Tazatelé ČSÚ zjišťují situaci mladých lidí na trhu práce

 

17. ledna 2024

Spolu se začátkem nového roku 2024 začal i další cyklus každoročního Výběrového šetření pracovních sil. Tazatelé Českého statistického úřadu při něm v náhodně vybraných domácnostech zjišťují důležité údaje o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a pracovní mobilitě. Letos bude součástí zjišťování i modul otázek zaměřený na mladé lidi a uplatnění jejich dosažených dovedností na trhu práce.

Zařazování tematických modulů Eurostatu je pravidelnou součástí Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které v Česku probíhá nepřetržitě již od roku 1993. Tématy modulu 2024 jsou „mladí lidé na trhu práce“ a „dosažený stupeň vzdělání“. Jeho výsledky poskytnou mezinárodně srovnatelné údaje o tom, jak se mladým lidem ve věku 15 až 34 let daří na trhu práce a jak jim při tom vzdělání pomáhá.

„Očekáváme, že se dozvíme informace, zda úroveň dosaženého vzdělání i veškeré získané dovednosti odpovídají požadavkům vykonávaného zaměstnání a případně, jaké byly hlavní důvody pro nedokončení studia, jako například příliš vysoké náklady, upřednostnění práce, obtížnost studijního programu či nedostatek motivace. Stejné otázky kladou statistici obyvatelům i v ostatních zemích EU, což dovoluje výsledky jednoduše porovnat,“ vysvětluje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

VŠPS pravidelně zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví a věku, kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o délce odpracované doby, rozsahu podzaměstnanosti, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Stejně tak jsou zjišťovány informace o nezaměstnanosti a způsobech hledání práce. VŠPS je také zdrojem dat o vzdělanostní struktuře obyvatel Česka v desetiletém období mezi konáním jednotlivých sčítání lidu.

VŠPS probíhá tazatelsky vždy po celý rok, a to v náhodně vybraných domácnostech ve všech krajích Česka. Každé čtvrtletí je vybráno téměř 34 tisíc bytů. Míra response se pohybuje kolem 70 %, takže reálně je vyšetřeno více než 23 tisíc domácností. Většinu z nich tazatelé navštíví osobně, přibližně 30 % jich je dotazováno telefonicky,“ doplňuje Marta Petráňová, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Získané informace jsou ojedinělé, a nelze je proto získat jinou cestou než dotazováním v domácnostech. V průběhu celého zpracování jsou odpovědi respondentů anonymizovány a dále zveřejňovány jen v souhrnných statistických ukazatelích. Vybrané domácnosti si totožnost konkrétního tazatele ČSÚ mohou ověřit přímo na webových stránkách úřadu. Více informací k VŠPS rovněž naleznete na webu ČSÚ.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | X @statistickyurad

 

Více o výběrových šetřeních u domácností
Jedním z mnoha zdrojů dat ČSÚ jsou i pravidelná výběrová šetření u domácností. V průběhu celého roku navštěvují tazatelé ČSÚ tisíce náhodně vybraných domácností po celé zemi, mluví s jejich členy, vyplňují s nimi dotazníky a získávají od nich důležité informace. Získáváme díky tomu souhrnná statistická data o životní situaci našich občanů v takovém rozsahu, kterého nelze dosáhnout jinak. Osobní účast respondentů ze všech skupin obyvatel je proto zcela nenahraditelná. Nasbírané údaje pomáhají například měřit zaměstnanost a nezaměstnanost, poskytují odhad o pracovní síle, využívání digitálních technologií, zdraví našich spoluobčanů, životním stylu a účasti dospělých na vzdělávání. Více informací naleznete na webu ČSÚ.

 

  • csu_tz240117_tazatele_csu_zjistuji_situaci_mladych_lidi_na_trhu_prace.docx
  • Vyjádření Dalibora Holého, ředitele odboru statistiky trhu práce ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Marty Petráňové vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)