Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 12. 12. 2023

 
Kód: 320181-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jan Honner
E-mail: jan.honner@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Úvodní poznámka

Obyvatelstvo
Tab. 01.01 Vybrané demografické údaje (1989–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab. 01.02 Cizinci trvale a dlouhodobě žijící v České republice (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab. 01.03 Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel starších 15 let dle výsledků sčítání lidu (1980–2021)
(Aktualizováno dne 26.8.2022)
Excel PDF
Tab. 01.04 Vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více let podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (1993–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Graf | Živě narození a zemřelí v České republice Odkaz [nové okno]
M OBYVATELSTVO - metodické poznámky PDF

Území, životní prostředí
Tab. 02.01 Počet obcí podle krajů - stav k 1. 1. (1990–2023)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab. 02.02 Pozemky podle druhů - stav k 31. 12. (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab. 02.03 Chráněná území (1989–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab. 02.04 Emise základních znečišťujících látek do ovzduší (1991–2021)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Graf | Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v České republice Odkaz [nové okno]
Tab. 02.05 Investice na ochranu životního prostředí (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab. 02.06 Investice na nakládání s odpady podle zdrojů financování (1995–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab. 02.07 Vodovody a kanalizace (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF

Spotřeba a ceny
Tab. 03.01 Struktura čistých peněžních vydání domácností (1989–2015) Excel PDF
Tab. 03.02 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab. 03.03 Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret na 1 obyvatele (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Graf | Spotřeba alkoholických nápojů na 1 obyvatele v České republice Odkaz [nové okno]
Graf | Spotřeba cigaret na 1 obyvatele v České republice Odkaz [nové okno]
Tab. 03.04 Míra inflace, vývoj spotřebitelských cen vybraných výrobků (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF

Makroekonomika
Tab. 04.01 Základní ukazatele národního hospodářství (1990–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab. 04.02 Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě (1990–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab. 04.03 Hrubá přidaná hodnota dle vlastnictví (1993–2020)
(Aktualizováno dne 26.8.2022)
Excel PDF
Tab. 04.04 Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu (dle klasifikace COICOP) (1990–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab. 04.05 Státní dluh (1993–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Graf | Vývoj hrubého domácího produktu v ČR (ve stálých cenách) Odkaz [nové okno]
M Makroekonomika - metodické poznámky
(Aktualizováno dne 26.8.2022)
PDF

Trh práce
Tab.05.01 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) (1993–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.05.02 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (1993–2009) Excel PDF
Tab.05.03 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v nár. hospodářství (bez podlim. ek. subjektů) podle odvětví (1993–2009) Excel PDF
Tab.05.04 Struktura zaměstnanců podle výše hrubé měsíční mzdy (1996–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab.05.05 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (2005–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.05.06 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (2005–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.05.07 Míra registrované nezaměstnanosti (stav k 31.12.) (1990–2012) Excel PDF
Tab.05.08 Podíl nezaměstnaných osob (stav k 31. 12.) (2005–2023)
(Aktualizováno dne 10.1.2024)
Excel PDF
Graf | Míra registrované nezaměstnanosti v ČR Odkaz [nové okno]
Graf | Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. podle krajů Odkaz [nové okno]
Graf | Podíl nezaměstnaných osob v ČR a krajích Odkaz [nové okno]
Graf | Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. podle krajů Odkaz [nové okno]

Zahraniční obchod
Tab.06.01 Zahraniční obchod se zbožím (2005–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.06.02 Zahraniční obchod se zbožím – hledisko teritoriální (2005–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.06.03 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd mezinárodní klasifikace SITC (2005–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.06.04 Přechod od statistiky o pohybu zboží přes hranice ke statistice zahraničního obchodu se zbožím (2005–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Graf - Zahraniční obchod se zbožím Odkaz [nové okno]
M Zahraniční obchod - metodické poznámky PDF

Ekonomické subjekty
Tab. 07.01 Počty jednotek zapsaných v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem (1990–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Graf | Podíl aktivních a neaktivních ekonomických subjektů v ČR k 31. 12. 2022 Odkaz [nové okno]

