Gender: ICT

 

Údaje o počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje byly získány z výsledků pravidelného ročního statistického šetření o výzkumu a vývoji, které se vztahuje na všechny ekonomické subjekty, které provádějí výzkum a vývoj (systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití) jako svoji hlavní nebo vedlejší činnost bez ohledu na počet jejich zaměstnanců.
Údaje za využívání počítače a Internetu vycházejí ze statistického šetření o využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v domácnostech a mezi jednotlivci (fyzickými osobami), které provedl Český statistický úřad v roce 2007. Toto šetření je založeno na obdobném šetření probíhajícím v členských zemích Evropské unie (Community Survey on ICT Usage in households and by individuals 2007) a provádí se již od 2002.


Ženy zaměstnané ve výzkumu a vývoji pracovaly nejčastěji v sektoru vysokoškolském, v případě mužů byl nejvíce zastoupen sektor podnikatelský.

 Muži potom převažovali v obou sektorech, tedy ve vládním i v podnikatelském, přičemž jejich podíl v podnikatelském sektoru představoval v roce 2019 více než 80 %.