Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 11.12.2020

 
Kód: 320181-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jan Honner
E-mail: jan.honner@czso.cz

Všechna data publikace (1,5 MB) ZIP
Úvodní poznámka

Obyvatelstvo
Tab. 01.01 Vybrané demografické údaje (1989-2019) Excel PDF
Tab. 01.02 Cizinci trvale a dlouhodobě žijící v České republice (1989-2019) Excel PDF
Tab. 01.03 Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel starších 15 let dle výsledků sčítání lidu (1980-2011) Excel PDF
Tab. 01.04 Vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více let podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (1993-2019) Excel PDF
Graf | Živě narození a zemřelí v České republice Odkaz [nové okno]
M OBYVATELSTVO - metodické poznámky PDF

Území, životní prostředí
Tab. 02.01 Počet obcí podle krajů - stav k 1.1. (1990-2020) Excel PDF
Tab. 02.02 Pozemky podle druhů - stav k 31.12. (1989-2019) Excel PDF
Tab. 02.03 Chráněná území (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab. 02.04 Emise základních znečišťujících látek do ovzduší (1991-2018) Excel PDF
Graf | Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v České republice Odkaz [nové okno]
Tab. 02.05 Investice na ochranu životního prostředí (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab. 02.06 Investice na nakládání s odpady podle zdrojů financování (1995-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab. 02.07 Vodovody a kanalizace (1989-2019) Excel PDF

Spotřeba a ceny
Tab. 03.01 Struktura čistých peněžních vydání domácností (1989-2015) Excel PDF
Tab. 03.02 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab. 03.03 Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret na 1 obyvatele (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Graf | Spotřeba alkoholických nápojů na 1 obyvatele v České republice Odkaz [nové okno]
Graf | Spotřeba cigaret na 1 obyvatele v České republice Odkaz [nové okno]
Tab. 03.04 Míra inflace, vývoj spotřebitelských cen vybraných výrobků (1989-2019) Excel PDF
M Spotřebitelské ceny - metodické poznámky PDF

Makroekonomika
Tab. 04.01 Základní ukazatele národního hospodářství (1990-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab. 04.02 Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě (1990-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab. 04.03 Hrubá přidaná hodnota dle vlastnictví (1993-2018)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab. 04.04 Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu (dle klasifikace COICOP) (1990-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab. 04.05 Státní dluh (1993-2019) Excel PDF
Graf | Vývoj hrubého domácího produktu v ČR (ve stálých cenách) Odkaz [nové okno]
M Makroekonomika - metodické poznámky PDF

Trh práce
Tab.05.01 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) (1993-2019) Excel PDF
Tab.05.02 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (1993-2009) Excel PDF
Tab.05.03 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v nár. hospodářství (bez podlim. ek. subjektů) podle odvětví (1993-2009) Excel PDF
Tab.05.04 Struktura zaměstnanců podle výše hrubé měsíční mzdy (1996-2019) Excel PDF
Tab.05.05 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (2005-2019) Excel PDF
Tab.05.06 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (2005-2019) Excel PDF
Tab.05.07 Míra registrované nezaměstnanosti (stav k 31.12.) (1990-2012) Excel PDF
Tab.05.08 Podíl nezaměstnaných osob (stav k 31. 12.) (2005-2020)
(Aktualizováno dne 22.1.2021)
Excel PDF
Graf | Míra registrované nezaměstnanosti v ČR Odkaz [nové okno]
Graf | Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. podle krajů Odkaz [nové okno]
Graf | Podíl nezaměstnaných osob v ČR a krajích Odkaz [nové okno]
Graf | Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. podle krajů Odkaz [nové okno]

Zahraniční obchod
Tab.06.01 Zahraniční obchod se zbožím (2005-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.06.02 Zahraniční obchod se zbožím – hledisko teritoriální (2005-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.06.03 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd mezinárodní klasifikace SITC (2005-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.06.04 Přechod od statistiky o pohybu zboží přes hranice ke statistice zahraničního obchodu se zbožím (2005-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Graf - Zahraniční obchod se zbožím Odkaz [nové okno]
M Zahraniční obchod - metodické poznámky PDF

Organizační statistika
Tab. 07.01 Počty jednotek zapsaných v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem (1990-2019) Excel PDF
Graf | Podíl aktivních a neaktivních ekonomických subjektů v ČR k 31. 12. 2023 Odkaz [nové okno]

