Evropská unie - Eurostat

 

Historie


V r. 1951 byla v Paříži podepsána Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), jejíž článek 46 ukládá vedoucímu orgánu Společenství (High Authority) m.j. soustavně sledovat vývoj trhů a tendence vývoje cen a shromažďovat informace potřebné k hodnocení životních a pracovních podmínek dělnictva. Článek 47 pak High Authority přiznává právo shromažďovat informace potřebné k plnění jeho úkolů, stanoví povinnost zachovávat obchodní tajemství podniků a také sankce podnikům za nesplnění zpravodajské povinnosti nebo podání nesprávných informací. V r. 1952 High Authority rozhodla o zřízení 12 divizí a služeb, včetně služby statistické, a v r. 1954 se Statistická služba mění na Statistickou divizi. K dalšímu rozvoji dochází po podpisu a ratifikaci Smlouvy o založení Evropského (hospodářského) společenství. V r. 1958 byl podán návrh na zřízení společného statistického orgánu pro ESUO, EURATOM a E(H)S formou vytvoření Generálního ředitelství Komise ES, pověřeného sběrem, zpracováním a diseminací statistických údajů a koordinací všech statistických aktivit, sestávajícího ze sedmi direktorátů podle statistických oblastí. V r. 1959 bylo vydáno rozhodnutí o zřízení tohoto úřadu s názvem Statistical Office of the European Communities (Statistický úřad Evropských společenství) se zkratkou SOEC. Zkratkový název byl v roce 1973 změněn na současný EUROSTAT. Roku 1959 vzniká první dokument o statistickém programu. Od tohoto roku je pravidelně vždy po 6 měsících svolávána konference šéfů národních statistických úřadů (Directors-General of the National Statistical Institutes -  DGINS). Ke konci tohoto roku vzniká Tisková služba a Právní služba úřadu. V únoru 1997 je přijato Nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, zpravidla nazývané statistickým zákonem. Na jeho základě přijímá Komise v dubnu téhož roku Rozhodnutí č. 97/281 o úloze Eurostatu ve vztahu ke statistice Společenství.

Zásadní změny přinesl rok 2009. Na jaře 2009 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady č. 223/2009 o evropské statistice. Důvodů pro přijetí nové normy byla celá řada: nárůst požadavků uživatelů a s tím spojená zátěž, rozvoj integrace EU, přijetí Kodexu evropské statistiky (2005)[1], důraz na kvalitu, nutnost ochrany důvěrných údajů nebo spolupráce s Evropským systémem centrálních bank. Těmito úpravami a také zakotvením definice evropské statistiky a Evropského statistického systému (ESS) - partnerství Evropské komise (Eurostatu) a národních orgánů členských zemí odpovědných za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, jakož i Výboru pro ESS - reagovalo nové nařízení na měnící se situaci a potřeby. V souvislosti s institucionálními změnami, které přinesla Lisabonské smlouva, je nyní Eurostat označován jako statistický úřad EU. V roce 2011 (a následně také v roce 2017) byla Výborem pro ESS provedena revize Kodexu evropské statistiky, v rámci níž došlo především k posílení zásad profesionální nezávislosti, kvality, nestrannosti a objektivity a používání odpovídajících statistických postupů. V roce 2012 bylo publikováno Rozhodnutí Komise o Eurostatu (č. 2012/504), které nově vymezilo jeho úlohu a postavení. Další změny nastaly v roce 2015, kdy bylo nařízení č. 223/2009 novelizováno doplněním ustanovení, jejichž cílem je zejména posílení nezávislosti a důvěryhodnosti evropské statistiky. V současné době se plánuje další novela nařízení.

ESS představuje síť, ve které je úlohou Eurostatu - v těsné spolupráci s národními statistickými orgány – řídit harmonizaci statistiky, rozvoj ESS, poskytovat data evropským uživatelům apod. S rozšiřováním politik EU se harmonizace týká čím dál tím více všech oblastí statistiky. ESS také koordinuje svou práci s dalšími evropskými a mezinárodními institucemi a organizacemi jako je ECB, OECD, OSN, MMF, ILO, WHO a Světová banka. Počet pracovníků Eurostatu rostl v závislosti na růstu objemu činnosti v důsledku postupného rozšiřování EU a růstu obsahu statistik, k němuž docházelo zejména v souvislosti s prohlubováním integrace dle nových základních smluv: statistická služba ESUO začínala v r. 1952 se 7 pracovníky a v roce 2009 udával Eurostat již přibližně 900 pracovních míst.

[1] Kodex evropské statistiky byl vypracován Výborem pro statistické programy a zahrnut do sdělení Evropské komise „o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství“ (COM(2005) 217 final). Obsahuje 16 zásad, dále rozpracovaných do podrobnějších ukazatelů.

Jak funguje Eurostat


V čele Eurostatu stojí generální ředitel, jemuž je podřízeno 7 ředitelů řídících jednotlivé sektory činnosti. Jsou jimi:

 • Zdroje
 • Metodika; Diseminace; Spolupráce v ESS
 • Makroekonomické statistiky
 • Statistiky vládních financí
 • Odvětvové a regionální statistiky
 • Sociální statistiky
 • Podnikové statistiky a statistiky obchodu.

