Ekonomické výsledky průmyslu ČR - 2012

 
Kód: 150141-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Veronika Doležalová
E-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metodický úvod Word PDF

TABULKOVÁ ČÁST

A. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY
Tab. 1 Průmysl celkem Excel PDF
Tab. 2 Sekce B – těžba a dobývání Excel PDF
Tab. 3 Sekce C – zpracovatelský průmysl Excel PDF
Tab. 4 Sekce D – výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu Excel PDF
Tab. 5 Sekce E – zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Excel PDF

B. UKAZATELE V TŘÍDĚNÍ PODLE SEKCÍ CZ-NACE

B.1. Počty subjektů
Tab. 6 Počet aktivních subjektů Excel PDF

B.2. Zaměstnanost
Tab. 7 Počet zaměstnaných osob Excel PDF
Tab. 8 v tom: počet pracujících majitelů v hlavní činnosti a spolupracujících členů domácnosti v hlavní činnosti Excel PDF
Tab. 9           průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách Excel PDF
Tab. 10 Průměrná měsíční mzda Excel PDF

B.3. Aktiva
Tab. 11 Aktiva celkem - netto Excel PDF
Tab. 12 z toho: stav dlouhodobého nehmotného majetku Excel PDF
Tab. 13            stav dlouhodobého hmotného majetku Excel PDF
Tab. 14            stav zásob vč. poskytnutých záloh Excel PDF
Tab. 15            stav dlouhodobých a krátkodobých pohledávek Excel PDF
Tab. 16            krátkodobý finanční majetek Excel PDF
Tab. 17            dlouhodobý finanční majetek Excel PDF

B.4. Pasiva
Tab. 18 Pasiva celkem Excel PDF
Tab. 19 z toho: vlastní kapitál Excel PDF
Tab. 20            dlouhodobé a krátkodobé závazky Excel PDF
Tab. 21            bankovní úvěry a výpomoci Excel PDF

B.5. Výnosy, náklady, zisk
Tab. 22 Výnosy celkem Excel PDF
Tab. 23 z toho: tržby za vlastní výkony a zboží Excel PDF
Tab. 24            tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Excel PDF
Tab. 25            tržby za prodej zboží Excel PDF
Tab. 26 Náklady celkem Excel PDF
Tab. 27 z toho: náklady na prodané zboží Excel PDF
Tab. 28            osobní náklady Excel PDF
Tab. 29            mzdy bez OON Excel PDF
Tab. 30 Hospodářský výsledek po zdanění Excel PDF

B.6. Tvorba přidané hodnoty
Tab. 31 Výkony vč.obchodní marže Excel PDF
Tab. 32 Výkonová spotřeba Excel PDF
Tab. 33 Přidaná hodnota Excel PDF
Tab. 34 z toho: obchodní marže Excel PDF

B.7. Investice
Tab. 35 Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Excel PDF
Tab. 36 v tom: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Excel PDF
Tab. 37           pořízení dlouhodobého hmotného majetku Excel PDF

B.8. Odvozené ukazatele
Tab. 38 Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance Excel PDF
Tab. 39 Rentabilita celkových aktiv (ROA) Excel PDF
Tab. 40 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Excel PDF
Tab. 41 Rentabilita tržeb (ROS) Excel PDF
Tab. 42 Rentabilita nákladů Excel PDF
Tab. 43 Nákladovost Excel PDF
Tab. 44 Doba obratu zásob Excel PDF

C. UKAZATELE V TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTNÍCH SKUPIN A ČINNOSTÍ
Tab. 45 Průmysl celkem Excel PDF
Tab. 46 Sekce C - zpracovatelský průmysl Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.