Pohlaví
Zastoupení obyvatel podle pohlaví bylo v populaci lehce ve prospěch žen, jejichž podíl byl 50,7 %. Na nárůstu celkového počtu obyvatel od posledního sčítání v roce 2011 o 0,8 % se podíleli muži a ženy nerovnoměrně, když se zvýšil počet mužů o 1,5 % a počet žen jen o 0,2 %.

Obyvatelstvo podle pohlaví *)

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
*) do roku 1950 včetně obyvatelstvo přítomné, od roku 1961 obyvatelstvo bydlící
 

 

Vývoj počtu obyvatel České republiky a krajů*) v letech 1991 až 2021

Ve všech krajích Česka tvořily ženy více než polovinu obyvatel. Jejich nejvyšší zastoupení bylo v Hlavním městě Praze s podílem 51,3 % a nadprůměrné bylo ve většině krajů na Moravě. Naproti tomu krajem s nejnižším 50,3% podílem žen byl Kraj Vysočina a Plzeňský kraj a dále nižší zastoupení měly ženy v krajích Středočeském a Pardubickém.

 

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
 

Území

Rok sčítání lidu

1991

2001

2011

2021

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 302 215 10 230 060 10 436 560 10 524 167 5 186 548 5 337 619

Hlavní město Praha

1 214 174 1 169 106 1 268 796 1 301 432 633 449 667 983

Středočeský kraj

1 112 882 1 122 473 1 289 211 1 415 463 702 541 712 922

Jihočeský kraj

622 889 625 267 628 336 631 803 312 168 319 635

Plzeňský kraj

558 307 550 688 570 401 581 436 288 879 292 557

Karlovarský kraj

301 914 304 307 295 561 279 103 138 110 140 993

Ústecký kraj

824 532 820 255 808 995 789 098 388 965 400 133

Liberecký kraj

425 120 428 184 432 439 435 220 215 420 219 800

Královéhradecký kraj

552 809 550 724 547 916 538 303 266 017 272 286

Pardubický kraj

508 718 508 281 511 627 510 037 252 946 257 091

Kraj Vysočina

513 740 512 143 505 565 497 661 247 368 250 293

Jihomoravský kraj

1 144 151 1 134 779 1 163 505 1 197 651 589 553 608 098

Olomoucký kraj

647 350 643 824 628 428 619 788 303 895 315 893

Zlínský kraj

596 903 595 010 579 944 564 331 277 146 287 185

Moravskoslezský kraj

1 278 726 1 265 019 1 205 836 1 162 841 570 091 592 750
*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

 

 

Obyvatelstvo podle pohlaví a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

 

 

Věková struktura
Mezi sečtenými představovaly děti ve věku 0–14 let 16,1 %, osoby ve věku 15–64 let 63,5 % a senioři ve věku 65 a více let 20,4 %. Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let, přičemž o něco starší byly ženy s 44,1 lety než muži s 41,2 lety. Od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i ženy v průměru o 1,7 let.

Obyvatelstvo podle věkových skupin

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Věkové pyramidy podle pohlaví – SLDB od roku 1991 do 2021

 

 

Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem1)

Obyvatelstvo ve věku 0–14 let

Obyvatelstvo ve věku 15–64 let

Obyvatelstvo ve věku 65 a více let

Průměrný věk obyvatel (roky)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1991

10 302 215 2 164 436 1 108 049 1 056 387 6 834 465 3 400 987 3 433 478 1 301 957 490 140 811 817 36,3 34,6 38,0

2001

10 230 060 1 654 862 849 004 805 858 7 161 144 3 587 971 3 573 173 1 410 571 543 114 867 457 38,8 37,1 40,3

2011

10 436 560 1 488 928 763 949 724 979 7 267 169 3 661 790 3 605 379 1 644 836 664 125 980 711 41,0 39,5 42,4

2021

10 524 167 1 691 760 866 322 825 438 6 684 359 3 416 851 3 267 508 2 148 048 903 375 1 244 673 42,7 41,2 44,1
1) údaje za obyvatelstvo celkem v letech 1991-2011 zahrnují i osoby s nezjištěným věkem

 

Obyvatelstvo podle věkových skupin, pohlaví a krajů

Nejmladší obyvatelé žili v Hlavním městě Praze, kde průměrný věk dosáhl 41,4 let, a nejstarší ve Zlínském kraji, kde tentýž věk dosáhl 43,8 let. Současně byl podíl obyvatel ve věku 65 a více let v Hlavním městě Praze nejnižší (18,4 %), naopak nejvyšší byl v Královéhradeckém kraji (22,4 %). Procentuální zastoupení dětí ve věku do 14 let včetně bylo nejvyšší ve Středočeském kraji (17,9%) a nejnižší (15,3 %) v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. Ve věku 15–64 let se nacházel nejvyšší podíl obyvatel v Hlavním městě Praze (66,3 %) a nejnižší v Královéhradeckém kraji (61,9 %).

