Detailní technické informace

Detailní technické informace
Podrobné technické informace k využívání analytických nástrojů a služeb na informačním webu scitani.cz a v aplikaci onlinescitani.cz

Využití analytických dat

Český statistický úřad kromě samostatného zabezpečeného zpracování osobních údajů sbíraných prostřednictvím sčítacího formuláře zpracovává zcela odděleně od těchto údajů i další provozní informace, které jsou nezbytné zejména pro zajištění a monitorování aplikace elektronického sčítacího formuláře, její bezpečnosti, dostupnosti, analýzy a statistik provozu. V rámci zabezpečení provozu informačního webu, jeho aktuálního využití a zatížení, kontrolních a hospodárných důvodů je nezbytné provádět a průběžně vyhodnocovat analytické údaje a vytvářet statistické výstupy.

Tato data využívá Český statistický úřad pro technické ukládání nebo přístup, bezpečnostní a provozní účely, statistická vyhodnocování aktuálního provozu, zatížení informačních stránek a běhu aplikace, kontrolu vynaložených prostředků a následné informování kontrolních institucí a veřejnosti.


Účely a důvody zpracování

Kromě výše uvedených konkrétních účelů a důvodů zpracování těchto dat, tedy zajištění a monitorování chodu aplikace, její bezpečnosti a analýzy a statistik provozu, má Český statistický úřad zároveň další zákonem uložené povinnosti, pro jejichž naplnění tyto údaje potřebuje využívat.

Pro účely realizace projektu SLDB 2021, a v návaznosti na čerpání vynaložených prostředků, je nezbytné monitorovat úroveň poskytovaných služeb, přiměřeně udržovat a konfigurovat optimální škálování výkonu technických řešení, přiměřeným způsobem poskytovat veřejnosti informace o své činnosti a zároveň jednat s péčí řádného hospodáře (např. kontrolní činnost, efektivní využívání prostředků, vyhodnocování kvality poskytovaných služeb, vytváření reportů a vyhodnocení).


Informování a možnosti omezení ukládání některých informací, které nejsou nezbytné

Český statistický úřad informuje uživatele o rozsahu a účelu zpracování údajů a rovněž jim umožňuje, tam, kde je to možné, takové zpracování ovlivnit kdykoli změnou nastavení ukládání cookies v prohlížeči uživatele. Je aplikována důsledná minimalizace ukládaných dat a je nastavena anonymizace IP adres, čímž je prakticky vyloučena identifikace konkrétních fyzických osob. Data nejsou využívaná pro marketing či jiné než deklarované účely. Souhlas s tímto postupem tedy na stránkách používáme v jednodušší podobě, která odpovídá režimu OPT-OUT (s využitím dosud nedostatečné transpozice směrnice ePrivacy do právního řádu ČR).

Službu Google Analytics a související cookies, používáme pouze v anonymizovaném módu na informačním webu, který žádným způsobem neshromažďuje osobní údaje pro účely Sčítání 2021 a není reálné riziko zneužití těchto údajů. Tyto cookies je možné v nastavení prohlížeče předem zablokovat nebo následně vymazat. Pro naplnění výše uvedených účelů však preferujeme možnost jejich využití.


Podrobnosti k použití jednotlivých údajů zpracovávaných analytickými nástroji

Google Analytics na informačním webu scitani.cz

_ga

 

cookie se používá k výpočtu dat návštěvníků, relací, kampaní a ke sledování využití webu pro analytickou sestavu webu. Soubory cookie ukládají informace anonymně a přiřazují náhodně generované číslo k identifikaci jedinečných návštěvníků.

_gid

 

cookie na doméně scitani.cz se používá k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, a pomáhá při vytváření průběžné analytické zprávy o stavu webové stránky. Shromážděné údaje zahrnují počet návštěvníků, zdroje, odkud pocházejí, a stránky v anonymní podobě. Používá se pro omezení přenosové rychlosti požadavků informací na webové stránce. Cookie neukládá žádné informace o uživateli.

