Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje - 2000 - 2005


Kartogramy
Kartogramy v textu
1. Administrativní mapa Pardubického kraje (stav k 31. 12. 2005) JPG
2. Méně příznivé zemědělské oblasti (LFA) v Pardubickém kraji JPG
3. Nejkratší silniční vzdálenost obcí v Pardubickém kraji od sídla obvodu ORP JPG
4. Rozvojové osy a oblasti JPG
5. Území s nepříznivým demografickým vývojem v letech 2000 - 2005 JPG
6. Pracovní mikroregiony a subregiony vymezené na základě dat SLDB 2001 JPG
7. Potenciál cestovního ruchu v Pardubickém kraji JPG
8. Časová dostupnost krajského města individuální dopravou v Pardubickém kraji JPG
9. Časová dostupnost sídel obvodů ORP v Pardubickém kraji individuální dopravou JPG
10. Souhrnné postavení správních obvodů ORP Pardubického kraje v letech 2001 – 2005: demografické prostředí, sídelní struktura JPG
11. Souhrnné postavení správních obvodů ORP Pardubického kraje v letech 2001 – 2005: sociální prostředí JPG
12. Souhrnné postavení správních obvodů ORP Pardubického kraje v letech 2001 – 2005: ekonomické prostředí JPG
13. Souhrnné postavení správních obvodů ORP Pardubického kraje v letech 2001 – 2005: infrastruktura, poloha, dostupnost, životní prostředí JPG
Kartogramy v příloze
14. Sídelní struktura Pardubického kraje v roce 2005 JPG
15. Podíl městského obyvatelstva k 31. 12. 2005 podle správních obvodů ORP JPG
16. Demografický vývoj v obcích ČR v letech 2000 – 2005 JPG
17. Vývoj počtu obyvatel v letech 2000 – 2005 podle obcí JPG
18. Vývoj počtu obyvatel a jejich struktury v letech 2000 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
19. Průměrný věk obyvatelstva obcí ČR k 31. 12. 2005 JPG
20. Index stáří obyvatel k 31. 12. 2005 podle obcí JPG
21. Úhrnná plodnost a struktura živě narozených podle věku matky v letech 2001 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
22. Podíl živě narozených mimo manželství v letech 2001 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
23. Standardizovaná úmrtnost na 1 000 obyvatel v letech 2001 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
24. Sňatky na 1 000 obyvatel v letech 2001 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
25. Saldo stěhování na 1 000 obyvatel v letech 2001 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
26. Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem k 31. 12. 2005 podle správních obvodů ORP JPG
27. Cizinci podle druhu pobytu k 31. 12. 2005 podle správních obvodů ORP JPG
28. Cizinci podle státní příslušnosti a věkové struktury k 31. 12. 2005 podle správních obvodů ORP JPG
29. Podnikatelská aktivita fyzických osob k 31. 12. 2005 podle správních obvodů ORP JPG
30. Přímé zahraniční investice na 1 obyvatele v letech 2000 – 2004 podle okresů JPG
31. Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze v roce 2005 podle obcí JPG
32. Podíl orné půdy na výměře zemědělské půdy v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
33. Podíl orné půdy bez sklizně na obhospodařované orné půdě v roce 2005 podle okresů JPG
34. Průměrná mzda v průmyslu v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
35. Stavební práce podle místa stavby na 1 obyvatele v roce 2005 podle okresů JPG
36. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v letech 2001 – 2005 podle obcí JPG
37. Podíl dokončených bytů v rodinných domech na celkovém počtu dokončených bytů v letech 2001 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
38. Míra ekonomické aktivity obyvatelstva obcí ČR v roce 2001 JPG
39. Změna míry ekonomické aktivity mezi roky 1991 a 2001 podle správních obvodů ORP JPG
40. Míra ekonomické aktivity a struktura zaměstnaných podle věku v roce 2001 podle správních obvodů ORP JPG
41. Míra ekonomické aktivity a struktura pracovních míst podle odvětví v roce 2001 podle správních obvodů ORP JPG
42. Změna počtu zaměstnanců vybraných odvětví mezi roky 1991 a 2001 podle správních obvodů ORP JPG
43. Pracovní místa na 1 000 zaměstnaných a rozmístění podnikatelských subjektů s 500 a více zaměstnanci v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
44. Saldo pracovních míst na 1 000 zaměstnaných v roce 2001 podle správních obvodů ORP JPG
45. Vývoj nezaměstnanosti v obcích ČR v letech 2002 – 2005 JPG
46. Změna míry registrované nezaměstnanosti v letech 2000 – 2005 podle obcí JPG
47. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2005 podle obcí JPG
48. Změna míry registrované nezaměstnanosti v letech 2000 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
49. Změna počtu uchazečů o zaměstnání a jejich struktury mezi roky 2002 a 2005 podle správních obvodů ORP JPG
50. Míra nezaměstnanosti a věková struktura uchazečů o zaměstnání k 31. 12. 2005 podle správních obvodů ORP JPG
51. Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2005 a struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence podle správních obvodů ORP JPG
52. Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2001 – 2005 a vývoj podílů hlasů získaných volebními stranami ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2002 a 2006 podle správních obvodů ORP JPG
53. Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2005 a podíl hlasů získaných volebními stranami ve volbách do Poslanecké sněmovny 2006 podle správních obvodů ORP JPG
54. Emise hlavních znečišťujících látek na 1 km2 (REZZO 1-3) v roce 2004 podle okresů JPG
55. Pořízené investice na ochranu životního prostředí na 1 km2 letech 2000 – 2004 podle okresů JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.