Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje - 2000 - 2005


Grafy
1. Pořadí správních obvodů ORP podle rozlohy a počtu obyvatel k 31. 12. 2005 JPG
2. Křivky koncentrace osídlení správních obvodů ORP JPG
3. Přírůstek/úbytek počtu obyvatel ve správních obvodech ORP v letech 2001 – 2005 JPG
4. Změna počtu obyvatel ve správních obvodech ORP podle základních věkových skupin v letech 2000 - 2005 JPG
5. Podíly základních věkových skupin a index stáří ve správních obvodech ORP v roce 2005 JPG
6. Obyvatelstvo ve věku 25 a více let podle nejvyššího dokončeného vzdělání ve správních obvodech ORP v roce 2001 JPG
7. Živě narození v manželství a mimo manželství a potraty podle druhu v SO ORP (průměr 2001 - 2005) JPG
8. Standardizovaná míra úmrtnosti v letech 1996 - 2000 a 2001 - 2005, standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy a novotvary v letech 2001 - 2005 ve správních obvodech ORP JPG
9. Sňatky a rozvody ve správních obvodech ORP (průměr 2001 - 2005) JPG
10. Stěhování přes hranice správních obvodů ORP v letech 2001 - 2005 JPG
11. Bydlící cizinci ve správních obvodech ORP k 31. 12. 2005 JPG
12. Podnikatelská aktivita v roce 2005 JPG
13. Obhospodařovaná zemědělská půda podle právní formy zemědělských podniků podle okresů v roce 2005 JPG
14. Výměra obhospodařované zemědělské půdy na 1 podnik podle okresů v roce 2005 JPG
15. Plochy obilovin podle okresů v roce 2005 JPG
16. Plochy olejnin podle okresů v roce 2005 JPG
17. Zemědělské stroje podle okresů v roce 2005 JPG
18. Stavební práce v tuzemsku podle okresu místa stavby v letech 2001 - 2005 JPG
19. Bytová výstavba podle okresů v roce 2005 JPG
20. Dokončené byty a intenzita bytové výstavby v SO ORP v letech 2001 – 2005 JPG
21. Vývoj kupních cen bytů v Kč/m2 podle velikostních skupin obcí v letech 1998 – 2000 a 2003 – 2005 JPG
22. Vývoj kupních cen rodinných domů v Kč/m3 podle velikostních skupin obcí v letech 1998 – 2000 a 2003 – 2005 JPG
23. Potenciál cestovního ruchu ve správních obvodech ORP JPG
24. Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti ve správních obvodech ORP v roce 2001 JPG
25. Srovnání obytné plochy bytu s průměrem kraje ve správních obvodech ORP v roce 2001 JPG
26. Míra ekonomické aktivity obyvatel podle věku ve správních obvodech ORP JPG
27. Ekonomická aktivita ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti ve správních obvodech ORP JPG
28. Dojížďka za prací ve správních obvodech ORP v roce 2001 JPG
29. Uchazeči o zaměstnání podle věku ve správních obvodech ORP k 31. 12. JPG
30. Míry nezaměstnanosti a podíl dlouhodobě nezaměstnaných v SO ORP k 31. 12. 2005 JPG
31. Uchazeči o zaměstnání podle délky evidence ve správních obvodech ORP k 31. 12. 2005 JPG
32. Míra nezaměstnanosti ve správních obvodech ORP v letech 2000 - 2005 (stav k 31. 12.) JPG
33. Míra nezaměstnanosti ve správních obvodech ORP k 31. 12. JPG
34. Registrovaní pacienti na 1 lékaře ve správních obvodech ORP v roce 2005 JPG
35. Zjištěné trestné činy na 1 000 faktických obyvatel ve správních obvodech ORP v roce 2005 JPG
36. Účast voličů ve volbách do PS Parlamentu ČR 2006 a míra nezaměstnanosti ve správních obvodech ORP JPG
37. Starostové obcí podle pohlaví a věku po volbách do zastupitelstev obcí v SO ORP v roce 2006 JPG
38. Účast voličů ve volbách ve správních obvodech ORP v letech 2004 a 2006 JPG
39. Změna účasti voličů ve volbách ve správních obvodech ORP v letech 2000 – 2006 JPG
40. Investice na ochranu životního prostředí podle okresů JPG
41. Specifická potřeba vody podle velikostních skupin obcí v roce 2001 JPG
42. Obce se schválenou územně plánovací dokumentací JPG
43. Silniční vzdálenost obcí od krajského města Pardubice podle správních obvodů ORP JPG
44. Rozloha k 31. 12. 2005 podle správních obvodů ORP JPG
45. Relativní přírůstek obyvatel v letech 2000 - 2005 podle správních obvodů ORP JPG
46. Průměrný přirozený a migrační přírůstek v letech 2001 - 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
47. Úhrnná plodnost v letech 2001 až 2005 podle správních obvodů ORP JPG
48. Index stáří v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
49. Podíl cizinců na obyvatelstvu v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
50. Intenzita podnikatelské aktivity podle správních obvodů ORP JPG
51. Podíl zemědělské půdy na celkové výměře správního obvodu ORP v roce 2005 JPG
52. Produkce na zaměstnance v průmyslových podnicích s 20 a více zaměstnanci v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
53. Intenzita privátní bytové výstavby v letech 2001 - 2005 podle správních obvodů ORP JPG
54. Index progresivity ekonomické struktury podle správních obvodů ORP JPG
55. Intenzita ekonomické aktivity populace ve věku 55 - 64 let v roce 2001 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
56. Míra ekonomické aktivity a index ekonomického zatížení ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
57. Průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2001 - 2005 podle správních obvodů ORP JPG
58. Průměrná míra nezaměstnanosti a saldo vnitřní migrace v letech 2001 - 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
59. Intenzita podnikatelské aktivity a míra nezaměstnanosti ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
60. Změna míry nezaměstnanosti v letech 2000 - 2005 a podíl dlouhodobě nezaměstnaných v roce 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
61. Účast ve volbách do PS Parlamentu ČR 2006 a míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
62. Podíl obyvatel bydlících v domech s přípojkou na plyn ze sítě podle SO ORP JPG
63. Podíl obcí se schváleným územním plánem a podíl obcí s plynofikací v roce 2005 ve správních obvodech ORP regionu NUTS 2 - Severovýchod JPG
64. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v letech 2001 - 2005 v obcích Pardubického kraje podle časové dostupnosti krajského města individuální dopravou JPG
65. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v letech 2001 - 2005 v obcích Pardubického kraje podle časové dostupnosti sídla správního obvodu ORP individuální dopravou JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.