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo ve věku 0–14 let

Obyvatelstvo ve věku 15–64 let

Obyvatelstvo ve věku 65 a více let

Průměrný věk obyvatel (roky)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 524 167 1 691 760 866 322 825 438 6 684 359 3 416 851 3 267 508 2 148 048 903 375 1 244 673 42,7 41,2 44,1

Hlavní město Praha

1 301 432 199 369 102 324 97 045 863 086 433 306 429 780 238 977 97 819 141 158 41,4 39,9 42,8

Středočeský kraj

1 415 463 253 371 129 635 123 736 895 370 458 202 437 168 266 722 114 704 152 018 41,6 40,4 42,8

Jihočeský kraj

631 803 101 258 51 868 49 390 395 965 201 891 194 074 134 580 58 409 76 171 43,2 41,9 44,5

Plzeňský kraj

581 436 90 994 46 476 44 518 369 496 190 107 179 389 120 946 52 296 68 650 43,0 41,7 44,3

Karlovarský kraj

279 103 42 586 21 772 20 814 177 136 91 093 86 043 59 381 25 245 34 136 43,6 42,2 45,0

Ústecký kraj

789 098 126 959 64 942 62 017 499 753 255 478 244 275 162 386 68 545 93 841 42,7 41,3 44,1

Liberecký kraj

435 220 71 331 36 478 34 853 272 731 140 296 132 435 91 158 38 646 52 512 42,7 41,3 44,2

Královéhradecký kraj

538 303 84 677 43 465 41 212 333 200 171 554 161 646 120 426 50 998 69 428 43,6 42,1 45,2

Pardubický kraj

510 037 82 756 42 428 40 328 319 764 164 638 155 126 107 517 45 880 61 637 42,9 41,4 44,4

Kraj Vysočina

497 661 79 198 40 524 38 674 312 024 161 208 150 816 106 439 45 636 60 803 43,4 42,0 44,7

Jihomoravský kraj

1 197 651 193 674 99 083 94 591 762 972 390 317 372 655 241 005 100 153 140 852 42,4 40,9 43,9

Olomoucký kraj

619 788 98 164 50 118 48 046 388 906 198 543 190 363 132 718 55 234 77 484 43,3 41,7 44,8

Zlínský kraj

564 331 87 299 44 843 42 456 354 350 181 964 172 386 122 682 50 339 72 343 43,8 42,0 45,5

Moravskoslezský kraj

1 162 841 180 124 92 366 87 758 739 606 378 254 361 352 243 111 99 471 143 640 43,3 41,7 44,9
 

 

Obyvatelstvo podle věkových skupin a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

Rodinný stav
Ze sečtených obyvatel ve věku 15 a více let bylo 32,1 % svobodných a 45,6 % ženatých a vdaných. Velké rozdíly mezi muži a ženami byly u svobodných, kterých bylo 37,5 % mezi muži a 26,9 % mezi ženami. Opačný nepoměr byl u ovdovělých, kteří byli zastoupeni mezi muži 2,9 % a mezi ženami 13,3 %.

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle rodinného stavu

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

 

Věkové pyramidy podle rodinného stavu – SLDB od roku 1991 do 2021

 

 

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Muži celkem

Muži podle rodinného stavu

Ženy celkem

Ženy podle rodinného stavu

svobodní

ženatí

rozvedení

ovdovělí

svobodné

vdané

rozvedené

ovdovělé

1991

4 999 935 2 081 308 2 544 573 241 316 126 989 5 302 280 1 724 468 2 548 988 330 183 695 114

2001

4 982 071 2 107 595 2 370 674 352 079 122 066 5 247 989 1 725 980 2 373 083 459 511 662 558

2011

5 109 766

2 287 597

2 211 579

466 461

126 475

5 326 794

1 876 830

2 197 895

606 486

634 671

2021

5 186 548 2 477 037 2 009 738 544 287 124 903 5 337 619 2 031 554 1 997 604 688 825 595 672

 

Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a krajů

Nejvyšší podíl svobodných mezi obyvateli ve věku 15 a více let žil v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 38,7 %, zde byl také mezi obyvateli nejnižší podíl ovdovělých, který dosáhl 6,5 %. Nejmenší část populace tvořili svobodní v Kraji Vysočina (29,2 %) a v kraji Zlínském (29,6 %). Kraj Vysočina měl mezi obyvateli nejvyšší podíl žijících v manželství (50,4 %) a nejnižší podíl rozvedených (11,6 %) a Hlavní město Praha naopak nejnižší podíl žijících v manželství (40,8 %) a Karlovarský kraj nejvyšší podíl rozvedených (17,2 %).

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Muži celkem

Muži podle rodinného stavu

Ženy celkem

Ženy podle rodinného stavu

svobodní

ženatí

rozvedení

ovdovělí

svobodné

vdané

rozvedené

ovdovělé

Česká republika

5 186 548 2 477 037 2 009 738 544 287 124 903 5 337 619 2 031 554 1 997 604 688 825 595 672