Výzkum, vývoj, informační technologie
Tab.08.01 Vybrané ukazatele o výzkumu a vývoji, patentech a hi-tech technologiích (1995–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.08.02 Vybrané základní ukazatele o telekomunikační a internetové infrastruktuře (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.08.03 Počítač a internet v českých domácnostech (1989–2023)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.08.04 Výdaje domácností za ICT vybavení a služby (1993–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.08.05 IT odborníci podle povolání (1993–2021)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.08.06 Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků (2002–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab.08.07 Poměr průměrné hrubé měsíční mzdy IT odborníků k průměrné měsíční mzdě v České republice (2002–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Graf | Podíl domácností v České republice vybavených výpočetní technikou Odkaz [nové okno]

Zemědělství a lesnictví
Tab.09.01 Vybrané ukazatele zemědělství (1989–2023)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Graf | Výroba jatečných zvířat v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.09.03 Vybrané ukazatele lesnictví (1989–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab.09.04 Těžba dřeva podle druhů dřevin (1990–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF

Cestovní ruch
Tab.10.01 Cestovní ruch (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.10.02 Počet registrovaných subjektů v RES - cestovní ruch (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF

Bydlení, bytová výstavba
Tab.11.01 Bytová výstavba (1989–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab.11.02 Bytová výstavba podle krajů - úhrn let 1989 až 2022
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab.11.03 Kvalitativní ukazatele bydlení (dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů) (1961–2021)
(Aktualizováno dne 26.8.2022)
Excel PDF
Graf | Počet dokončených bytů v České republice Odkaz [nové okno]
M1 Bytová výstavba - metodické poznámky PDF
M2 Bydlení - metodické poznámky PDF

Vzdělávání a kultura
Tab.12.01 Předškolní vzdělávání (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Graf | Počet dětí v mateřských školách v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.12.02 Základní vzdělávání (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Graf | Počet žáků v základních školách v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.12.03 Střední vzdělávání (2004–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.12.04 Konzervatoře (1999–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.12.05 Vyšší odborné školy (1996–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.12.06 Vysoké školy (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.12.09 Vybrané ukazatele z kultury (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.12.10 Vydávané noviny a časopisy (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.12.11 Rozhlasové vysílání (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.12.12 Televizní vysílání (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF

Zdravotnictví a sociální zabezpečení
Tab.13.01 Vybrané ukazatele ze zdravotnictví (1990–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.13.02 Místa v zařízeních sociálních služeb, jejich využití a pečovatelská služba (1989–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab.13.03 Neuspokojené žádosti o umístění ve vybraných zařízeních sociálních služeb (1989–2022)
(Aktualizováno dne 24.8.2023)
Excel PDF
Tab.13.04 Průměrná měsíční výše důchodů podle druhu (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.13.05 Průměrná měsíční výše důchodů podle pohlaví a druhu důchodu (1996–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Graf | Průměrná výše starobního důchodu v České republice Odkaz [nové okno]
Graf | Průměrná výše invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.13.06 Příjemci plného starobního důchodu podle jeho výše a pohlaví (2006–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.13.07 Relace průměrného důchodu k průměrné mzdě (včetně SVP) (1988–2022)
(Aktualizováno dne 7.9.2023)
Excel PDF
Aktuální data najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Odkaz [nové okno]
Tab.13.08 Vývoj indexu reálných mezd a reálného starobního důchodu (1990–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.13.09 Výdaje na dávky nemocenského pojištění (1989–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.13.10 Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče (2000–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.13.11 Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991 (1991–2023)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.13.12 Vývoj částek životního minima od roku 1991 (1991–2023)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF

Soudnictví, kriminalita, nehody
Tab.14.01 Zjištěné trestné činy (1991–2022)
(Aktualizováno dne 18.5.2023)
Excel PDF
Tab.14.02 Odsouzení a vězni (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Tab.14.03 Nehody v silniční dopravě (1989–2022)
(Aktualizováno dne 12.12.2023)
Excel PDF
Graf | Počet vražd v České republice Odkaz [nové okno]
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.