Gender: Doporučené indikátory

 

UN ECE doporučuje sledovat ukazatele s genderovou problematikou za následující oblasti: Obyvatelstvo, Rodiny a domácnosti, Práce a mzdy, Vzdělání a komunikace, Veřejný život a rozhodování, Zdraví a Soudnictví a kriminalita.
V následující tabulce jsou jednotlivé oblasti řazeny v poněkud odlišném třídění než oblasti, uváděné UN ECE, a to podle členění, používaném v publikacích ČSÚ. Byly proto sloučeny oblasti „obyvatelstvo“ a „rodiny a domácnosti“.

Sledované ukazatele z hlediska jejich zajištěnosti

Některé ukazatele se nedaří sledovat každoročně, jsou závislé na ad-hoc výběrových šetřeních, jež probíhají jednou za delší časový úsek či nepravidelně:
- oblast veřejného života a rozhodování: funkcionáři odborů podle pohlaví, vedoucí členové v národních nevládních organizacích podle pohlaví a typu organizace, ředitelé a šéfredaktoři v televizi a rozhlase a šéfredaktoři a redaktoři v tisku podle pohlaví.
- oblast obyvatelstva a rodin a domácností: rozhodovací pozice v rámci rodiny podle pohlaví, péči o děti podle pohlaví pečující osoby, péči o děti podle času věnovaného péči a pohlaví, péči o ostatní závislé osoby podle pohlaví pečující osoby a péči o ostatní závislé osoby podle času věnovaného péči a pohlaví.
- oblast zdraví: hodnocení subjektivního zdravotního stavu podle pohlaví, konzumaci alkoholu podle pravidelnosti a množství a pohlaví a o pravidelnost cvičení a pěstování rekreačních sportů podle pohlaví
- oblast práce a mezd: čas strávený neplacenou prací podle pohlaví, volný čas podle pohlaví a čas věnovaný osobní péči podle pohlaví.

Problémy:
- Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti: příslušníci etnických menšin podle pohlaví a věku (problematičnost pojmu).
- Vzdělávání: učitelé podle věku a typu škol (chybí úplné statistiky za všechny učitele podle věku).
- Soudnictví a kriminalita: osoby (ilegálně) převáděné přes hranice podle pohlaví (těžko podchytitelná ilegální migrace).

SEZNAM DOPORUČENÝCH GENDEROVÝCH INDIKÁTORŮ