Obecné využití výsledků Sčítání lidu, domů a bytů

 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka: Data ze sčítání se využívají při tvorbě povodňových plánů obcí nebo při návrzích konkrétních protipovodňových opatření. Potřebné jsou údaje o rozmístění obyvatelstva, o materiálu nosných zdí, počtu nadzemních podlaží nebo způsobu bydlení. Při obnově území jsou také důležité informace o likvidaci odpadních vod a v zimě i způsob vytápění domů. Pracuje se i s daty o dojížďce pro odhad druhotných škod, např. při záplavě komunikací. Data o dojížďce do zaměstnání, která sčítání nabízí, umožňují předpovědět, kde by mohly být druhotné škody významné a kde je nutné hledat alternativní řešení.

Ministerstvo zdravotnictví: Data o rozmístění obyvatelstva se využívají při plánování sítě výjezdových základen zdravotnické záchranné služby.

Brněnské komunikace, a. s.: Data využívají při posuzování a plánování nových silničních staveb, při rozhodování, které dopravní stavby je nezbytné realizovat a které mají naopak nižší prioritu. Dále data využívají při zpracovávání a aktualizacích matematických dopravních modelů a pro plánování úprav systém MHD. Zájem je především o základní data o rozmístění obyvatelstva na úrovni lokalit a hlavně o dojížďce a její frekvenci. Za velmi důležitý se považuje údaj o využívání dopravních prostředků.  

Hasičský záchranný sbor, Pardubický kraj: Díky datům může informovat své jednotky při výjezdech o materiálu nosných zdí, počtu nadzemních podlaží a počtu obyvatel v budovách.

Hasičský záchranný sbor, územní oddělení Český Krumlov: Data využívá pro zabezpečení plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. Má přehled o počtu potenciálně ohrožených obyvatel, kteří se nacházejí na daném území, což je důležité při určování stupně nebezpečí.

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy: Bez údajů o rozmístění obyvatel, dojížďkových proudech z místa bydliště do zaměstnání nebo školy, používaných dopravních prostředcích atd. by se neobešel.

CENIA: Využívá data při řešení problematiky čistíren odpadních vod. Za velmi důležité považuje údaje o způsobu vytápění bytů, díky jim sestavuje mapy oblastí, které potenciálně nejvíce znečišťují životní prostředí.