Evropská unie - Rada EU: Podvýbor pro statistiku a pracovní skupina pro statistiku

 

Rada EU je orgánem na úrovni ministrů členských států a schází se v různých formacích v závislosti na projednávaných otázkách (např. doprava, sociální záležitosti, životní prostřední, zemědělství apod.). Rozhodnutí Rady jsou předjednána Výborem stálých zástupců (COREPER), který se skládá ze stálých zástupců členských států při EU v Bruselu (COREPER II) a jejich zástupců (COREPER I). Samotnou činnost tohoto výboru připravuje několik set specializovaných orgánů - výborů, podvýborů a pracovních skupin složených z delegátů členských států.

Hlavními přípravnými orgány Rady jsou výbory, které mohou být zřízeny Smlouvami, mezivládním rozhodnutím nebo aktem Rady. Z těchto výborů je pro nás důležitý zejména Hospodářský a finanční výbor (Economic and Financial Committee - EFC), poradní orgán, zřízený podle článku 134 Smlouvy o fungování Evropské unie (Treaty on the Functioning of the European Union). Jeho úkolem je sledovat hospodářskou a finanční situaci členských států a EU a pravidelně o ní podávat zprávy Radě a Komisi. EFC vydává stanoviska na žádost Rady nebo Komise a přispívá k přípravě jednání Rady. Výbor funguje vzhledem k svému zaměření v rámci tzv. ECOFINu (Economic and Financial Affairs Council - Rada pro hospodářské a finanční věci). Součástí agendy EFC je problematika úzce související s Evropskou hospodářskou a měnovou unií (EMU). EFC je jedním z nemnoha přípravných orgánů Rady, který řídí stálý volený předseda a nikoliv zástupce předsednické země EU, jak je v Radě obvyklé.

Jedním z podvýborů EFC je i Podvýbor pro statistiku (Sub-Committee on Statistics - SCS). SCS se schází obvykle ročně a vydává stanoviska a zprávy k různým problémům týkajícím se statistiky, jako jsou např. problematika administrativní zátěže, ukazatele vládního dluhu a deficitu, hlavní evropské hospodářské ukazatele (PEEI), situace statistiky v kandidátských zemích, Kodex evropské statistiky (Code of Practice), řízení statistiky na úrovni EU, pětiletý statistický program apod. Česká republika má svoje představitele - stejně jako ostatní členské státy EU - jak v EFC (prostřednictvím Ministerstva financí) tak v jeho Podvýboru pro statistiku (prostřednictvím ČSÚ) a do jednání v těchto orgánech se tak pravidelně zapojuje.

Paralelně s Podvýborem pro statistiku existuje Pracovní skupina Rady pro statistiku (Working Party on Statistics), která se však zabývá zejména projednáváním legislativních návrhů. Tato pracovní skupina byla ustavena relativně nedávno (r. 2003) a to v rámci formace Rady EU pro obecné záležitosti (GAC). Do té doby se návrhy statistických předpisů projednávaly v různých pracovních orgánech podle věcného zaměření (např. pro zemědělství apod.). V současné době se skupina zabývá veškerými návrhy právních předpisů, v zásadě předložených Evropskou komisí, u nichž příslušná procedura vyžaduje odsouhlasení Radou (a zpravidla souběžně i Evropským parlamentem). Jedná se tedy o veškeré rámcové předpisy (ať už ve formě nařízení, rozhodnutí či výjimečně směrnice) přijímané procedurou spolurozhodování1 i předpisy implementační, u nichž po schválení na úrovni Komise/Eurostatu probíhá ještě formální kontrola (přezkum) v Radě i v Evropském parlamentu. Vedle toho se pracovní skupina zabývá i některými průřezovými tématy, které mají na projednávání návrhů právních předpis vliv, zejména v oblasti procedurální.

Vzhledem k „technické“ povaze statistiky (na rozdíl od „politicky“ vnímaných oblastí) probíhá nejobsáhlejší debata ohledně právních předpisů právě v Pracovní skupině Rady pro statistiku. Jednání se účastní experti na danou oblast statistiky, kterými jsou zástupci ČSÚ či dalších resortů podle obsahu jednání. Cílem je vždy dosáhnout kompromisu přijatelného pro všechny zúčastněné - tedy zejména členské země a zástupce Komise/Eurostatu, případně i Evropské centrální banky, a současně nalézt shodu i s požadavky Evropského parlamentu. I když jednání na úrovni Pracovní skupiny Rady mohou být velmi zdlouhavá (měsíce i roky – samozřejmě s přestávkami), shody je obvykle dosaženo a tak je schválení návrhu daného předpisu na úrovni výboru COREPER a poté některou z formací Rady EU již pouze formalitou.


Duben 2023
Odbor legislativy a mezinárodní spolupráce

_________________________
1 Schválení jak Radou, tak i Evropským parlamentem je nyní nově označováno jako „řádný legislativní postup“.