Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Hlavní město Praha - 2011

 
Kód: e-06010-12
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Infoservis


ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ
Úvod PDF
Metodické vysvětlivky PDF
Mapa administrativního členění hl. m. Prahy JPG
Hustota zalidnění v městských částech Prahy JPG
Komentář k základním výsledkům SLDB 2011 v hl. m. Praze PDF

ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY SLDB 2011 V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE
(podle správních obvodů)
Tab. 1 Obyvatelstvo podle druhu pobytu a podle správních obvodů Prahy Excel PDF
Tab. 2 Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu, narození v obci obvyklého bydliště a cizinci Excel PDF
Tab. 3 Obyvatelstvo podle státního občanství Excel PDF
Tab. 4 Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin a pohlaví Excel PDF
Tab. 5 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle věku Excel PDF
Tab. 6 Obyvatelstvo podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 7 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle vzdělání Excel PDF
Tab. 8 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 9 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání Excel PDF
Tab. 10 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 11 Vyjíždějící do zaměstnání a do škol Excel PDF
Tab. 12 Obyvatelstvo ekonomicky neaktivní a s nezjištěnou ekonomickou aktivitou Excel PDF
Tab. 13 Obyvatelstvo podle národnosti Excel PDF
Tab. 14 Obyvatelstvo podle náboženské víry Excel PDF
Tab. 15 Domy podle obydlenosti a druhu a osoby v obydlených domech Excel PDF
Tab. 16 Obydlené domy podle vlastníka domu Excel PDF
Tab. 17 Obydlené domy podle období výstavby nebo rekonstrukce Excel PDF
Tab. 18 Obydlené domy podle počtu bytů a podle počtu nadzemních podlaží Excel PDF
Tab. 19 Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a technické vybavenosti Excel PDF
Tab. 20 Neobydlené domy s byty podle druhu a důvodu neobydlenosti a byty v neobydlených domech Excel PDF
Tab. 21 Byty podle jejich obydlenosti a druhu domu a osoby v bytech Excel PDF
Tab. 22 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu Excel PDF
Tab. 23 Obydlené byty podle počtu obytných místností Excel PDF
Tab. 24 Obydlené byty podle počtu osob v bytě Excel PDF
Tab. 25 Obydlené byty podle technické vybavenosti Excel PDF
Tab. 26 Obydlené byty podle způsobu vytápění a používané energie k vytápění Excel PDF
Tab. 27 Plocha obydlených bytů podle druhu domu Excel PDF
Tab. 28 Průměrná obytná plocha obydlených bytů v přepočtu na 1 byt a 1 osobu podle druhu domu Excel PDF
Tab. 29 Obydlené byty podle typu (kvality) a neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti Excel PDF
Tab. 30 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení Excel PDF
Tab. 31 Bytové domácnosti podle počtu hospodařících domácností a vybavení osobním počítačem Excel PDF
Tab. 32 Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti Excel PDF
Tab. 33 Hospodařící domácnosti podle způsobu bydlení, manželské páry a faktická manželství Excel PDF

ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY SLDB 2011 V ÚZEMNÍM SROVNÁNÍ
Tab. 34 Vybrané základní ukazatele podle krajů a okresů v České republice Excel PDF
Tab. 35 Vybrané základní ukazatele podle městských částí Prahy Excel PDF
Tab. 36 Vybrané základní ukazatele v dlouhodobém vývoji - Hlavní město Praha Excel PDF
Tab. 37 Vybrané základní ukazatele v dlouhodobém vývoji za Českou republiku Excel PDF

GRAFY
Obyvatelstvo podle rodinného stavu a pohlaví v hl. m. Praze JPG
Zaměstnaní a nezaměstnaní na 100 osob ekonomicky aktivních podle krajů JPG
Zaměstnaní podle sektorů ekonomické činnosti a podle krajů JPG
Obydlené domy podle období výstavby nebo rekonstrukce podle krajů JPG

KARTOGRAMY
Index stáří JPG
Podíl obyvatel narozených v obci současného bydliště JPG
Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším stupněm vzdělání JPG
Podíl věřících hlásících se k církvi, náboženské společnosti JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.