Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 14.5.2021

 
Kód: 320181-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jan Honner
E-mail: jan.honner@czso.cz

Všechna data publikace (1,5 MB) ZIP
Úvodní poznámka

Obyvatelstvo
Tab. 01.01 Vybrané demografické údaje (1989–2020) Excel PDF
Tab. 01.02 Cizinci trvale a dlouhodobě žijící v České republice (1989–2020) Excel PDF
Tab. 01.03 Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel starších 15 let dle výsledků sčítání lidu (1980–2011) Excel PDF
Tab. 01.04 Vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více let podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (1993–2019) Excel PDF
Graf | Živě narození a zemřelí v České republice Odkaz [nové okno]
M OBYVATELSTVO - metodické poznámky PDF

Území, životní prostředí
Tab. 02.01 Počet obcí podle krajů - stav k 1. 1. (1990–2021) Excel PDF
Tab. 02.02 Pozemky podle druhů - stav k 31. 12. (1989–2020) Excel PDF
Tab. 02.03 Chráněná území (1989–2019) Excel PDF
Tab. 02.04 Emise základních znečišťujících látek do ovzduší (1991–2018) Excel PDF
Graf | Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v České republice Odkaz [nové okno]
Tab. 02.05 Investice na ochranu životního prostředí (1989–2019) Excel PDF
Tab. 02.06 Investice na nakládání s odpady podle zdrojů financování (1995–2019) Excel PDF
Tab. 02.07 Vodovody a kanalizace (1989–2020) Excel PDF

Spotřeba a ceny
Tab. 03.01 Struktura čistých peněžních vydání domácností (1989–2015) Excel PDF
Tab. 03.02 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele (1989–2019) Excel PDF
Tab. 03.03 Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret na 1 obyvatele (1989–2019) Excel PDF
Graf | Spotřeba alkoholických nápojů na 1 obyvatele v České republice Odkaz [nové okno]
Graf | Spotřeba cigaret na 1 obyvatele v České republice Odkaz [nové okno]
Tab. 03.04 Míra inflace, vývoj spotřebitelských cen vybraných výrobků (1989–2020) Excel PDF
M Spotřebitelské ceny - metodické poznámky PDF

Makroekonomika
Tab. 04.01 Základní ukazatele národního hospodářství (1990–2020) Excel PDF
Tab. 04.02 Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě (1990–2020) Excel PDF
Tab. 04.03 Hrubá přidaná hodnota dle vlastnictví (1993–2018) Excel PDF
Tab. 04.04 Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu (dle klasifikace COICOP) (1990–2019) Excel PDF
Tab. 04.05 Státní dluh (1993–2020) Excel PDF
Graf | Vývoj hrubého domácího produktu v ČR (ve stálých cenách) Odkaz [nové okno]
M Makroekonomika - metodické poznámky PDF

Trh práce
Tab.05.01 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) (1993–2019) Excel PDF
Tab.05.02 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (1993–2009) Excel PDF
Tab.05.03 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v nár. hospodářství (bez podlim. ek. subjektů) podle odvětví (1993–2009) Excel PDF
Tab.05.04 Struktura zaměstnanců podle výše hrubé měsíční mzdy (1996–2019) Excel PDF
Tab.05.05 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (2005–2020) Excel PDF
Tab.05.06 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (2005–2020) Excel PDF
Tab.05.07 Míra registrované nezaměstnanosti (stav k 31.12.) (1990–2012) Excel PDF
Tab.05.08 Podíl nezaměstnaných osob (stav k 31. 12.) (2005–2020) Excel PDF
Graf | Míra registrované nezaměstnanosti v ČR Odkaz [nové okno]
Graf | Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. podle krajů Odkaz [nové okno]
Graf | Podíl nezaměstnaných osob v ČR a krajích Odkaz [nové okno]
Graf | Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. podle krajů Odkaz [nové okno]

Zahraniční obchod
Tab.06.01 Zahraniční obchod se zbožím (2005–2020) Excel PDF
Tab.06.02 Zahraniční obchod se zbožím – hledisko teritoriální (2005–2020) Excel PDF
Tab.06.03 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd mezinárodní klasifikace SITC (2005–2020) Excel PDF
Tab.06.04 Přechod od statistiky o pohybu zboží přes hranice ke statistice zahraničního obchodu se zbožím (2005–2020) Excel PDF
Graf - Zahraniční obchod se zbožím Odkaz [nové okno]
M Zahraniční obchod - metodické poznámky PDF

Organizační statistika
Tab. 07.01 Počty jednotek zapsaných v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem (1990–2020) Excel PDF
Graf | Podíl aktivních a neaktivních ekonomických subjektů v ČR k 31. 12. 2020 Odkaz [nové okno]