Hlavní město Praha

633 449 328 889 222 741 60 583 12 094 667 983 291 426 221 133 89 580 58 384

Středočeský kraj

702 541 332 347 277 330 73 280 15 768 712 922 273 328 274 544 88 161 74 233

Jihočeský kraj

312 168 144 353 125 325 33 195 8 128 319 635 116 743 124 322 40 437 37 229

Plzeňský kraj

288 879 135 257 113 495 31 041 7 193 292 557 107 752 112 313 37 776 33 252

Karlovarský kraj

138 110 67 108 48 478 18 145 3 689 140 993 53 697 48 369 22 294 16 163

Ústecký kraj

388 965 191 767 137 269 47 972 10 419 400 133 156 910 136 488 59 781 45 774

Liberecký kraj

215 420 103 453 80 436 25 353 5 153 219 800 83 573 79 904 31 644 23 889

Královéhradecký kraj

266 017 122 620 105 863 29 475 6 877 272 286 98 441 105 000 36 034 31 904

Pardubický kraj

252 946 117 682 102 141 25 519 6 443 257 091 94 033 101 224 31 092 29 885

Kraj Vysočina

247 368 112 778 105 555 22 109 6 218 250 293 88 324 104 784 26 405 30 184

Jihomoravský kraj

589 553 282 105 233 633 56 156 13 527 608 098 232 191 232 804 72 530 67 220

Olomoucký kraj

303 895 142 720 120 208 32 087 7 759 315 893 116 898 120 032 40 287 37 744

Zlínský kraj

277 146 126 962 115 986 26 415 6 883 287 185 100 875 115 594 33 595 36 363

Moravskoslezský kraj

570 091 268 996 221 278 62 957 14 752 592 750 217 363 221 093 79 209 73 448

 

Obyvatelstvo podle rodinného stavu a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

Vzdělání
Nadále vzrůstá zastoupení osob s vyššími stupni vzdělání. Při Sčítání 2021 mělo z obyvatel 15letých a starších, u nichž bylo dosažené vzdělání zjištěno, alespoň střední vzdělání s maturitou nebo vyšší již 53,1 %. Lidé se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity tvořili asi třetinu populace, stejně jako ti se středním vzděláním s maturitou. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním byl 18,7 %.

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Věkové pyramidy podle vzdělání – SLDB od roku 1991 do 2021

 

 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
ve věku
15 a více let

v tom nejvyšší dosažené vzdělání

bez vzdělání

základní vč.
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
úplné střední
(s maturitou),
vč. nástavbového
a pomaturitního
vyšší odborné,
konzervatoř

vysokoškolské

nezjištěno

1991

8 136 422 27 768 2 695 812 2 878 564 1 857 815 9 138 582 821 84 504

2001

8 571 715 37 922 1 974 781 3 254 921 2 322 623 108 111 762 235 111 122

2011

8 912 005 41 632 1 568 732 2 948 280 2 670 725 116 988 1 113 887 451 761

2021

8 832 407 56 100 1 107 860 2 736 983 2 729 091 138 588 1 552 407 511 378

 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a krajů

Výrazně se vymykalo Hlavní město Praha s nejvyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných, který dosáhl 35,9 %, po něm následoval Jihomoravský kraj s podílem 21,8 %. V Praze byl také nadprůměrný podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou nebo vyšším (37,3 %) a naopak nejnižší podíl obyvatel se základním a neukončeným základním vzděláním (8,3 %) a středním vzděláním nebo vyučením bez maturity (18,1 %).  Na opačném konci krajského žebříčku stál Karlovarský kraj s nejnižším 10,5% podílem vysokoškolsky vzdělaných a nejvyšším podílem osob bez vzdělání (1,3 %) a se základním a neukončeným základním vzděláním (18,4 %).

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
ve věku
15 a více let

v tom nejvyšší dosažené vzdělání

bez vzdělání základní vč.
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
úplné střední
(s maturitou),
vč. nástavbového
a pomaturitního
vyšší odborné,
konzervatoř
vysokoškolské nezjištěno

Česká republika

8 832 407 56 100 1 107 860 2 736 983 2 729 091 138 588 1 552 407 511 378

Hlavní město Praha

1 102 063 3 916 85 743 187 884 361 420 24 906 371 351 66 843

Středočeský kraj

1 162 092 6 682 141 349 354 022 378 109 20 836 196 805 64 289

Jihočeský kraj

530 545 3 052 67 839 177 523 164 649 8 322 79 899 29 261

Plzeňský kraj

490 442 3 037 64 163 162 010 151 830 7 896 70 888 30 618

Karlovarský kraj

236 517 2 779 39 915 81 345 66 737 3 062 22 803 19 876

Ústecký kraj

662 139 7 794 110 309 223 213 189 331 8 024 68 782 54 686

Liberecký kraj

363 889 2 817 49 895 124 205 108 828 4 975 48 054 25 115

Královéhradecký kraj

453 626 2 711 57 514 154 031 143 910 7 113 63 077 25 270

Pardubický kraj

427 281 2 656 53 808 149 516 132 997 7 375 58 987 21 942

Kraj Vysočina

418 463 2 045 51 793 153 400 130 037 6 922 56 276 17 990

Jihomoravský kraj

1 003 977 4 947 121 166 301 905 304 647 15 190 207 890 48 232

Olomoucký kraj

521 624 3 633 66 923 174 363 160 512 7 209 81 795 27 189

Zlínský kraj

477 032 2 524 61 957 164 718 146 065 5 855 74 338 21 575

Moravskoslezský kraj

982 717 7 507 135 486 328 848 290 019 10 903 151 462 58 492

 

Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

Státní občanství
Podle Sčítání 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci. Mezi nimi byly v populaci zastoupeny nejvyšším podílem osoby se státním občanstvím Ukrajiny (1,4 %), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,5 % populace a mimo zemí EU 3,2 % populace.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním státním občanstvím.)

