Gender: ICT

 

Údaje o počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje byly získány z výsledků pravidelného ročního statistického šetření o výzkumu a vývoji, které se vztahuje na všechny ekonomické subjekty, které provádějí výzkum a vývoj (systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití) jako svoji hlavní nebo vedlejší činnost bez ohledu na počet jejich zaměstnanců.
Údaje za využívání počítače a Internetu vycházejí ze statistického šetření o využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v domácnostech a mezi jednotlivci (fyzickými osobami), které provedl Český statistický úřad v roce 2007. Toto šetření je založeno na obdobném šetření probíhajícím v členských zemích Evropské unie (Community Survey on ICT Usage in households and by individuals 2007) a provádí se již od 2002.


Ženy zaměstnané ve výzkumu a vývoji pracovaly nejčastěji v sektoru vyššího školství, a to během celého sledovaného období let 2000-2014. V letech 2000-2001 následoval na druhé pozici u žen zaměstnaných ve výzkumu a vývoji sektor vyššího školství, na třetí pozici figuroval sektor podnikatelský. Od roku 2002 se právě podnikatelský sektor co do četnosti dostává v případě žen na druhé místo.
Procentuální zastoupení podnikatelského sektoru se v případě žen zaměstnaných ve výzkumu a vývoji plynule zvyšovalo do roku 2004, poté nastal opět trend poklesu až na hodnotu z roku 2000. Naopak, do roku 2005 se zvýšil u žen zaměstnaných ve výzkumu a vývoji podíl sektrou vyššího školství (k 31.12. 2009 až o devět procentních bodů).
V případě mužů je po celé sledované období (2000-2014) nejčetněji zastoupeným sektorem sektor podnikatelský (v letech 2004 a 2006-2007 se v něm nacházelo více jak 50 % mužů zaměstnaných ve výzkumu a vývoji). Procentuální zastoupení podnikatelského sektoru vzrostlo u mužů zaměstnaných ve výzkumu od roku 2000 do roku 2014 a vývoji o 14 procentních bodů. Na druhém místě byl po celé zjišťované období sektor vyššího školství.