Výzkum, vývoj, informační technologie
Tab.08.01 Vybrané ukazatele o výzkumu a vývoji, patentech a hi-tech technologiích (1995–2019) Excel PDF
Tab.08.02 Vybrané základní ukazatele o telekomunikační a internetové infrastruktuře (1989–2019) Excel PDF
Tab.08.03 Počítač a internet v českých domácnostech (1989–2020) Excel PDF
Tab.08.04 Výdaje domácností za ICT vybavení a služby (1993–2019) Excel PDF
Tab.08.05 IT odborníci podle povolání (1993–2018) Excel PDF
Tab.08.06 Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků (2002–2019) Excel PDF
Tab.08.07 Poměr průměrné hrubé měsíční mzdy IT odborníků k průměrné měsíční mzdě v České republice (2002–2019) Excel PDF
Graf | Podíl domácností v České republice vybavených výpočetní technikou Odkaz [nové okno]

Zemědělství a lesnictví
Tab.09.01 Vybrané ukazatele zemědělství (1989–2020) Excel PDF
Graf | Výroba jatečných zvířat v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.09.03 Vybrané ukazatele lesnictví (1989–2019) Excel PDF
Tab.09.04 Těžba dřeva podle druhů dřevin (1990–2019) Excel PDF

Cestovní ruch
Tab.10.01 Cestovní ruch (1989–2020) Excel PDF
Tab.10.02 Počet registrovaných subjektů v RES - cestovní ruch (1989–2020) Excel PDF

Bydlení, bytová výstavba
Tab.11.01 Bytová výstavba (1989–2020) Excel PDF
Tab.11.02 Bytová výstavba podle krajů - úhrn let 1989 až 2020 Excel PDF
Tab.11.03 Kvalitativní ukazatele bydlení (dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů) (1961–2011) Excel PDF
Graf | Počet dokončených bytů v České republice Odkaz [nové okno]
M1 Bytová výstavba - metodické poznámky PDF
M2 Bydlení - metodické poznámky PDF

Vzdělávání a kultura
Tab.12.01 Předškolní vzdělávání (1989–2020) Excel PDF
Graf | Počet dětí v mateřských školách v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.12.02 Základní vzdělávání (1989–2020) Excel PDF
Graf | Počet žáků v základních školách v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.12.03 Střední vzdělávání (2004–2020) Excel PDF
Tab.12.04 Konzervatoře (1999–2020) Excel PDF
Tab.12.05 Vyšší odborné školy (1996–2020) Excel PDF
Tab.12.06 Vysoké školy (1989–2020) Excel PDF
Tab.12.09 Vybrané ukazatele z kultury (1989–2019) Excel PDF
Tab.12.10 Vydávané noviny a časopisy (1989–2019) Excel PDF
Tab.12.11 Rozhlasové vysílání (1989–2019) Excel PDF
Tab.12.12 Televizní vysílání (1989–2019) Excel PDF

Zdravotnictví a sociální zabezpečení
Tab.13.01 Vybrané ukazatele ze zdravotnictví (1990–2019) Excel PDF
Tab.13.02 Místa v zařízeních sociálních služeb, jejich využití a pečovatelská služba (1989–2019) Excel PDF
Tab.13.03 Neuspokojené žádosti o umístění ve vybraných zařízeních sociálních služeb (1989–2019) Excel PDF
Tab.13.04 Průměrná měsíční výše důchodů podle druhu (1989–2020) Excel PDF
Tab.13.05 Průměrná měsíční výše důchodů podle pohlaví a druhu důchodu (1996–2020) Excel PDF
Graf | Průměrná výše starobního důchodu v České republice Odkaz [nové okno]
Graf | Průměrná výše invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v České republice Odkaz [nové okno]
Tab.13.06 Příjemci plného starobního důchodu podle jeho výše a pohlaví (2006–2019) Excel PDF
Tab.13.07 Relace průměrného důchodu k průměrné mzdě (včetně SVP) (1988–2019) Excel PDF
Aktuální data najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Odkaz [nové okno]
Tab.13.08 Vývoj indexu reálných mezd a reálného starobního důchodu (1990–2020) Excel PDF
Tab.13.09 Výdaje na dávky nemocenského pojištění (1989–2020) Excel PDF
Tab.13.10 Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče (2000–2020) Excel PDF
Tab.13.11 Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991 (1991–2021) Excel PDF
Tab.13.12 Vývoj částek životního minima od roku 1991 (1991–2020) Excel PDF

Soudnictví, kriminalita, nehody
Tab.14.01 Zjištěné trestné činy (1991–2020) Excel PDF
Tab.14.02 Odsouzení a vězni (1989–2019) Excel PDF
Tab.14.03 Nehody v silniční dopravě (1989–2020) Excel PDF
Graf | Počet vražd v České republice Odkaz [nové okno]
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.