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím 1)

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle vybraných státních občanství v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle státního občanství1)

Česká
republika

Slovensko

Německo

Polsko

Ukrajina

Rusko

Vietnam

nezjištěno

1991

10 302 215 10 079 120 166 363 . . . . . 56 732

2001

10 230 060 10 080 507 24 201 3 438 13 350 20 628 7 696 18 210 62 030

2011

10 436 560 9 924 044 82 251 14 907 16 800 116 139 31 545 52 612 60 208

2021

10 524 167 9 959 190 95 592 5 528 14 367 150 193 35 279 54 186 29 137
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle vybraných státních občanství a krajů

Nejvyšší podíl obyvatel s cizím státním občanstvím byl v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 13,9 %. Naproti tomu nejnižší byl tento podíl v Olomouckém a Zlínském kraji (1,7 % v obou). Hlavní město Praha se mezi kraji dále odlišovalo nejvyšším zastoupením cizinců slovenského (1,9 %), ukrajinského (4,2 %) a ruského (1,8 %) státního občanství.
 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle státního občanství1)

Česká
republika

Slovensko

Německo

Polsko

Ukrajina

Rusko

Vietnam

nezjištěno

Česká republika

10 524 167 9 959 190 95 592 5 528 14 367 150 193 35 279 54 186 29 137

Hlavní město Praha

1 301 432 1 094 645 24 145 1 652 2 162 54 233 22 724 12 671 11 395

Středočeský kraj

1 415 463 1 331 708 18 318 620 2 211 26 406 4 158 5 734 3 132

Jihočeský kraj

631 803 610 554 3 285 307 320 6 473 516 3 104 715

Plzeňský kraj

581 436 544 223 6 496 540 701 11 408 552 5 331 2 030

Karlovarský kraj

279 103 261 535 1 771 612 216 3 394 1 607 4 917 493

Ústecký kraj

789 098 759 723 3 928 505 818 6 829 1 162 6 624 707

Liberecký kraj

435 220 414 037 3 705 202 1 199 6 265 516 1 824 633

Královéhradecký kraj

538 303 521 341 2 601 148 1 365 5 545 304 1 599 1 019

Pardubický kraj

510 037 492 450 3 297 82 658 5 515 222 1 476 842

Kraj Vysočina

497 661 486 194 1 936 85 192 3 891 180 1 101 493

Jihomoravský kraj

1 197 651 1 143 027 12 698 362 742 12 870 2 343 4 191 4 995

Olomoucký kraj

619 788 607 394 2 658 125 461 2 517 310 1 597 932

Zlínský kraj

564 331 553 101 3 607 93 263 2 377 221 834 586

Moravskoslezský kraj

1 162 841 1 139 258 7 147 195 3 059 2 470 464 3 183 1 165
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle státního občanství a pohlaví v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo s českým státním občanstvím1)

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím1)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1991

10 302 215 4 999 935 5 302 280 10 079 120 4 890 871 5 188 249 . . .

2001

10 230 060 4 982 071 5 247 989 10 080 507 4 902 162 5 178 345 124 608 66 514 58 094

2011

10 436 560 5 109 766 5 326 794 9 924 044 4 817 652 5 106 392 422 276 242 303 179 973

2021

10 524 167 5 186 548 5 337 619 9 959 190 4 880 741 5 078 449 490 194 267 710 222 484
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

 

Obyvatelstvo podle státního občanství, pohlaví a krajů

 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo s českým státním občanstvím1)

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím1)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 524 167 5 186 548 5 337 619 9 959 190 4 880 741 5 078 449 490 194 267 710 222 484

Hlavní město Praha

1 301 432 633 449 667 983 1 094 645 525 440 569 205 177 113 93 145 83 968

Středočeský kraj

1 415 463 702 541 712 922 1 331 708 655 896 675 812 73 497 41 320 32 177

Jihočeský kraj

631 803 312 168 319 635 610 554 300 369 310 185 18 970 10 660 8 310

Plzeňský kraj

581 436 288 879 292 557 544 223 268 527 275 696 32 576 18 007 14 569

Karlovarský kraj

279 103 138 110 140 993 261 535 128 902 132 633 15 259 8 020 7 239

Ústecký kraj

789 098 388 965 400 133 759 723 372 717 387 006 25 707 14 355 11 352

Liberecký kraj

435 220 215 420 219 800 414 037 204 404 209 633 18 986 9 949 9 037

Královéhradecký kraj

538 303 266 017 272 286 521 341 256 767 264 574 14 678 8 122 6 556

Pardubický kraj

510 037 252 946 257 091 492 450 242 858 249 592 15 571 9 037 6 534

Kraj Vysočina

497 661 247 368 250 293 486 194 240 803 245 391 10 322 5 992 4 330

Jihomoravský kraj

1 197 651 589 553 608 098 1 143 027 559 359 583 668 46 403 25 849 20 554

Olomoucký kraj

619 788 303 895 315 893 607 394 297 057 310 337 10 423 5 900 4 523

Zlínský kraj

564 331 277 146 287 185 553 101 270 829 282 272 9 818 5 613 4 205

Moravskoslezský kraj

1 162 841 570 091 592 750 1 139 258 556 813 582 445 20 871 11 741 9 130
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

 

Obyvatelstvo podle státního občanství a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

 

 

 

Národnost
K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 % a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších národností byla nejčastěji deklarována národnost slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %).
Vyplnění otázky na národnost bylo dobrovolné, bez vyplnění ji nechalo 31,6 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 25,3 %.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jednou uvedenou národností.)

