Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje - 2000 - 2005

 
Kód: e-13-5307-06
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

Celá publikace ke stažení (13 MB) PDF
Úvod
1. Charakteristika kraje a jeho postavení v rámci České republiky
2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění
2.1 Sídelní struktura
2.2 Demografický vývoj
2.3 Ekonomický vývoj
2.4 Sociální vývoj
2.5 Životní prostředí, infrastruktura, poloha, dostupnost
3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů
4. Syntetické hodnocení regionálních rozdílů
4.1 Souhrnné postavení správních obvodů ORP v kraji (multikriteriální hodnocení)
4.2 Vnitrokrajské rozdíly v celorepublikovém pohledu
5. Závěr
Seznam použité literatury a informačních zdrojů
Tabulková část - územní srovnání
Grafy
Kartogramy
Zkratky krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Reprodukce výňatků z této publikace lze pořizovat, pokud je uveden jejich zdroj s výjimkou reprodukce pro komerční účely. Citace mohou být zveřejněny jen s uvedením zdroje – „Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje v letech 2000 až 2005“ a původu statistických dat v publikaci otištěných.

Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.
Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý.
Ležatý křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů.
Nula (0) se v tabulce používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky.
Zkratka „i.d.“ v tabulce nahrazuje individuální údaj, který nelze zveřejnit.

Výpočty v tabulkách jsou prováděny z nezaokrouhlených údajů (včetně součtů).

Publikované údaje jsou definitivní.


Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.