_gat

 

cookies jsou ukládány pro využití možnosti omezení rychlosti požadavků a kolekcí dat na webech s vysokou návštěvností.

_gat_gtag_UA_129264413_1

 

cookie se používá k omezení frekvence načítání informací.

cookie_approval_scitani

 

doplňkový nástroj informující uživatele o používání cookies na tomto webu.

 Azure Application Insights v rámci aplikace Sčítání 2021 (elektronický sčítací formulář):

Cookie ai_session - Jedinečný anonymní krátkodobý identifikátor. Urychluje dobu načtení stránky.

Cookie ai_user - Používá se pro shromažďování statistických údajů o využití webových stránek a telemetrických údajů. Jedinečný identifikátor uživatele pro počítání počtu uživatelů přistupujících k aplikaci v průběhu času.
Pro stanovené účely jsou během provozu elektronického sčítacího formuláře na www.onlinescitani.cz získávány následující údaje: Pageviews, Sessions, Uživatelé, Návštěvy, Formulář, Selhání

Pageviews - údaj o celkovém počtu zobrazených stránek, včetně průměrné doby načtení stránky (za dané období).

Sessions – počet návštěv (počet návštěv v jednotlivých hodinách dne); rychlost načtení aplikace; zdroj návštěvy (ze scitani.cz, odjinud).
Rychlost načtení aplikace - údaj uvádí průměrnou dobu, za jakou byla aplikace načtena. Načtením se myslí časový úsek od odeslání požadavku až po vyrendrování první stránky aplikace prohlížečem.
Zdroj návštěv - informace o zdroji, odkud uživatel přišel a počet příchodů z konkrétní stránky. Používá se pro měření úspěšnosti informační kampaně.
Rychlost načtení konkrétním prohlížečem - uvádí se průměrná délka s jakou konkrétní prohlížeč načte celou aplikaci. Načtením se myslí časový úsek od odeslání požadavku až po vyrendrování první stránky aplikace prohlížečem.
Relace - počet relací v závislosti na čase.

Uživatelé - zařízení a lokalita - verze operačního systému nebo prohlížeče, informace o zemi a městu / obci).
Zařízení - ukládá se informace o operačním systému zařízení, ze kterého se uživatel do aplikace dostal. Jedná se o informace týkající se typu operačního systému nebo typu prohlížeče, nikoli informaci o fyzickém zařízení.
Lokalita - ukládá se město uživatele.

Návštěvy - doba strávená v aplikaci a informace o návštěvách.
Návštěvy - tato vlastní metrika není totožná s běžnou session, která má vlastní sessionID. Časový údaj této metriky pokrývá skutečný pobyt uživatele v aplikaci. Začíná s příchodem uživatele a končí jeho odchodem (změna url, zavření okna prohlížeče), zatímco běžná session existuje ještě nějaký čas dál.
Počet návštěv - graf zobrazuje počet návštěv v závislosti na čase.
Informace o návštěvách - průměrná délka jedné návštěvy, počet návštěv a nejkratší a nejdelší návštěva.
Zdroj návštěv - informace o zdroji, odkud uživatel přišel a počet příchodů z konkrétní stránky. Používá se pro měření úspěšnosti informační kampaně.

Formulář – informace o vyplnění a uložení.
Přehled průchodu formulářem - počet vyplnění. Počet odeslaných vyplněných formulářů v závislosti na čase.
Informace o době vyplnění - tabulka zobrazuje průměrnou dobu, za kterou uživatel odešle vyplněný formulář, počet odeslaných formulářů a nejkratší a nejdelší dobu vyplnění.
Počet uložení - graf zobrazuje, kolikrát uživatelé v průběhu vyplňování formulář uložili v závislosti na čase.
Informace o době uložení.
Tabulka zobrazuje průměrnou dobu, za kterou uživatel formulář uloží, kolikrát byl uložen a nejkratší a nejdelší dobu do uložení.

Selhání - údaje o problémech v aplikaci
Výpis chyb vyvolaných v aplikaci. Přehled prohlížečů, na kterých došlo k vyvolání výjimky.

Údaje jsou ukládány a zpracovány na území EU.