Obyvatelstvo podle národnosti

Načítám data grafu...

Obyvatelstvo podle vybraných národností

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Obyvatelstvo podle vybraných národností v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle národnosti1)

česká

moravská

slezská

slovenská

polská

německá

romská

ruská

ukrajinská

vietnamská

neuvedeno

1991

10 302 215 8 363 768 1 362 313 44 446 314 877 59 383 48 556 32 903 5 062 8 220 421 22 017

2001

10 230 060 9 249 777 380 474 10 878 193 190 51 968 39 106 11 746 12 369 22 112 17 462 172 827

2011

10 436 560 6 711 624 521 801 12 214 147 152 39 096 18 658 5 135 17 872 53 253 29 660 2 642 666

2021

10 524 167 6 033 014 359 621 12 451 96 041 26 802 9 128 4 458 25 296 78 068 31 469 3 321 058
1) zahrnuje pouze osoby s jednou uvedenou národností

 

Obyvatelstvo podle vybraných národností a krajů

Ve všech krajích kromě dvou deklarovaly českou národnost více než tři čtvrtiny z těch, kteří na otázku odpověděli, ve výjimečném Jihomoravském kraji to bylo pouze 62,2 % a ve Zlínském 72,4 %. Nejvyšší zastoupení osob české národnosti pak dosáhlo podílu 94,2 % v Jihočeském a 94,0 % v Královéhradeckém kraji. Obyvatelé s moravskou národností tvořili nejméně desetinu z uváděných národností v krajích Jihomoravském (21,6 %), Zlínském (15,0 %) a Olomouckém (12,4 %). Shodně jako u státního občanství se Hlavní město Praha odlišovalo nejvyšším podílem tří národností (slovenské 2,3 %, ukrajinské 3,0 % a ruské 1,6 %).
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jednou uvedenou národností.)

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle národnosti1)

česká

moravská

slezská

slovenská

polská

německá

romská

ruská

ukrajinská

vietnamská

neuvedeno

Česká republika

10 524 167 6 033 014 359 621 12 451 96 041 26 802 9 128 4 458 25 296 78 068 31 469 3 321 058

Hlavní město Praha

1 301 432 755 444 2 861 289 21 562 1 955 1 219 313 15 328 27 881 7 740 369 317

Středočeský kraj

1 415 463 877 135 1 994 129 14 180 1 363 593 430 3 180 13 748 3 219 457 574

Jihočeský kraj

631 803 397 953 1 192 45 3 630 274 367 241 436 3 311 1 835 209 289

Plzeňský kraj

581 436 354 960 468 25 4 955 446 608 153 475 6 332 3 054 195 099

Karlovarský kraj

279 103 160 801 250 10 3 086 162 1 899 196 1 092 1 988 2 725 95 771

Ústecký kraj

789 098 477 404 653 26 5 022 646 1 700 837 989 3 994 3 751 271 809

Liberecký kraj

435 220 263 495 453 22 3 188 863 732 211 426 3 165 1 030 148 601

Královéhradecký kraj

538 303 336 581 746 26 2 949 850 556 277 275 2 866 943 180 134

Pardubický kraj

510 037 317 193 3 431 41 2 806 345 140 196 227 2 581 843 170 031

Kraj Vysočina

497 661 293 222 22 121 28 1 904 146 102 108 185 1 822 712 159 950

Jihomoravský kraj

1 197 651 534 157 185 163 278 13 088 748 334 307 1 794 6 697 2 395 339 415

Olomoucký kraj

619 788 320 710 52 844 442 3 944 388 339 330 271 1 228 883 194 420

Zlínský kraj

564 331 287 292 59 544 79 3 737 238 74 91 178 1 026 470 167 780

Moravskoslezský kraj

1 162 841 656 667 27 901 11 011 11 990 18 378 465 768 440 1 429 1 869 361 868
1) zahrnuje pouze osoby s jednou uvedenou národností

 

Obyvatelstvo podle vybraných národností a kombinací národností

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Národnost1)

Obyvatelé hlásící se k dané národnosti

výhradně

v kombinaci s další
národností2)

celkem2)

česká

6 033 014 382 090 6 415 104

moravská

359 621 197 020 556 641

německá

9 128 15 504 24 632

polská

26 802 11 416 38 218

romská

4 458 17 233 21 691

ruská

25 296 9 210 34 506

slezská

12 451 18 850 31 301

slovenská

96 041 66 537 162 578

ukrajinská

78 068 14 824 92 892

vietnamská

31 469 7 254 38 723
1) ostatní národnosti a jejich kombinace jsou uvedeny v části Ke stažení v souboru Obyvatelstvo podle národnosti včetně kombinací
2) osoby, které uvedly dvě národnosti, jsou započteny v obou národnostech

 

Obyvatelstvo podle národnosti a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

Mateřský jazyk
Počet obyvatel, kteří označili za svůj mateřský jazyk češtinu, dosáhl necelých 9 milionů (92,1 %). Tento počet byl v případě moravského jazyka 16,5 tisíce (0,2 %). Ze zahraničních mateřských jazyků byla nejčastěji udávána slovenština, kterou deklarovalo přes 150 tisíc obyvatel (1,5 %). Druhým nejčastěji uváděným zahraničním jazykem byla ukrajinština, kterou deklarovalo téměř 90 tisíc obyvatel (0,9 %). Romský jazyk uvedlo lehce přes 4 tisíce obyvatel a znakový jazyk téměř 1,5 tisíc obyvatel.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem.)

