Gender: Vzdělání

 

Veškeré údaje o vzdělání pocházejí z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR). Údaje o mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, dále vyšších odborných školách a údaje o pracovnících vysokých škol se získávají prostřednictvím vyčerpávajících šetření na školách; údaje o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol vycházejí z matriky studentů vysokých škol.
Údaje týkající se celkové populace podle věkových skupin a vzdělání vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

 
Do věku 34 let včetně mají ženy vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob než muži. Od 35. roku života je situace opačná, nejvýrazněji je to patrné ve věkové skupině nad 65 let, kde mají ženy o 9 procentních bodů méně vysokoškolsky vzdělaných osob než muži.