Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.
Koho se sčítání týká
Specifické skupiny obyvatelstva
Sčítání 2021 myslí i na skupiny obyvatel, které mají ztížené podmínky pro sečtení se či nevědí, že se musejí také sečíst. Mezi ně patří například lidé bez domova, nesvéprávné osoby, osoby v trvalé zdravotní péči, ve výkonu trestu atp. Správné sečtení těchto osob může přispět k řešení jejich specifických problémů, a proto mu Český statistický úřad věnuje zvláštní pozornost.
Cizinci žijící v ČR
Účastnit se sčítání jsou povinni i cizinci, kteří mají v České republice trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Dále pak fyzické osoby, kterým byl udělen v České republice azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana. Pro uvedené osoby existují různé jazykové verze online formulářů, případně listinných sčítacích formulářů, které doručuje sčítací komisař nebo jsou k vyzvednutí na kontaktních místech Sčítání 2021.
Osoby v zahraničí
Sečíst se musejí i osoby v zahraničí, které měly k rozhodnému okamžiku občanství České republiky nebo právo trvalého či přechodného pobytu na dobu delší než 90 dnů. Sčítání online umožňuje osobám v zahraničí splnit svoji povinnost prakticky kdekoli. Pokud tuto možnost nevyužijí, bude do domácnosti, kde se zdržují během pobytu v ČR, doručen listinný sčítací formulář.