Peer review (přezkum) Národního statistického systému

 

Všude kolem nás je moře informací, faktů a statistik. Ale jak si můžete být jisti, že tyto informace jsou přesné, fakta nejsou falešná a statistiky nebyly zmanipulované?

Oficiální statistiky ČSÚ jsou zárukou kvality! Počítejte s námi!

Naším posláním je vytvářet oficiální statistiky pro rozhodování založené na faktech. Poskytujeme vám bezplatný přístup k údajům, které jsou spolehlivé, důvěryhodné a srovnatelné.

ČSÚ spolu s Eurostatem a statistickými úřady všech členských států EU a zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) tvoří partnerství zvané Evropský statistický systém (ESS). Vytváříme evropskou statistiku, která respektuje společný rámec pro zajišťování kvality ESS. Jedním z nástrojů k zajištění provádění tohoto společného rámce kvality (a tím i kvality evropské statistiky) jsou tzv. vzájemné přezkumy ESS – peer reviews. Český statistický úřad čeká tento přezkum v březnu 2023.

Chcete se dozvědět více o peer review? Pak si projděte níže uvedené nejčastější dotazy.

Pro aktuální informace sledujte naše sociální sítě (Twitter, LinkedIn a Instagram) a webové stránky Statistika & My.

 

Co znamená „peer review ESS“ a jak zajišťuje kvalitu evropských statistik?

Kvalita je ochrannou známkou evropské statistiky a činí ji důvěryhodnější než jiná data, která jsou snadno dostupná prostřednictvím mnoha různých zdrojů. Aby byla zaručena statistická kvalita, dohodl se v ESS společný rámec pro její zajišťování. Základním kamenem tohoto rámce kvality je Kodex evropské statistiky (dále jen „Kodex“), tedy sada zásad, které musí splňovat národní statistický systém a činnost a výstupy národního statistického úřadu. Cílem vzájemných přezkumů je posoudit soulad vytváření statistiky národních úřadů členských států ESS se zásadami a ukazateli Kodexu. Následná doporučení ke zlepšení by měla statistickým úřadům pomoci se dále zlepšovat a rozvíjet své statistické systémy.

Co je to „Kodex evropské statistiky“?

Kodex evropské statistiky je základním kamenem společného rámce pro
kvalitu Evropského statistického systému. Jedná se o samoregulační nástroj založený na šestnácti zásadách, které se týkají institucionálního prostředí, statistických procesů a výstupů statistik. Pro každou ze zásad byl vypracován soubor ukazatelů osvědčených postupů a standardů poskytující návod a měřítka pro přezkoumávání toho, jak je tento Kodex uplatňován v praxi. Např. zásada č. 1  „Profesionální nezávislost“ stanoví, že evropské statistiky by měly být vypracovávány nestranným a nezávislým způsobem, bez jakéhokoli politického a jiného vnějšího vlivu.

 


Je to poprvé, co se koná peer review?

Dvě předchozí kola peer review proběhla v letech 2006–2008 a 2013–2015. Výsledky nám poskytly cenné zkušenosti a doporučení, které byly v předchozím období implementovány. Zhodnocení úspěšnosti jejich implementace  proběhne v novém III. kole 2021–2023. Lze také očekávat nová doporučení pro další zlepšování, což je právě účelem procesu peer review.

Kdo se účastní peer review?

Peer review se týká všech členů ESS, tedy jak Eurostatu, tak národních statistických úřadů členských států EU a zemí ESVO. Expertní týmy se skládají ze čtyř odborníků v oblasti statistiky, auditu a veřejné správy. Samotný Eurostat přezkoumává tým odborníků z Evropského poradního výboru pro správu statistiky (ESGAB).

Jak probíhá peer review?

1. Každý národní statistický úřad ESS se hodnotí podle zásad Kodexu prostřednictvím sebehodnotícího dotazníku, který poskytuje rozsáhlý přehled o jeho fungování.

2. Tento dotazník je kontrolován a analyzován expertním týmem peer review, který následně v průběhu osobní týdenní návštěvy provede podrobnější přezkum na místě.

3. Expertní tým peer review dále sestaví závěrečnou zprávu spolu s doporučeními ke zlepšení.

4. Tato zpráva se předkládá národnímu statistickému úřadu ke schválení a k vypracování návrhu opatřeních ke zlepšení. Provádění těchto opatření ke zlepšení v členských státech EU a zemích ESVO monitoruje každoročně Eurostat. Provádění opatření ke zlepšení v rámci samotného Eurostatu sleduje expertní tým ESGABu.


Čeho by se mělo pomocí peer review dosáhnout?

V předchozích kolech peer review se kontroly zaměřovaly především na dodržování Kodexu. Toto III. kolo peer review půjde ještě o krok dál a chce pomoci zúčastněným stranám ESS ke zlepšení tím, že bude vydávat doporučení orientovaná na budoucnost. Tato doporučení budou přesahovat rámec současného Kodexu. Proto by prvky orientované na budoucnost v tomto kole peer review ESS navíc mohly vést k revizi Kodexu a to dle nových poznatků, které se v průběhu přezkumu identifikují.


Jaká je role ESGABu?

Evropskému poradnímu výboru pro správu statistiky (ESGAB) jsou poskytovány souhrnné informace z peer review pro jeho výroční zprávu, kterou předkládá Evropskému parlamentu a Radě. ESGAB je nezávislý poradní výbor, který dále provádí peer review samotného Eurostatu a podává zprávy o dodržování Kodexu ze strany Eurostatu. Stejně tak monitoruje i hodnocení provádění Kodexu v ESS jako celku. Dále slouží jako poradní orgán podporující praktickou implementaci Kodexu a vytvářející jeho případné aktualizace. Výroční zprávy ESGABu jsou od roku 2009 přístupné na příslušné webové stránce.

 

  • Závěrečná zpráva z peer review v ČR (pouze v anglické verzi)