Obyvatelstvo podle vybraného mateřského jazyka a pohlaví v roce 20211)

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 1) zahrnuje pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem

 

Obyvatelstvo podle vybraného mateřského jazyka v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle mateřského jazyka1)

český

moravský

slovenský

polský

německý

romský

ruský

ukrajinský

vietnamský

maďarský

anglický

nezjištěno

1991

10 302 215 9 871 518 . 239 355 52 362 40 907 24 294 . 4 882 . 20 260 . 29 655

2001

10 230 060 9 707 397 . 208 723 50 738. 41 328 23 211 18 746 . . . 3 791 76 868

2011

10 436 560 9 263 300 62 908 154 465 33 597 14 148 4 919 31 622 48 250 30 830 9 286 7 202 464 056

2021

10 524 167 8 996 475 16 523 150 738 30 183 10 151 4 280 59 560 88 873 43 822 8 533 13 997 759 394
1) zahrnuje pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem

 

Obyvatelstvo podle vybraného mateřského jazyka a krajů

Ve všech krajích byla převládajícím mateřským jazykem čeština, přičemž v Hlavním městě Praze byla mateřským jazykem pro nejnižší podíl obyvatel (82,5 %) a v Kraji Vysočina pro nejvyšší (96,7 %) podíl obyvatel. Vyšší podíl obyvatel uvádějící jako svůj mateřský jazyk moravský byl v krajích Jihomoravském (0,8 %), Zlínském (0,6 %) a Olomouckém (0,5 %). Zastoupení ve výši 2 nebo více procent dosáhl ruský jazyk v Hlavním městě Praze (2,8 %), ukrajinský jazyk v Hlavním městě Praze (2,6 %) a slovenský jazyk v Hlavním městě Praze (2,5 %).
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem.)

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle mateřského jazyka1)

český

moravský

slovenský

polský

německý

romský

ruský

ukrajinský

vietnamský

maďarský

anglický

nezjištěno

Česká republika

10 524 167 8 996 475 16 523 150 738 30 183 10 151 4 280 59 560 88 873 43 822 8 533 13 997 759 394

Hlavní město Praha

1 301 432 991 200 139 30 224 2 607 1 754 356 33 546 30 988 10 997 1 841 7 529 100 661

Středočeský kraj

1 415 463 1 221 454 94 21 599 2 210 716 445 7 870 15 869 4 575 1 299 1 587 98 617

Jihočeský kraj

631 803 560 214 65 5 880 470 570 248 1 373 3 612 2 455 359 448 43 449

Plzeňský kraj

581 436 498 888 20 7 684 672 710 239 1 891 7 113 4 144 501 272 43 198

Karlovarský kraj

279 103 224 439 14 4 173 281 1 597 140 2 288 2 223 3 883 486 99 27 355

Ústecký kraj

789 098 661 808 40 7 737 1 069 1 537 595 2 603 4 491 5 135 667 329 79 763

Liberecký kraj

435 220 370 458 27 5 296 1 400 705 310 1 095 3 924 1 421 385 241 36 645

Královéhradecký kraj

538 303 475 166 40 5 439 1 388 560 217 939 3 263 1 217 320 315 37 793

Pardubický kraj

510 037 455 729 171 4 938 652 178 221 810 3 074 1 148 252 230 32 289

Kraj Vysočina

497 661 454 501 608 3 300 256 134 124 563 2 319 853 174 146 27 548

Jihomoravský kraj

1 197 651 1 039 674 8 529 20 162 1 046 624 315 4 137 7 851 3 480 892 1 573 71 845

Olomoucký kraj

619 788 549 346 2 688 6 623 637 373 350 842 1 453 1 265 287 421 40 752

Zlínský kraj

564 331 506 223 3 197 6 859 394 112 140 518 1 329 702 171 218 32 658

Moravskoslezský kraj

1 162 841 987 375 891 20 824 17 101 581 580 1 085 1 364 2 547 899 589 86 821
1) zahrnuje pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem

 

Obyvatelstvo podle vybraného mateřského jazyka a kombinací mateřských jazyků

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Mateřský jazyk

Obyvatelé s uvedeným mateřským jazykem

výhradně

v kombinaci s dalším
mateřským jazykem1)

celkem1)

český

8 996 475 217 512 9 213 987

moravský

16 523 12 124 28 647

slovenský

150 738 74 508 225 246

polský

30 183 19 486 49 669

německý

10 151 21 605 31 756

romský

4 280 23 822 28 102

ruský

59 560 36 801 96 361

ukrajinský

88 873 34 865 123 738

vietnamský

43 822 13 586 57 408

maďarský

8 533 6 131 14 664

anglický

13 997 16 481 30 478
1) osoby, které uvedly dva mateřské jazyky, jsou započteny v obou jazycích

 

Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

Náboženská víra
V odpovědi na náboženskou víru deklarovalo 18,7 % z těch, kteří otázku vyplnili, že jsou věřící a hlásí se k církvi nebo náboženské společnosti. Odpověď bez náboženské víry tvořila více než dvě třetiny (68,3 %) odpovědí. Vyplnění otázky na náboženskou víru bylo dobrovolné, nevyplněnou ji nechalo 30,1 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 44,7 %.

