Koho se sčítání týká

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.
Koho se sčítání týká
Češi v zahraničí

Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří zde mají trvalý pobyt. Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. 3. na 27. 3. 2021) na území České republiky žijí, tj. například se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu.

Jinými slovy, každý občan, který má v Česku evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho měl o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), se sčítá. Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije, jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Týká se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje trvalý pobyt. Občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený, se sčítání netýká.

Pokud tedy bydlíte v zahraničí a nemáte v České republice trvalý pobyt, ani nebudete v rozhodný okamžik na našem území přítomni, nemusíte vyplňovat sčítací formulář. Pokud bydlíte v zahraničí, ale stále máte trvalý pobyt v Česku, budete muset sčítací formulář vyplnit.

V cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář. Distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou.

Cizinci žijící v Česku

Povinnost sečíst se mají všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne). Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání se netýká pouze diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté).
Jinak řečeno:

  1. Sčítá se každý, kdo má v Česku evidovaný pobyt nad 90 dnů, případně azyl (resp. měl je o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021). Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije, jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu.
  2. Sčítá se tedy každý, kdo je přítomný na našem území v rozhodný okamžik (o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), pokud není diplomat nebo cizinec přítomný jen krátkodobě (do 90 dnů). Nezáleží na tom, zda tu má evidovaný pobyt.

Nemluvíte plynně česky? K dispozici je 7 jazykových verzí online formuláře v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Využít můžete i překlady listinného formuláře v těchto jazycích. Získáte je od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Jsou k dispozici i ke stažení na webu.

Hosté ubytovacích zařízení
Sečíst se online je možné kdekoliv. Listinné sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních (hotely, penziony a ubytovny) a v dalších zařízeních jako jsou koleje, dětské domovy, domovy pro seniory a podobně bude řešeno individuálně s respektováním aktuálních hygienických opatření, v závislosti na kapacitě a obsazenosti zařízení a vždy na základě konzultací s jejich majiteli či správci. Ve velkých zařízeních zajistí sčítání speciální komisaři, zpravidla někdo z personálu, s nímž Český statistický úřad uzavře pracovněprávní vztah. V ostatních případech to zajistí sčítací komisaři České pošty ve spolupráci se správci zařízení.
Sčítání v nemocnicích

Jestliže dočasně pobýváte ve zdravotnickém zařízení, může za vás společný sčítací formulář vyplnit jiný člen domácnosti. Pokud jste ve zdravotnickém zařízení dlouhodobě a v době sčítání za vás formulář doma nikdo vyplnit nemůže (například žijete sami), budete sečteni v daném zařízení. V případě, že to váš zdravotní stav dovolí, můžete se sečíst online.

Listinné sčítání v nemocnicích bude řešeno individuálně, v závislosti na jejich kapacitě a obsazenosti a vždy s respektováním aktuálních hygienických opatření a na základě konzultací s jejich správci. Celý proces bude podobný jako v případě ubytovacích zařízení.

Vlastníci nemovitostí

Bydlíte-li v bytě, který vlastníte, je vaší povinností sečíst se na této adrese. Vlastníte-li byt, který pronajímáte, sčítací formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Vyplní ho nájemníci, kteří tam bydlí (mají obvyklý pobyt). Majitelé nemají odpovědnost za vyplňování sčítacích formulářů jednotlivých uživatelů bytů. Pokud jste majiteli neobydleného bytu, formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Neobydlené byty totiž sečtou přímo sčítací komisaři.

Pokud jste vlastníky objektu s více byty, jste povinni umožnit sčítacímu komisaři v případě potřeby přístup k jednotlivým bytům za účelem provedení sčítání (například jsou-li nefunkční domovní zvonky). Dále jste povinni sdělit údaje o čísle a poloze neobydlených bytů. To všechno můžete učinit také prostřednictvím správce či ve spolupráci například s nájemníky, kteří mohou komisaři otevřít vchodové dveře do společných prostor.

Majitelé rekreačních objektů
Za rekreační objekty (chaty a chalupy) a další domy s číslem evidenčním vyplníte sčítací formulář pouze v případě, že v některém z nich skutečně bydlíte. Pokud vlastníte rekreační objekt, ale nikdo v něm nebydlí (využívá se jen k rekreaci), žádný formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Domy s číslem popisným určené k bydlení, které jsou využívány pouze k rekreaci, budou sečteny sčítacími komisaři jako neobydlené.
Vojáci v kasárnách
Sečíst se online je snadné a rychlé. Nemáte-li přístup k internetu, musíte vyplnit listinný sčítací formulář. Listinné sčítání ve vojenských kasárnách a policejních objektech ministerstva vnitra či obrany bude centrálně koordinováno příslušnými resorty. Místní personál poskytne informace o sčítání, rozdá a následně vybere papírové formuláře.
Osoby bez domova
Lidé bez domova získají informace a dostanou listinné sčítací formuláře prostřednictvím organizací sdružených v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, které jim poskytují pomoc. Mohou také navštívit kterékoliv kontaktní místo sčítání. Vyplňují pouze samostatný formulář pro osobu. Ten na rozdíl od standardního formuláře pro domácnost neobsahuje část údajů o bytě a složení domácnosti.
Sčítání ve věznicích
Osoba, která je ve výkonu trestu odnětí svobody, vyplní listinný sčítací formulář sama.  Sčítání ve věznicích bude koordinováno Ministerstvem spravedlnosti. Místní personál poskytne informace o sčítání, rozdá a následně vybere sčítací formuláře.
Nesplnění povinnosti sečíst se
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021). Cílem však není nikoho penalizovat. Sečtěte se a pomozte získat cenné informace pro další rozvoj naší země. Výsledky sčítání totiž pomáhají všem.