Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje - 2000 - 2005


4.2 Vnitrokrajské rozdíly v celorepublikovém pohledu
4.2 Vnitrokrajské rozdíly v celorepublikovém pohledu PDF
Graf 4.2.1 Rozloha k 31. 12. 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.2 Relativní přírůstek obyvatel v letech 2000 - 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.3 Průměrný přirozený a migrační přírůstek v letech 2001 - 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
Graf 4.2.4 Úhrnná plodnost v letech 2001 až 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.5 Index stáří v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.6 Podíl cizinců na obyvatelstvu v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.7 Intenzita podnikatelské aktivity podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.8 Podíl zemědělské půdy na celkové výměře správního obvodu ORP v roce 2005 JPG
Graf 4.2.9 Produkce na zaměstnance v průmyslových podnicích s 20 a více zaměstnanci v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.10 Intenzita privátní bytové výstavby v letech 2001 - 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.11 Index progresivity ekonomické struktury podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.12 Intenzita ekonomické aktivity populace ve věku 55 - 64 let v roce 2001 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
Graf 4.2.13 Míra ekonomické aktivity a index ekonomického zatížení ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
Graf 4.2.14 Průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2001 - 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.15 Průměrná míra nezaměstnanosti a saldo vnitřní migrace v letech 2001 - 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
Graf 4.2.16 Intenzita podnikatelské aktivity a míra nezaměstnanosti ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
Graf 4.2.17 Změna míry nezaměstnanosti v letech 2000 - 2005 a podíl dlouhodobě nezaměstnaných v roce 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
Graf 4.2.18 Účast ve volbách do PS Parlamentu ČR 2006 a míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
Graf 4.2.19 Podíl obyvatel bydlících v domech s přípojkou na plyn ze sítě podle SO ORP JPG
Graf 4.2.20 Podíl obcí se schváleným územním plánem a podíl obcí s plynofikací v roce 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
Zkratky krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.