Výzkum, vývoj, informační technologie
Tab.08.01 Vybrané ukazatele o výzkumu a vývoji, patentech a hi-tech technologiích (1995-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.08.02 Vybrané základní ukazatele o telekomunikační a internetové infrastruktuře (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.08.03 Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2020)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.08.04 Výdaje domácností za ICT vybavení a služby (1993-2018) Excel PDF
Tab.08.05 IT odborníci podle povolání (1993-2018)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.08.06 Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků (2002-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.08.07 Poměr průměrné hrubé měsíční mzdy IT odborníků k průměrné měsíční mzdě v České republice (2002-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Graf | Podíl domácností v České republice vybavených výpočetní technikou Odkaz [nové okno]

Zemědělství a lesnictví
Tab.09.01 Vybrané ukazatele zemědělství (1989-2020)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Graf | Výroba jatečných zvířat v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.09.03 Vybrané ukazatele lesnictví (1989-2019) Excel PDF
Tab.09.04 Těžba dřeva podle druhů dřevin (1990-2019) Excel PDF

Cestovní ruch
Tab.10.01 Cestovní ruch (1989-2019) Excel PDF
Tab.10.02 Počet registrovaných subjektů v RES - cestovní ruch (1989-2019) Excel PDF

Bydlení, bytová výstavba
Tab.11.01 Bytová výstavba (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.11.02 Bytová výstavba podle krajů - úhrn let 1989 až 2019
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.11.03 Kvalitativní ukazatele bydlení (dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů) (1961-2011) Excel PDF
Graf | Počet dokončených bytů v České republice Odkaz [nové okno]
M1 Bytová výstavba - metodické poznámky PDF
M2 Bydlení - metodické poznámky PDF

Vzdělávání a kultura
Tab.12.01 Předškolní vzdělávání (1989-2019) Excel PDF
Graf | Počet dětí v mateřských školách v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.12.02 Základní vzdělávání (1989-2019) Excel PDF
Graf | Počet žáků v základních školách v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.12.03 Střední vzdělávání (2004-2019) Excel PDF
Tab.12.04 Konzervatoře (1999-2019) Excel PDF
Tab.12.05 Vyšší odborné školy (1996-2019) Excel PDF
Tab.12.06 Vysoké školy (1989-2019) Excel PDF
Tab.12.09 Vybrané ukazatele z kultury (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.12.10 Vydávané noviny a časopisy (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.12.11 Rozhlasové vysílání (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.12.12 Televizní vysílání (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF

Zdravotnictví a sociální zabezpečení
Tab.13.01 Vybrané ukazatele ze zdravotnictví (1990-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.13.02 Místa v zařízeních sociálních služeb, jejich využití a pečovatelská služba (1989-2019) Excel PDF
Tab.13.03 Neuspokojené žádosti o umístění ve vybraných zařízeních sociálních služeb (1989-2019) Excel PDF
Tab.13.04 Průměrná měsíční výše důchodů podle druhu (1989-2019) Excel PDF
Tab.13.05 Průměrná měsíční výše důchodů podle pohlaví a druhu důchodu (1996-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Graf | Průměrná výše starobního důchodu v České republice Odkaz [nové okno]
Graf | Průměrná výše invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.13.06 Příjemci plného starobního důchodu podle jeho výše a pohlaví (2006-2019) Excel PDF
Tab.13.07 Relace průměrného důchodu k průměrné mzdě (včetně SVP) (1988-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Aktuální data najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Odkaz [nové okno]
Tab.13.08 Vývoj indexu reálných mezd a reálného starobního důchodu (1990-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.13.09 Výdaje na dávky nemocenského pojištění (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.13.10 Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče (2000-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.13.11 Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991 (1991-2020) Excel PDF
Tab.13.12 Vývoj částek životního minima od roku 1991 (1991-2020) Excel PDF

Soudnictví, kriminalita, nehody
Tab.14.01 Zjištěné trestné činy (1991-2019) Excel PDF
Tab.14.02 Odsouzení a vězni (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Tab.14.03 Nehody v silniční dopravě (1989-2019)
(Aktualizováno dne 11.12.2020)
Excel PDF
Graf | Počet vražd v České republice Odkaz [nové okno]
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.