 874 47 160 850 19 117

Pardubický kraj

138 937 67 538 5 760 50 135 718 14 786

Kraj Vysočina

146 174 78 848 4 170 43 995 618 18 543

Jihomoravský kraj

279 424 190 014 3 578 66 003 1 628 18 201

Olomoucký kraj

147 306 86 815 3 246 46 159 712 10 374

Zlínský kraj

149 516 90 961 4 767 41 550 1 009 11 229

Moravskoslezský kraj

213 938 91 936 11 162 98 496 618 11 726

Domy podle vybavení výtahem a podle krajů

Vybavenost domů výtahem v jednotlivých krajích velmi úzce souvisí s druhovou skladbou domovního fondu. Jednoznačně nejvyšší počet i podíl domů vybavených výtahem byl proto v Hlavním městě Praze (16,8 %) s nadprůměrným zastoupením bytových domů. Podle Sčítání 2021 se zde nacházelo 29,1 % všech domů s výtahem v Česku. Vyšší úroveň vybavenosti výtahem zaznamenal ještě Karlovarský (4,4 %) a Ústecký kraj (4,0 %). Naproti tomu ve Středočeském kraji s výraznou převahou rodinných domů bylo výtahem vybaveno jen 1 % všech domů, u nichž se podařilo tento údaj zjistit.

SLDB 2021

Území

Domy celkem

v tom vybavení výtahem

s výtahem bez výtahu nezjištěno

Česká republika

2 352 055 61 841 2 243 663 46 551

Hlavní město Praha

108 146 18 019 89 425 702

Středočeský kraj

403 581 3 965 393 440 6 176

Jihočeský kraj

177 903 3 232 167 109 7 562

Plzeňský kraj

143 971 3 147 137 516 3 308

Karlovarský kraj

49 279 2 113 46 399 767

Ústecký kraj

146 008 5 741 137 775 2 492

Liberecký kraj

100 636 2 535 95 618 2 483

Královéhradecký kraj

147 236 2 209 140 562 4 465

Pardubický kraj

138 937 2 094 133 519 3 324

Kraj Vysočina

146 174 1 652 140 453 4 069

Jihomoravský kraj

279 424 6 052 270 196 3 176

Olomoucký kraj

147 306 2 745 142 246 2 315

Zlínský kraj

149 516 1 907 144 472 3 137

Moravskoslezský kraj

213 938 6 430 204 933 2 575

 

Domy podle technické charakteristiky a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.