Ženy a muži v hl. m. Praze - 2018


Tabulková část
Obyvatelstvo
Živě narození podle věku rodičů v Praze v roce 2018 Excel
Živě narození podle vzdělání rodičů v Praze v roce 2018 Excel
Ženy ve věku 15 a více let podle věku a počtu živě narozených dětí v Praze Excel
Zemřelí muži a ženy podle věku a vybraných příčin smrti v Praze v roce 2018 Excel
První sňatky podle věkových skupin ženichů a nevěst v Praze Excel
Opakované sňatky podle věkových skupin ženichů a nevěst v Praze Excel
Sňatky podle věku snoubenců v Praze v roce 2018 Excel
Rozvody podle počtu nezletilých dětí v Praze Excel
Přistěhovalí podle pohlaví, věku a rodinného stavu v Praze v roce 2018 Excel
Vystěhovalí podle pohlaví, věku a rodinného stavu v Praze v roce 2018 Excel
Obyvatelstvo podle místa bydliště matky v době narození, pohlaví a věku v Praze Excel
Obyvatelstvo podle rodinného stavu, pohlaví a věku v Praze Excel
Obyvatelstvo podle národnosti, pohlaví a věku v Praze Excel
Obyvatelstvo podle náboženské víry, pohlaví a věku v Praze (ze zjištěných hodnot) Excel

Vzdělání a vzdělávání

Základní školy v Praze Excel
Střední školy v Praze Excel
Vyšší odborné školy v Praze Excel
Veřejné a soukromé vysoké školy v Praze – studenti a absolventi státního občanství ČR Excel

Ekonomická aktivita

Zaměstnaní dle postavení v zaměstnání v Praze Excel
Dojížďka zaměstnaných a nejčastější směry vyjížďky a dojížďky mimo Prahu Excel
Vyjíždějící ze správních obvodů Prahy na celkovém počtu zaměstnaných podle pohlaví Excel
Medián měsíční mzdy/platu podle věku a pohlaví zaměstnanců v roce 2018 v Praze Excel

Zdravotní péče

Ambulantní péče podle vybraných odborností a pohlaví v Praze Excel
Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v Praze Excel
Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Praze v roce 2018 Excel

Sociální zabezpečení

Příjemci předčasných starobních důchodů v Praze podle pohlaví Excel

Domácnosti a bydlení

Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti a způsobu bydlení v Praze Excel
Hospodařící rodinné domácnosti podle počtu členů domácnosti, závislých dětí a typu hospodařící domácnosti v Praze Excel
Úplné rodiny podle věku osoby v čele, typu hospodařící domácnosti a počtu závislých dětí v Praze Excel
Manželské páry a faktická manželství podle věku partnerů v Praze Excel
Neúplné rodiny podle věku osoby v čele, typu hospodařící domácnosti a počtu závislých dětí v Praze Excel
Hospodařící domácnosti jednotlivců podle věku, rodinného stavu a způsobu bydlení v Praze Excel
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti, druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Praze Excel

Volnočasové aktivity

Základní umělecké školy v Praze Excel
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Kriminalita podle pohlaví v Praze Excel
Dopravní nehody podle viníka v Praze Excel
Dopravní nehody zaviněné řidiči motorových vozidel podle hlavních příčin v Praze Excel
Následky dopravních nehod v Praze Excel

Volby

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstva hl. m. Prahy Excel
Kandidáti a zvolení zastupitelé v hl. m. Praze podle pohlaví ve volbách do zastupitelstev města a městských částí Excel
Kandidáti a zvolení zastupitelé v hl. m. Praze podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev města a městských částí v říjnu 2018 Excel
Kandidáti a zvolení zastupitelé v hl. m. Praze podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev města a městských částí v říjnu 2018 Excel
Kandidáti a zvolení zastupitelé v hl. m. Praze podle velikostních skupin a pohlaví ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2018 Excel
Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2018 Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v hl. m. Praze Excel
Obyvatelstvo hl. m. Prahy podle pohlaví a jednotek věku k 31. 12. 2011 a 2018 Excel
Stěhování obyvatelstva mezi kraji podle pohlaví v letech 2013–2018 (roční průměr) Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.