Obsah statistiky EU je dán právními předpisy EU a rovněž dohodami mezi orgány EU a orgány členských zemí v rámci jejich kompetencí.

Nařízení 223/2009 vyžaduje přijímání statistických programů s periodicitou nepřesahující 5 let. Tyto programy byly přijímány i v předchozích obdobích a již v roce 1989 byl Rozhodnutím Rady 89/382 vytvořen Výbor pro statistické programy ES, jehož úkolem bylo především napomáhat Komisi v koordinaci víceletých statistických programů. V roce 2009 byl na základě nařízení 223/2009 Výbor pro statistické programy nahrazen Výborem pro ESS (ESSC). Tento výbor, jemuž předsedá generální ředitel Eurostatu a v němž zasedají předsedové národních statistických úřadů členských zemí, poskytuje odborné vedení ESS pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Projednává základní strategické záležitosti týkající se evropské statistiky, priority dalšího rozvoje, záležitosti týkající se důvěrnosti, aktivity k naplnění statistických programů apod. Tzv. Partnership Group složená z vybraných členů ESSC je jakýmsi byrem ESSC – zabývá se zejména přípravou jeho jednání a důležitými záležitostmi pro činnost výboru. ESSC je zároveň komitologickým výborem, který projednává a schvaluje návrhy právních předpisů pro oblast statistiky přijímaných v působnosti Evropské komise.

Důležitou úlohu v makroekonomické statistice EU hraje Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics - CMFB). Ten je hlavním mechanismem pro spolupráci mezi Eurostatem, Evropskou centrální bankou, centrálními bankami členských zemí, národními statistickými úřady členských zemí a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro hospodářské a finanční záležitosti. Je pomocným a poradním orgánem pro statistické oblasti, které má ve svém názvu. Zabývá se především koncepcí, sledováním a hodnocením statistických nástrojů potřebných pro Evropskou měnovou unii. Jedním z příkladů činnosti CMFB je poradní funkce ve věci kalkulace vládního deficitu a dluhu.

Dalšími významnými výbory s působností v oblasti statistiky jsou 

 • Evropský statistický poradní výbor (European Statistical Advisory Committee - ESAC)
  Výbor byl zřízen Rozhodnutím EP a Rady v r. 2008 jako náhrada Evropského poradního výboru pro statistické informace v hospodářské a sociální oblasti (CEIES). Počet členů: 24 (nominováni Evropskou komisí a dalšími orgány). Úkolem je spolupráce při přípravě statistických programů (přiměřenost rozsahu a míry statistiky, náklady na poskytování informací, zátěž respondentů), zprostředkovávání informací a návrhů od uživatelů, respondentů a institucí a vypracování zpráv pro EP, Radu a EK o potřebách uživatelů.
 • Evropská poradní komise pro dohled na statistikou (European Statistical Governance Advisory Board - ESGAB)
  Komise byla zřízena Rozhodnutím EP a Rady v r. 2008. Počet členů: 7 (3 jmenováni EP a 4 Radou). Úkolem je zejména příprava výroční zprávy pro EP a Radu o dodržování Kodexu evropské statistiky, dále poradenství Evropské komisi ohledně dodržování Kodexu, řešení otázek důvěry uživatelů v evropskou statistiku, šíření a aktualizace Kodexu apod.

Zapojení ČSÚ do ESS

Hlavní trvalou formou spolupráce je poskytování statistických informací Českým statistickým úřadem na základě právních předpisů EU, případně tzv. gentlemen's agreements. Legislativa i dohody stanoví okruh informací, jednotnou metodiku, předkládací termíny a požadavky vztahující se ke kvalitě dat.

Statistická činnost ČSÚ respektuje závazky ČR vyplývající z jejího členství v EU, v níž je česká statistika plnohodnotným členem ESS. Z této skutečnosti vyplývá povinnost nejen poskytovat do tohoto systému všechny požadované statistické informace, ale také aktivně se zapojit do přípravy evropské statistické legislativy určující nároky na obsah a metodiku statistických dat i souvisejících systémů a nástrojů určených pro sběr, zpracování a diseminaci statistik. Tato účast zahrnuje i aktivní zapojení do tvorby strategických záměrů dalšího rozvoje ESS, programových a plánovacích dokumentů. V návaznosti na přijatý Kodex evropské statistiky je kladen důraz na dodržování principů upravujících fungování státní statistické služby, zejména nezávislost a důvěryhodnost statistik, projevující se mj. v úsilí o permanentní zvyšování kvality fungování statistických systémů i kvality statistických dat.

Významnou formou zapojení je účast ČSÚ na zasedáních DGINS a Výboru pro ESS, který projednává návrhy právních předpisů pro oblast statistiky, strategické záměry ESS i aktuální záležitosti týkající se evropské statistiky. Zástupci ČSÚ jsou také členy dalších výborů EK z oblasti statistiky, účastní se jednání porad ředitelů, pracovních skupin Eurostatu, Task Torces apod. akcí, které jsou zaměřeny na jednotlivé statistiky či průřezové záležitosti. Touto cestou se česká statistika podílí na zdokonalování statistiky v rámci ESS a na zákonodárných iniciativách Evropské komise v oblasti statistiky.

 

duben 2023
Oddělení evropské integrace, Odbor legislativy a mezinárodní spolupráce