Obyvatelstvo podle náboženské víry

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Obyvatelstvo podle náboženské víry v letech 1991 až 2021

Při interpretaci dat o náboženské víře je nutno vycházet z detailních informací uvedených v tabulce „Obyvatelstvo věřící - hlásící se k církvi podle církve, náboženské společnosti nebo směru a krajů v roce 2021“ dostupné níže v sekci Ke stažení, ve které jsou uvedena kompletní data.

 
 
v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

v tom podle náboženské víry

věřící, hlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru1)

z toho

 

věřící, nehlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru

bez náboženské víry

 

neuvedeno

 

Církev římskokatolická

Církev československá husitská

Českobratrská církev evangelická

1991

10 302 215 4 523 734 4 021 385 178 036 203 996 . 4 112 864 1 665 617

2001

10 230 060 3 288 088 2 740 780 99 103 117 212 . 6 039 991 901 981

2011

10 436 560 1 463 584 1 082 463 39 229 51 858 705 368 3 604 095 4 662 455

2021

10 524 167 1 374 285 741 019 23 610 32 577 960 201 5 027 141 3 162 540
1) v roce 1991 a 2001 včetně věřících nehlásících se ke konkrétní církvi

 

 

Obyvatelstvo podle náboženské víry a krajů

Při interpretaci dat o náboženské víře je nutno vycházet z detailních informací uvedených v tabulce „Obyvatelstvo věřící - hlásící se k církvi podle církve, náboženské společnosti nebo směru a krajů v roce 2021“ dostupné níže v sekci Ke stažení, ve které jsou uvedena kompletní data.

Nejvyšší podíl věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti (z osob, které na otázku odpověděly) dosáhl 38,6 % ve Zlínském kraji, v dalších moravských krajích a na Vysočině byl tento podíl nadprůměrný. Věřící uvádějící církev nebo náboženskou společnost se ve všech krajích nejčastěji hlásili k Církvi římskokatolické. Možnost bez náboženské víry představovala nejvyšší podíl odpovědí v kraji Ústeckém (84,2 %) a Libereckém (80,6 %).
 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

v tom podle náboženské víry

věřící, hlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru

z toho

 

věřící, nehlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru

bez náboženské víry

 

neuvedeno

 

Církev římskokatolická

Církev československá husitská

Českobratrská církev evangelická

Česká republika

10 524 167 1 374 285 741 019 23 610 32 577 960 201 5 027 141 3 162 540

Hlavní město Praha

1 301 432 150 695 54 863 3 949 5 507 136 397 645 956 368 384

Středočeský kraj

1 415 463 115 570 48 858 3 093 3 459 107 081 767 306 425 506

Jihočeský kraj

631 803 75 579 44 371 1 189 902 62 275 282 437 211 512

Plzeňský kraj

581 436 47 467 22 810 618 924 45 159 301 315 187 495

Karlovarský kraj

279 103 19 088 6 464 325 648 20 082 151 389 88 544

Ústecký kraj

789 098 39 557 13 206 935 1 000 47 189 462 065 240 287

Liberecký kraj

435 220 28 648 10 444 1 479 924 30 136 244 171 132 265

Královéhradecký kraj

538 303 49 754 22 987 2 757 1 373 42 249 279 746 166 554

Pardubický kraj

510 037 61 583 31 184 1 242 2 897 41 788 248 712 157 954

Kraj Vysočina

497 661 103 776 67 695 620 2 867 49 016 189 326 155 543

Jihomoravský kraj

1 197 651 230 654 148 598 3 045 4 206 134 443 495 772 336 782

Olomoucký kraj

619 788 89 593 58 156 1 731 1 254 63 065 281 458 185 672

Zlínský kraj

564 331 155 475 102 833 739 4 350 64 469 182 575 161 812

Moravskoslezský kraj

1 162 841 206 846 108 550 1 888 2 266 116 852 494 913 344 230

 

Obyvatelstvo podle náboženské víry a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

 

Plodnost žen
Mezi 4,4 miliony žen ve věku 15 a více let se zjištěným počtem živě narozených dětí bylo 1,9 milionu žen se dvěma dětmi a z celku tak tvořily 43,2 %. Počet bezdětných žen téměř dosáhl 1,0 milion a představoval 22,5 %, třetí nejvyšší zastoupení pak měly ženy s jedním živě narozeným dítětem, kterých bylo přes 0,8 milionu a které představovaly 18,6 %. Průměrný počet živě narozených dětí připadající na jednu ženu ve věku 15 a více let se zjištěním počtem dětí dosáhl hodnoty 1,57.

Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí v letech 1991 až 2021 1)

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
1) podíly jsou vypočteny pouze ze zjištěných hodnot

 

Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Ženy
ve věku
15 a více let

v tom podle počtu živě narozených dětí

0 1 2 3 4 5 a více nezjištěno

1991

4 245 295 855 338 814 966 1 679 762 588 865 152 292 89 456 64 616

2001

4 440 630 819 407 797 805 1 762 831 577 350 138 879 70 725 273 633

2011

4 586 090 995 900 831 827 1 876 181 547 155 114 700 48 597 171 730

2021

4 512 181 993 155 822 489 1 906 429 543 154 108 271 41 858 96 825

 

Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí a krajů

Ženy se dvěma dětmi tvořily největší část žen ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí ve všech krajích, přičemž jejich podíl dosáhl nejnižších 35,4 % v Hlavním městě Praze s velkým odstupem od druhého Karlovarského kraje s 41,5 % a nejvyšších 46,4 % v Královéhradeckém kraji. Skupinu s druhým nejvyšším zastoupením mezi ženami 15letými a staršími představovaly ženy bezdětné ve všech krajích vyjma Karlovarského a Ústeckého, kde to byly ženy s jedním dítětem, a v Kraji Vysočina, kde to byly ženy se třemi a více dětmi. Podíl bezdětných žen mělo ze všech krajů nejvyšší Hlavní město Praha (33,1 %) a nejnižší Karlovarský kraj (19,8 %). Průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí dosáhl nejvyšší hodnoty 1,74 v Kraji Vysočina a nejnižší 1,21 v Hlavním městě Praze.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Ženy
ve věku
15 a více let

v tom podle počtu živě narozených dětí

0 1 2 3 4 5 a více nezjištěno

Česká republika

4 512 181 993 155 822 489 1 906 429 543 154 108 271 41 858 96 825

Hlavní město Praha

570 938 182 759 127 912 195 387 37 675 6 117 1 869 19 219

Středočeský kraj

589 186 119 914 113 102 262 255 66 009 11 550 4 042 12 314

Jihočeský kraj

270 245 54 391 45 494 120 714 35 118 6 890 2 481 5 157

Plzeňský kraj

248 039 51 178 47 199 109 479 27 048 5 090 1 928 6 117

Karlovarský kraj

120 179 23 204 24 784 48 608 15 080 3 646 1 725 3 132

Ústecký kraj

338 116 65 702 68 070 139 876 41 628 10 218 5 354 7 268

Liberecký kraj

184 947 36 871 34 355 79 483 23 193 4 921 1 944 4 180

Královéhradecký kraj

231 074 45 656 38 720 105 188 29 684 5 379 2 012 4 435

Pardubický kraj

216 763 43 270 33 846 96 878 30 227 5 983 2 229 4 330

Kraj Vysočina

211 619 41 840 28 140 94 009 34 623 7 021 2 474 3 512

Jihomoravský kraj

513 507 119 853 91 245 212 076 63 634 12 666 4 417 9 616

Olomoucký kraj

267 847 55 479 43 632 117 004 36 941 7 400 2 801 4 590

Zlínský kraj

244 729 50 387 36 790 108 170 35 811 7 111 2 321 4 139

Moravskoslezský kraj

504 992 102 651 89 200 217 302 66 483 14 279 6 261 8 816

 

Obyvatelstvo podle plodnosti žen a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

Způsob bydlení
Při Sčítání 2021 žilo v bytech přes 10,1 milionu obyvatel Česka, zatímco osob bydlících v zařízeních, jako jsou např. ubytovny, domovy pro seniory a studentské koleje, bylo necelých 190 tisíc a osob mimo byty a zařízení (v chatách, nezkolaudovaných domech, mobilních obydlích, ohlašovnách pobytu apod.) pak necelých 230 tisíc.

Obyvatelstvo bydlící mimo byty (vč. osob bez domova)

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

 

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v letech 2001 a 2021

 
 
 
v roce 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Bydlící
osoby
celkem

v tom

Osoby
bez domova
v bytech v zařízeních mimo byty a zařízení

2001

10 230 060 10 101 302 71 181 57 577 x

2011

10 425 064 10 144 961 194 456 85 647 11 496

2021

10 520 441 10 104 385 187 578 228 478 3 726

 

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a krajů

Podíl osob bydlících v bytech byl nejvyšší v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 97,0 %, a naopak nejnižší v Karlovarském kraji, kde dosáhl 94,5 %. Hlavní město Praha pak mělo naopak nejnižší zastoupení osob bydlících mimo byty a zařízení (1,2 %) a Karlovarský kraj nejvyšší zastoupení těchto osob (3,3 %) a také osob v zařízeních (2,2 %). Nejvíce osob bez domova žilo v Moravskoslezském kraji.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Bydlící
osoby
celkem

v tom

Osoby
bez domova

 
v bytech v zařízeních mimo byty a zařízení

Česká republika

10 520 441 10 104 385 187 578 228 478 3 726

Hlavní město Praha

1 300 821 1 261 930 23 624 15 267 611

Středočeský kraj

1 415 243 1 346 510 25 204 43 529 220

Jihočeský kraj

631 600 607 511 10 214 13 875 203

Plzeňský kraj

581 369 552 931 11 387 17 051 67

Karlovarský kraj

278 994 263 589 6 269 9 136 109

Ústecký kraj

788 789 754 677 14 676 19 436 309

Liberecký kraj

435 091 416 993 8 729 9 369 129

Královéhradecký kraj

538 149 518 778 9 356 10 015 154

Pardubický kraj

509 888 491 076 10 005 8 807 149

Kraj Vysočina

497 583 478 472 9 102 10 009 78

Jihomoravský kraj

1 197 217 1 151 283 20 108 25 826 434

Olomoucký kraj

619 476 595 703 10 131 13 642 312

Zlínský kraj

564 117 544 801 9 239 10 077 214

Moravskoslezský kraj

1 162 104 1 120 131 19 534 22 439 737

 

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.