Vybrané údaje o regionu soudržnosti MORAVSKOSLEZSKO - 2006

 
Kód: e-13-8134-08
Informační služby: tel: 595 131 230
E-mail: infoservis_ov@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Publikace ve formátu PDF (velikost 5,07 MB) PDF

Úvod PDF
Obce k 1. 1. 2007 PDF
Obyvatelstvo k 1. 1. 2007 PDF
Hustota obyvatelstva k 1. 1. 2007 PDF
Index rozdrobenosti sídelní struktury k 1. 1. 2007 PDF
Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2006 PDF
Podíl rodáků na celkovém počtu obyvatel k 1. 3. 2001 PDF
Průměrný věk obyvatel k 1. 1. 2007 PDF
Index stáří k 1. 1. 2007 PDF
Naděje dožití mužů a žen při narození – průměr let 2001 – 2005 PDF
Daňové příjmy obcí na obyvatele v roce 2006 PDF
Podíl kapitálových výdajů obcí na celkových výdajích v roce 2006 PDF
Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15 – 64 let k 1. 3. 2001 PDF
Míra nezaměstnanosti k 1. 1. 2007 PDF
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání k 1. 1. 2007 PDF
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2006 – fyzické osoby PDF
Průměrná měsíční výše starobního důchodu v prosinci 2006 PDF
Intenzita „privátní“ bytové výstavby v letech 2002 – 2006 PDF
Intenzita „veřejné“ bytové výstavby v letech 2002 – 2006 PDF
Podíl neobydlených bytů sloužících k rekreaci na celkovém počtu neobydlených bytů k 1. 3. 2001 PDF
Podíl trvale obydlených bytů připojených na veřejnou kanalizaci na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 PDF
Podíl trvale obydlených bytů s vodovodem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 PDF
Podíl trvale obydlených bytů se zavedeným plynem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 PDF
Počet registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře pro dospělé v roce 2006 PDF
Počet obyvatel odpovídající územní jednotky na 1 praktického zubního lékaře v roce 2006 PDF
Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel v roce 2006 PDF
Místa v domovech důchodců na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let v roce 2006 PDF
Zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel v roce 2006 PDF
Délka silnic I. až III. třídy na km2 v roce 2006 PDF
Registrované osobní automobily na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2006 PDF
Podíl obcí připojených na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod z celkového počtu obcí v roce 2006 PDF
Podíl chráněných území na celkové výměře k 1. 1. 2007 PDF
Bonita zemědělské půdy PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.